(Bilden föreställer inte Heidi Crowter.)

Brittiska Heidi Crowter kommer att ta sitt fall till Europadomstolen eftersom Högsta domstolen i Storbritannien vägrade att pröva hennes fall. Crowter har Downs syndrom och stämmer brittiska staten eftersom abort är tillåtet fram till födseln om det ofödda barnet har en funktionsnedsättning. Hon anser att det är ren och skär diskriminering att Storbritannien tillåter ofödda att behandlas annorlunda pga. någon avvikelse. Själv är Crowter gift och både hennes man och son har Downs syndrom. Hon berättar i en intervju att de har ett fantastiskt liv och att en diagnos inte är något hinder för att leva ett tillfredsställande liv.

Enligt en rapport som juristorganisationen ECLJ (European Centre for Law and Justice) gav ut 2020 är jävsförhållanden ett problem i Europadomstolen. Rapporten visade att 18 domare vid 88 tillfällen mellan 2009 och 2019 hade dömt i fall där de hade kopplingar till den ena parten. Organisationen Open Society Foundation (OSF), som grundats av miljardären och abortliberalen George Soros, stack särskilt ut. Flera domare hade antingen tidigare varit aktiva inom OSF eller erhållit ekonomiskt stöd därifrån. I en uppföljande rapport från 2023 konstaterar ECLJ att Europadomstolen visserligen vidtagit åtgärder för att komma åt jävsproblematiken. Trots det har det dock inte skett någon minskning av fall där domare dömt trots tidigare kopplingar till den ena parten i ett mål. Mellan 2020 och 2022 hittade ECLJ 54 fall där det förelåg direkta intressekonflikter.

Prövningstillstånd nekades dock av Europadomstolen i några fall där Polens restriktiva abortlag utmanades och detta ses av ECLJ som ett framsteg. Sedan hösten 2020 är det i Polen inte längre tillåtet att göra abort pga. funktionsnedsättningar. Ett antal enskilda kvinnor hade därför stämt Polen eftersom de ansåg att lagen kunde hota deras rätt till hälsa och frihet. Vissa av dessa hade dock inte själva berörts av lagen utan ville bara i framtiden kunna göra abort ifall deras ofödda barn skulle ha en funktionsnedsättning. Företrädare för den polska stiftelsen Federa (Polish Federation for Women and Family Planning) hade också stämt Polen. Denna stiftelse drivs dock av två tidigare domare i Europadomstolen. Detta hade också lyft frågan om jäv eftersom vissa domare som avgör om fall ska tas upp till prövning eller inte också har kopplingar till samma stiftelse, men detta skedde alltså inte.

Det återstår att se om Heid Crowter beviljas prövningstillstånd. OSF har genom åren donerat miljontals dollar till abortindustrin, så domare med kopplingar till dem borde anmäla jäv.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om abort här.