HISTORIK

2017 SLOGS Ja till Livet och stiftelsen Provita ihop och bildade föreningen Människovärde. Ja till Livet grundades 1990 och var länge den enda pro life-organisationen i Sverige med fokus på abort, dödshjälp och samvetsfrihet. Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. Ämnesområden var samvetsfrihet, dödshjälp, surrogatmödraskap och fosterdiagnostik. Provita startade även jourtelefonen Livlinan 1997 för att ge råd, stöd och hjälp till kvinnor som funderar på att göra abort eller har gjort abort. Genom Livlinan ville man erbjuda ett komplement till samhällets olika mottagningar. Webbtidningen Liv&Rätt drevs också under flera år av Provita.

EFTERSOM BÅDE Ja till Livet och Provita arbetade med liknande frågor blev det svårt externt att veta vem som gjorde vad. Situationen med två olika organisationer började också upplevas tidskrävande administrativt med dubbla styrelser, hemsidor och utskick med mera. Det föll sig därför naturligt med en sammanslagning. Idag drivs verksamheten i en enhetlig linje där allt utgår från namnet Människovärde och en enda logga.

LIVLINAN DRIVS vidare genom Människovärdes arbete, men webbtidningen Liv&Rätt är nedlagd. Alla tidigare artiklar finns dock som en artikelbank på Människovärdes hemsida (Se människovärde.se under Artikelbank). En webbtidning i Människovärdes regi kan komma att bli aktuell längre fram.

MÄNNISKOVÄRDE VILL verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde vill vara en röst för människovärdet i vår tid. En röst för de ofödda, gamla, sjuka och svaga.

VERKSAMHETEN UTGÅR från tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning. Ämnesområden är abort, fosterdiagnostik, dödshjälp, samvetsfrihet, surrogatmödraskap och sexuell hälsa.  Arbetet vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället. Principen innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. 

Du kan läsa mer om våra tre uppdrag här och våra olika ämnen här.