MÄNNISKOVÄRDE ÄR EN förening som vill verka för en ökad respekt för människovärdet, i synnerhet i livets början och dess slut, samt vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vi arbetar med frågor som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och fosterdiagnostik. 

ARBETET VILAR PÅ den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Människovärdes motto: FÖR VARJE MÄNNISKAS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE.

Människovärdes tre uppdrag:

Människovärde medverkar till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdet, i synnerhet i livets början och dess slut, samt är en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Människovärde ger, via sin jourlinje Livlinan, råd och stöd till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Rådgivningen sker via chatt eller telefon. Läs mer här.

 

Människovärde utbildar och informerar om människans unika och okränkbara värde, i synnerhet i livets början och dess slut.