Att tala med sitt barn om kön och sexualitet kan upplevas pinsamt och ansträngande. Men som förälder är du ditt barns guide och har också ansvar för att vägleda ditt barn till en livsstil av sexuell hälsa. Nedan finner du en kort redogörelse för hur du kan tala med ditt barn om dessa frågor utifrån deras ålder. Texten är utformad utifrån sexologen Hanna Möllås rekommendationer.

0-2 år
I denna ålder är det viktigaste att förmedla all kärlek och trygghet du bara kan till ditt barn. Att barnet får känna sig villkorslöst älskad är den viktigaste grundstenen för att barnet ska kunna älska och respektera sig själv senare i livet.


3-6 år

I denna ålder är det viktigt att du förmedlar till barnet att du respekterar hennes/hans integritet och kroppsuppfattning. Tvinga aldrig ditt barn att kramas om det inte själv vill det. Din uppgift är att förmedla till barnet att det äger sin egen kropp och har bestämmanderätt över den. Barn i denna ålder är ofta nyfikna på sin egen och andras kroppar och hur den fungerar. Våga prata öppet och avdramatiserat om det, till exempel om hur barn blir till.


7-10 år

I denna ålder brukar barn genomgå sin allra största existentiella kris. De får upp ögonen för omvärlden, att det finns sjukdom, död, olyckor och orättvisor. Det är inte ovanligt att barn i denna ålder upplever en viss oro och då är det viktigt att som förälder ge extra mycket trygghet och bekräftelse. När ett barn ger uttryck för rädsla och oro för vad som kan hända i en osäker värld kan det vara ett bra tillfälle att tala om att vuxnas gränssättning handlar om omsorg. Tala om att du som vuxen vill hjälpa barnet att berätta vad som är rätt och fel därför att det vore fruktansvärt om något hände honom eller henne. I denna ålder har barnen fortsatt en öppen och nyfiken inställning, så var inte rädd för att berätta precis hur ett barn blir till och hur kroppen fungerar.


11-14 år

I denna ålder är variationen för mognadsgrad stor och du som förälder behöver vara lyhörd för var ditt barn befinner sig i mognad och erfarenhet. Vissa barn har kommit långt i puberteten medan andra har en lång väg att gå. Barn i denna ålder stänger gärna in sig själva på sina rum och det kan oroa många föräldrar. Men barnet behöver träna sig i att vara själv och förmågan att kunna trivas i sitt eget sällskap. Uppmuntra ditt barn genom att exempelvis säga “visst är det skönt att vara själv ibland”. Om man är trygg i sin ensamhet och trivs med sig själv är det enklare att också vara trygg tillsammans med andra. I de flesta barns liv idag är det en självklarhet att vara aktiv på sociala medier och på internet. Utan att göra övertramp behöver du som förälder ha koll på vad ditt barn gör på nätet. Visa att du är intresserad av ditt barns liv och läs gärna barnets blogg och statusuppdateringar. I denna ålder är det viktigt att du som förälder vågar vara tydlig med gränssättning när det gäller sex, men glöm inte att tala om varför – att du bryr dig och vill ditt barn det bästa. Om det känns obekvämt att själv prata om sex med din tonåring, ordna så att det finns en annan vuxen som hon eller han kan vända sig till. Förbered gärna den andre vuxne att initiera ett sådant samtal med barnet så att det verkligen äger rum. En god självkänsla och en respekt för det egna jaget är en god förutsättning för att göra goda val i livet. Möter ditt barn kränkningar eller bristande respekt från andra är det lättare för henne eller honom att resa sig igen med en hälsosam självbild i grunden. Något av det viktigaste du som förälder bör förmedla till ditt barn är att oavsett om barnet gör fel så kommer du ändå alltid att älska det