Vad är abort?

​Abort är ett ingrepp som avbryter en graviditet. Enligt den svenska abortlagen gäller fri abort till och med graviditetsvecka 18, vilket betyder att kvinnan inte behöver uppge skäl till sin abort. Efter den 18:e graviditetsveckan är det Socialstyrelsen som ger tillstånd till abort. Speciella skäl skall då finnas och dessa kan vara missbruksproblem, psykiska problem, fosterskador eller moderns ålder. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter vecka 22, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.

Det finns två sorters aborter; medicinska och kirurgiska. Medicinsk abort är den vanligaste och används under hela den period då abort är tillåten. Kvinnan tar då en stark hormondos, i form av tabletter. Aborten påbörjas på abortmottagningen och fortsätter oftast hemma. Kirurgisk abort (vakuumaspiration) kan användas till och med graviditetsvecka 12 eller 13. Vid kirurgisk abort sugs foster och moderkaka ut ur livmodern med en vakuumsug.

Sen abort, efter graviditetsvecka 12 eller 13, görs alltid med medicinsk metod, men då är aborten mer långdragen. Aborten tar för de flesta upp till ett dygn. När fostret kommit ut måste ibland läkaren avsluta med en skrapning av livmodern för att få ut resterna av moderkakan.

Årligen utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige.

Vad anser vi?

Frågan om abort är i många sammanhang kontroversiell och tabubelagd. I debatten läggs ofta fokus på kvinnans rätt till sin kropp, utan hänsyn till barnet. Vi anser att ett barn är ett barn oavsett hur stort eller litet det är. Ett ofött barn är ända från början, också som foster, en människa i utveckling.  Vi har alla samma inneboende värde, födda eller ofödda. Vår ålder och storlek påverkar inte vårt värde.

I många länders abortlagstiftning gör man inte skillnad på foster och barn, utan barnet kallas ”unborn” – det vill säga ofödd – till födelsen. Redan vid befruktningstillfället får barnet de gener som sedan finns genom hela livet, utan att förändras. Befruktningen, när mammans och pappas könsceller förenas till en ny cell, innebär att en ny människa skapas. I det ögonblicket bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodgrupp just den individen kommer ha. Det är från den stunden människan äger rätten till liv – en universell rättighet vi alla har. Enligt barnkonventionen har ”varje barn en inneboende rätt till livet” och ”konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”.

Vi vill arbeta för att öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet så att det ses som en människa med fullt människovärde, samt visa på alternativa stöd och resurser.

De vanligaste frågorna om abort

Men kvinnan har väl rätt till sin kropp?

Ja, kvinnan har rätt till sin kropp. Men barnet som finns i kvinnans kropp är en genetiskt unik och egen individ. I själva verket krävs det en biologisk specialkonstruktion för att barnet ska kunna stanna kvar och inte stötas ut som den främmande varelse och främmande vävnad det är. Den specialkonstruktionen kallas moderkakan (placenta). Moderkakan gör att mammans immunförsvar inte identifierar det ofödda barnet, samtidigt som barnet får full tillgång till mamman för upptag av näring. Utan moderkakan är en fortsatt graviditet helt omöjlig av en rad orsaker.

Påståendet att barnet är en del av kvinnans kropp, precis som ett finger eller en tumör, är felaktigt. Varje litet barn är redan vid befruktningen en genetiskt unik individ och exempelvis ögonfärg och kön är redan bestämda.

Källa: niomånader.se

 

Abort är väl kvinnans val?

Ja, det kan man tycka. Men inte i någon annan situation hävdar man att en människa ska få bestämma att en annan människas liv ska avbrytas. Det är inte alls självklart att det ska vara så under den tid vi befinner oss i vår mammas mage. Dessutom påverkas kvinnans val av andra faktorer som t ex mannens reaktion på graviditeten, hur samhället ser på ofödda barn, ekonomiska och sociala faktorer, samt hur lagstiftningen ser ut.

Det är svårt att hävda att kvinnans val är ”fritt”. Det vanligaste är att hon vid tillfället känt att hon inte hade något annat val än att göra abort. Det kan bero på direkt press från omgivningen eller att hon indirekt upplevt att hon inte fått det stöd hon behövde av närstående eller av samhället.

Källor:
Aftonbladet, Sandra fick rådet att göra abort – nu har dottern fyllt tre
svtnyheter, Kvinna hotade svärdotter att göra abort
Världen idag, Pressas till abort på barn med Downs syndrom

 

Men abort är väl vård?

Vård handlar om tillsyn, omsorg och omvårdnad av människor som är sjuka. Abort handlar inte om att vårda någon som är sjuk och är därför inte vård. Idag strävar man efter att abort skall ses som vård, och man använder ofta ordet ”abortvård” för att inte skuldbelägga kvinnan. Men detta gör också att kvinnor inte får den information de behöver.

Hösten 2019 hade TV4 en temavecka om abort i Malou efter tio. En gemensam röd tråd kunde skönjas bland samtliga gäster. Ingen upplevde att de fått tillräckligt med information från vården inför aborten. Bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd menade att kvinnor behöver få veta sanningen om vad abort innebär. Att dra likhetstecken mellan abort och vård blir missvisande.

Abort av medicinska skäl, när kvinnas liv är i fara, är väldigt ovanligt. Men en sådan situation kan t ex vara vid en tumörsjukdom hos kvinnan. Behandlingen kan då leda till att fostret dör. Det kan dock inte kallas abort eftersom syftet inte är att barnet ska dö, utan en andrahandseffekt av en behandling avsedd att rädda kvinnans liv. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta aborter sker av andra skäl än att rädda kvinnans liv.

Källa: Världen idag, Hon ångrade sin abort – efterlyser mer information

 

När kvinnans liv är i fara då?

Situationer där kvinnans liv är i fara är oerhört ovanliga. Det handlar oftast om komplikationer i slutet av graviditeten då en akut förlossning eller kejsarsnitt i bästa fall kan rädda bådas liv. Operation vid utomkvedeshavandeskap, som inträffar tidigt i graviditeten, anses inte vara abort inom någon prolife-organisation.

Cancerbehandling för att rädda en gravid kvinnas liv, och som kan ha till följd att barnet inte överlever, kan inte kallas abort eftersom syftet inte är att barnet ska dö. Det är en andrahandseffekt av en behandling avsedd att rädda kvinnans liv. Det finns också kvinnor som trots cancerbehandling under graviditeten fött levande friska barn.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta aborter sker av andra skäl än att rädda kvinnans liv.

Källor: 
Dublindeklarationen
LiveAction
Washington Examiner

Men våldtäkt och incest då?

Våldtäkt och incest är väldigt allvarliga brott och alla brottsoffer behöver mycket stöd och hjälp. Barnet har givetvis ingen skuld i att det blivit till och lika sant är att det inte kan få påverka människovärdet. Samtidigt är det begripligt att det kan vara känslomässigt svårt för en kvinna att bära och föda ett barn som tillkommit på ett allt annat än kärleksfullt sätt. En kvinna i den situationen behöver väldigt mycket stöd och omtanke oavsett vilket beslut hon fattar.

Det finns människor som lever idag och som blivit till på grund av en våldtäkt. De har rätt att leva och är glada och stolta över sina mammor för att de inte gjorde abort. Ett av de mest kända exemplen är den amerikanska advokaten Rebecka Kiessling som startat en egen pro-lifeorganisation.

Vissa som gjort abort på grund av våldtäkt och incest har efteråt sagt att aborten blev det som skyddade förövaren och ledde till att övergreppen kunde fortsätta. Abort tar inte bort traumat av att ha blivit utsatt för ett övergrepp. Vi får heller inte glömma att abort på grund av våldtäkt och incest är sällsynta. De vanligaste anledningarna till abort är sociala skäl, dvs att en graviditet inte passar in i livet för tillfället.

Källa: https://rebeccakiessling.com

Om kvinnan är väldigt ung då?

Vi förutsätter att de allra flesta graviditeter börjar med ett samlag utan våld eller tvång. Vi förutsätter också att både hon och han vet att resultatet kan bli barn. Då är det rimligt att förutsätta att båda också är beredda att ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem. Visst gör vi mindre genomtänkta saker i våra liv, men måste då ändå ta ansvar för det vi gör. Det är inte rimligt att låta en annan individ betala med sitt liv för våra misstag. Man kan hävda att om man anser sig mogen att ha sex bör man också vara mogen och beredd att ta ansvar för följderna.

 

Men abort är väl ett enkelt ingrepp?

Idag vill man att abort skall framstå som ett enkelt ingrepp. Enligt Vårdguiden 1177 kan man ha ont de första dagarna efteråt, “ungefär som mensvärk”, samt känna sig både nedstämd och lättad. Men forskning visar att många mår dåligt av en abort under lång tid efteråt. Se vår egen rapport med en sammanställning av forskning på detta område. I Expressen den 21 januari 2016 skrev Emelie Roslund en artikel om sina erfarenheter av abort. Hon frågar sig till vems fördel man vill få abort att framstå som något okomplicerat. Hon menar att bilden som ges är alltför förenklad och att hennes berättelse inte är unik.

Källor:
Människovärdes rapport: Hur mår kvinnor efter abort?
Expressen, ABORT: Varför talar vi inte om smärtan?

 

Har inte alla barn rätt att vara välkomna?

Visst kan man önska att det vore så. Samtidigt är det alldeles orimligt att människor som inte är ”välkomna” eller ”önskvärda” skall elimineras. Om man uppfattas som välkommen eller inte har också väldigt mycket med omgivningens attityder att göra och hur samhället ser ut. Om bara friska och önskade människor ska betraktas som värdefulla blir samhället hårt och omänskligt. Det finns också många barn som är oönskade till en början, men som senare i graviditeten är efterlängtade och väldigt efterlängtade när de föds.

För de flesta som funderar över abort är beslutet svårt. Det finns många olika skäl till varför en abort utförs. Ofta kan det bero på att föräldrarna helt enkelt anser att det inte är läge att behålla barnet eller att barnet har någon avvikelse eller funktionsnedsättning. I sådana fall är det viktigt med stöd från omgivningen, vården och övriga samhället. Men tyvärr är det vanligt att kvinnor upplever press från vården att göra abort om något visar sig vara avvikande med barnet.

Vi arbetar för att samhället istället ska ge stöd till kvinnor och till familjer så att fler barn ska få chansen att födas. Barnet inte ska behöva betala med sitt liv för att dess föräldrar inte har de perfekta förutsättningarna för att ta emot barnet. Vi anser också att alla barn är lika värda oavsett kön eller funktionsnedsättningar.

 

Är ni abortmotståndare?

I någon mån är de flesta abortmotståndare, eftersom väldigt få tycker att abort att skall vara tillåtet ända fram till födseln. De som förespråkar abort medger också att det inte är någon dans på rosor. En abort kan vara både fysiskt och psykiskt väldigt påfrestande och kan få konsekvenser direkt eller längre fram. Samhället satsar resurser på att begränsa antalet aborter, och varför skulle man göra det om abort enbart är något bra.

Vi anser att ofödda barn har rätt till liv. Detta är inget som prolife-organisationer hittat på, utan det står t.ex. i inledningen till FN:s förklaring om barnets rättigheter från 1959 att ”barnet pga sin fysiska och mentala omognad, behöver särskilt skydd och omvårdnad, inklusive rättsligt skydd, såväl före som efter födseln”. Abort är en kränkning mot den grundläggande rätten till liv som vi alla äger.

Källa: Regeringen, FN:s konvention om barnets rättigheter

 

Men kvinnor mår väl inte dåligt av abort?

Idag strävar man efter att abort ska ses som vilket ingrepp som helst, och att det helst skall ses som vård för kvinnor. Man pratar om abortvård. Det här gör att information om abort och dess konsekvenser tonas ner och man undviker att prata om det. Allt för att inte skuldbelägga kvinnor.

Eftersom kvinnor får väldigt lite information, så är de inte heller förberedda på vad hur de kan må efter en abort. Det är viktigt att våga prata om detta och att vara öppen i den här frågan. Forskning visar att många mår dåligt av en abort under lång tid efteråt.

Du kan läsa mer om abort och dess konsekvenser i vår rapport ”Hur mår kvinnor efter abort?”. I rapporten har vi sammanställt forskning på området och belyst forskningsresultat där samband mellan abort och kvinnors psykiska och fysiska hälsa undersökts.

Källa: Människovärdes rapport: Hur mår kvinnor efter abort?

 

​Men det är väl bättre att abortera barnet än att adoptera bort det?

Ingen förnekar att det kan vara svårt att adoptera bort sitt barn. Men vid en adoption ger du ändå ditt barn chansen att leva, medan vid en abort får barnet aldrig den möjligheten. Det måste ju vara värre att låta barnet dö. En abort är ju också något man bär med sig resten av livet, och är en riskfaktor för både psykisk och fysisk ohälsa, och för tidig död, inklusive självmord.

En kvinna i USA, Rebecka Kiessling, som adopterade två pojkar har sagt att de kände sig speciella och viktiga, eftersom deras biologiska mamma hade valt att låta dem leva trots att det var omöjligt för henne att behålla dem. Det finns många barn som blev bortadopterade som är tacksamma för att de fick livet.

Argument och motargument

ARGUMENT 1 “Det är osäkert när det mänskliga livet börjar. Det är en religiös fråga som vetenskapen inte kan besvara.”

MOTARGUMENT 1
Om det verkligen råder osäkerhet kring när det mänskliga livet börjar bör man ta det säkra före det osäkra för att försöka skydda livet. Om du kör bil på natten och tror att den mörka gestalten framför dig på vägen kan vara ett barn – men det kan också vara en skugga eller ett träd – kör du då rakt på den eller bromsar du? Om vi hittar någon som vi inte är säkra på är vid liv, vad är då det bästa handlingssättet?

MOTARGUMENT 2
Många har fått höra att det inte råder någon medicinsk eller naturvetenskaplig konsensus kring när det mänskliga livet börjar. Det är helt enkelt inte sant. Bland de vetenskapsmän som inte har några egna intressen i abortindustrin råder en överväldigande enighet om att människolivet börjar vid konceptionen.

MOTARGUMENT 3
Några av världens mest framstående vetenskapsmän och läkare vittnade inför en kommitté i amerikanska senaten om att mänskligt liv börjar vid befruktningen.

MOTARGUMENT 4
Många andra framstående vetenskapsmän och läkare har med säkerhet intygat att mänskligt liv börjar vid konceptionen.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 56-61).

ARGUMENT 2 "Fostret är bara en del av den gravida kvinnans kropp, som hennes halsmandlar eller blindtarm."
MOTARGUMENT 1
En kroppsdel definieras av den genetiska kod den har gemensam med resten av kroppen – den oföddas genetiska kod skiljer sig från dess mors. Varenda cell i moderns halsmandlar, blindtarm, hjärta och lungor har samma genetiska kod. Det ofödda barnet har också en genetisk kod, helt olik moderns. Varje cell i kroppen är helt och hållet barnets egen, varje cell är olik varenda cell i moderns kropp. Ofta är barnets blodgrupp också en annan. Om en kropp befinner sig inuti en annan kropp, men var och en har sin unika genetiska kod, så är det inte en enda person, utan två separata personer.

MOTARGUMENT 2
Barnet kan dö och modern leva, eller modern dö och barnet leva, vilket bevisar att det rör sig om två separata individer. Barnet är en tillfälligt inneboende gäst hos värdinnan modern. Gästen kommer att lämna rummet av sig själv om hon inte blir avhyst i förtid. Det finns många fall där modern har blivit dödligt skadad och doktorn sedan förlöst hennes barn utan att det varit skadat. Modern dör, medan barnet lever vidare. Barnet var bevisligen inte en del av sin mors kropp, för då skulle det ha dött tillsammans med henne.

MOTARGUMENT 3
Att befinna sig inuti någonting är inte detsamma som att vara en del av det. Min egen kropp tillhör inte en annan kropp enbart på grund av geografisk närhet. En bil är inte en del av garaget bara för att den står parkerad där. En brödlimpa är inte en del av ugnen som den bakas i. Ett barn är inte en del av kroppen som bär det. Liksom en person i ett hus inte är en del av huset, är en person inuti en annan människas kropp inte en del av den människans kropp.

MOTARGUMENT 4
Människor får inte diskrimeras på grund av var de råkar bo. En person är en person bare sig hon bor på en herrgård, i en lägenhet eller på gatan. Hon är en person vare sig hon sitter instängd i en grotta, ligger beroende av andras omsorg på ett vårdhem eller bor i sin moders liv. Alla är överens om att ett för tidigt fött barn som ligger i en kuvös på sjukhuset förtjänar att leva. Skulle exakt samma barn ha mindre rätt att leva enbart på grund av att det fortfarande befinner sig i mammas mage?

Ovanstående argument är hämtade frå boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 62-68).

ARGUMENT 3 "Den ofödde är ett embryo eller ett foster, bara en enkel cellklump, en konceptionsprodukt - ingen bebis."

MOTARGUMENT 1
Precis som orden ”barn” och ”tonåring” syftar ordet ”embryo” och ”foster” inte på icke-människor, utan på människor i olika utvecklingsstadier. Det är vetenskapligt inkorrekt att säga att ett embryo eller ett foster inte är en mänsklig varelse bara för att det befinner sig på ett tidigare utvecklingsstadium än ett framfött spädbarn. Det är som att säga att en tvååring inte är en mänsklig varelse för att han inte ännu har blivit tonåring. Graden av utveckling har inget att göra med ens människovärde. Är en tvååring mer värdefull nu än han var för ett år sedan? Har ett barn större rätt att leva efter födseln än före födseln?

MOTARGUMENT 2
Språket formar vårt sätt att uppfatta saker men förändrar inte fakta; en bebis är en bebis, vad man än kallar den. Fastän ”foster” (fetus) tidigare var ett fint ord som syftade på en liten människa, används det nu med bibetydelsen ”någonting mindre än en människa”. Att hänvisa till fostret hjälper oss att undvika ”B-ordet” (bebis). Med ”konceptionsprodukt” går man ett steg längre mot att avpersonalisera det ofödda barnet. Precis som en hästs konception alltid är en häst, är resultatet av mänsklig konception alltid en människa. Men användandet av en opersonlig terminologi gör det ändå möjligt för oss att förbise detta faktum.

MOTARGUMENT 3
Från befruktningen är den ofödde komplex, inte enkelt, konstruerad. Det nyss befruktade ägget innehåller en förbluffande mängd genetisk information, tillräcklig för att styra individens tillväxt och utveckling under en hel livstid. En enda DNA-tråd från en mänsklig cell innehåller information jämförbar med ett bibliotek med tusen volymer, eller 600 000 tryckta sidor med 500 ord på varje sida.

MOTARGUMENT 4
Redan före den tidpunkt då de tidigaste aborterna utförs, har den ofödde alla kroppsdelar som han någonsin kommer att ha. Efter 21 dagar börjar hjärtat slå och pumpar ut blod i hela kroppen. Efter 30 dagar är han 10 000 gånger större än vid befruktningen och blod flyter i hans ådror. Efter 40 dagar kan hjärnvågor registreras. Under de första tre graviditetsmånaderna utvecklas den ofödde hela tiden. Under de resterande sex månaderna är det ingenting som börjar fungera, utan barnet växer bara till och mognar.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 69-77).

ARGUMENT 4 "Fostret kanske är levande, men det är ägg och spermier också. Fostret är potentiellt en mänsklig varelse, men inte rent faktiskt; det är som en ritning, inte ett hus; ett ekollon, inte en ek."

MOTARGUMENT 1
Det är en stor och grundläggande skillnad mellan spermier och obefruktade ägg, och ett befruktat ägg (eller zygoter). Varken spermien eller ägget är komplett i sig. Liksom celler från ditt hår eller ditt hjärta har varken spermien eller ägget kapaciteten att bli något annat än vad de är. När däremot ett ägg och en spermie förenas är det början på ett nytt självständigt mänskligt liv, stat i självstyrd snabb förändring.

MOTARGUMENT 2
En film med namnet ”The Gift of Choice” hävdar att den ofödde utgör ”en potential till en framtida person” i motsats till en faktisk person. Men det som blir kvar efter en abort är små men perfekt formade kroppsdelar:armare och ben, händer och fötter.

MOTARGUMENT 3
Ingen enskild levande varelse kan ”bli” en person om den inte redan är en person. Ingen levande varelse kan bli något annat än vad den redan är till sin natur. Något icke-mänskligt blir inte mänskligt av att det åldras och blir större.

MOTARGUMENT 4
Ritningar är inte hus och blir inte hus oavsett hur länge vi väntar. Men ett ekollon är vetenskapligt sett inget annat än en liten ek, precis som embryot är en liten människa. Även om inget hus någonsin varit en ritning, har varje ek en gång varit ett ekollon. Så är det med människan också. Varje människa har en gång varit ett embryo. Om embryot förstörs kommer det inte finnas någon bebis, någon tonåring eller vuxen. När bebisen dör, dör tonåringen. När embryot dör, dör bebisen.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 77-80).

ARGUMENT 5 "Den ofödde är inte en människa med ett meningsfullt liv. Det handlar om något som är bara några centimeter långt och inte ens kan tänka; något som är mindre utvecklat än ett djur - och i vilket fall som helst: Vem säger att människor har större rätt att leva än djur?"

MOTARGUMENT 1
Mänsklighet definieras rimligen utifrån tillhörighet till den mänskliga arten – inte utifrån utvecklingsstadium inom denna art. Det som gör en hund till en hund är att den härstammar från hundar. Det som gör en människa till en människa är att hon härstammar från människor. Hennes far var en människa och hennes mor var en människa, så hon kan inte vara något annat än människa.

MOTARGUMENT 2
Mänsklighet är inte en fråga om storlek, förmåga eller intelligensnivå. Abortförespråkare påpekar ofta att barn som aborteras tidigt är mindre än 4-5 cm långa eller väger mindre än 50-60 gram. Men vad är storlek för slags mått på mänsklighet. Är en basketspelare mer människa än någon som är hälften så lång? Vissa menar också att personer med högre intelligens och utbildning är mer mänskliga. Om ens mänsklighet avgörs av de förmågor man har för tillfället kan en människa som är medvetslös eller sjuk dödas eftersom hon inte visar tillräcklig intelligens och skicklighet. Ålder, storlek, IQ eller utvecklingsstadium handlar om gradskillnader, inte artskillnader. Vi tilhör den mänskliga arten. Vi besitter särskilda förmågor i olika utsträckning vid olika stadier av utvecklingen.

MOTARGUMENT 3
Det är ett vetenskapligt faktum att tankeprocesser pågår hos den ofödde. En fungerande hjärta med mätbara hjärnvågor finns på plats efter 40 dagars utveckling, vem är då vi att säga att dessa små hjärnor inte kan det som hjärnor gör, nämligen tänka?

MOTARGUMENT 4
Om den oföddes värde kan jämföras med ett djurs, finns det ingen anledning att inte jämföra också födda personers värde med djurens. Problemet är inte huruvida man bör behandla djur humant; naturligtvis bör man det. Frågan är om människor ska behandlas humant.

MOTARGUMENT 5
Att krossa ett örnägg är ett allvarligt brott som bestraffas strängt. Alla vet att om man krossar ett örnägg innan det kläcks dödar man en örn. Vad innebär det då att utsätta någon för abort?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 80-89).

 

ARGUMENT 6 "Ett foster är inte en människa förrän ... kvinnan känner fosterrörelserna eller då fostret är livsdugligt eller när det tar sitt första andetag."
MOTARGUMENT 1
En del kvinnor känner av sina barns närvaro tidigt, andra känner inget förrän flera månader senare. En människas förmåga eller oförmåga att erfara en annans närvaro har överhuvudtaget inget att göra med huruvida den andra personen existerar eller inte.

MOTARGUMENT 2
Livsduglighet är ett godtyckligt kriterium. Det kan för vissa betyda den tidpunkt när den ofödde är potentiellt förmögen att överleva utanför livmodern, vilket är beroende på tidpunkten för utvecklandet av barnets lungor. Men varför inte säga att barnet blir människa vid fjärde veckan eftersom det är då hjärtat börjar slå, eller vid sjätte veckan när hjärnvågor kan uppvisas.  Någon kan hävda att barnet blir människa när det tar sina första steg. Det finns objektivt sett bara en punkt då det för en stund sedan inte fanns en människa men det nu existerar en, och det är vid befruktningen.

MOTARGUMENT 3
I vid bemärkelse är många födda människor inte livsdugliga eftersom de är oförmögna att överleva utan andra människors stöd. Det kan gälla sjuka, funktionshindrade, alzheimerpatienter, spädbarn, tvååringar och äldre. Dessa personer är beroende av någon annan för att kunna leva, precis som den ofödde. En persons förmåga att överleva utan andras hjälp är ett dåligt kriterium för att avgöra hans mänsklighet.

MOTARGUMENT 4
Vissa religiösa abortliberala grupper menar att en människas liv börjar då barnet föds och drar sitt första andetag. Men detta visar på en missuppfattning, eftersom ett barns ”andning”, dess syreupptagning, börjar långt före födseln.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.90-96)

ARGUMENT 7 "Det är uppenbart att livet börjar vid födseln. Det är därför vi firar födelsedagar, inte befruktningsdagar, och inte har begravningar efter missfall."

MOTARGUMENT 1
Vårt högtidlighållande av födelsedagar är kulturellt och inte vetenskapligt betingat. I Kina räknas en persons ålder från den uppskattade tidpunkten för befruktningen. Andra samhällen firar födelsedagar för att uppmärksamma den dag då det redan levande barnet inträdde i vår värld. Den dag barnet föds är den första dagen vi kan se, röra och hålla det. Den ofödde har inte börjat  existera vid denna tidpunkt, utan har bara blivit en av oss här ute. Att vi inte kan se och höra ett ofött barn betyder inte, mer än vår oförmåga att höra och se någon i en annan del av huset, att individen ifråga är en icke-person.

MOTARGUMENT 2
Begravningar är till för de efterlevande, inte för de döda. Det barn som dör i ett missfall är ett verkligt barn, men vi har inte fått chansen att lära känna det. Därför är upplevelsen av förlust, även om den är verklig, ofta svagare än om barnet hade fötts och vi hade hunnit knyta an till det. Skillnaden ligger emellertid inte hos barnet, utan hos oss. Vare sig det gäller en född eller ofödd person är det så att ju mindre vi känner någon, desto mindre sörjer vi hans död. Naturligtvis förminskas inte mänskligheten eller värdet av det faktum att vi inte sörjer dem.

MOTARGUMENT 3
Det finns inget i själva födseln som på något grundläggande sätt gör barnet annorlunda än det var innan det föddes. Inget trolleritrick finns som förvandlar ett barns natur eller värde bara för att det har flyttats från insidan till utsidan av livmodern.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.97-99).

ARGUMENT 8 "Ingen kan egentligen vara säker på att människolivet börjar före födseln."

Att människolivet börjar före födseln vet:

BARN. I ett nyhetsinslag berättade man om hur några barn hittade en container med aborterade foster. När de chockade kom springande till sina föräldrar, sa de att de hade hittat ”döda bebisar”. De satte ord på det uppenbara. För att man inte ska tro på det som är uppenbart måste man ha lärt sig att inte tro på det. Feministen Jean Garton har berättat hur hennes 3-årige son av misstag fick se en bild av en abort i tionde veckan. Hon sa att hans röst var fylld med sorg och han frågade: ”Vem hade sönder bebisen?”

GRAVIDA. Har du någonsin hört en gravid kvinna säga: ”Cellklumpen sparkade mig” eller ”Mitt foster sparkade mig?”. Det är alltid ”Mitt barn sparkade mig”.

LÄKARE. Tala med vilken duktig läkare som helst och han kommer att säga att när han behandlar en gravid kvinna har han två patienter, inte bara en.

SAMHÄLLET. TV-annonser uppmanar gravida kvinnor att inte röka, dricka alkohol eller ta droger, eftersom det kan skada det ofödda barnet. År 1988 högg en man en kvinna i magen och dödade därmed ”fostret” i hennes mage. Trots att kvinnan överlevde dömdes mannen för att ha tagit ett människoliv. Ändå hade det varit helt lagligt för kvinnan att anlita en abortläkare för att döda samma barn. Varför betraktas en handling som resulterar i samma ofödda barns död i det ena fallet som mord och i det andra fallet som en acceptabel åtgärd?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.99-106).

ARGUMENT 9 "Även om de ofödda är levande varelser, har de färre rättigheter än kvinnan."

MOTARGUMENT 1
Så fort vi medger att de ofödda är människor borde detta avgöra frågan om deras rätt till liv. Abortliberalen Barbara Ehrenreich skriver i New York Times: ”En kvinna kan, beroende på om graviditeten är önskad eller inte, tänka på sitt foster antingen som ett barn eller som enbart en samling celler. Detta är inget uttryck för moralisk förvirring, utan för valfrihet i praktiken”. I detta angreppssätt görs inte mitt val i ljuset av vetenskapliga och etiska realiteter. Mitt eget val är i sig självt den enda relevanta verkligheten, som överskuggar alla fakta. Men om samhället fungerade på detta sätt skulle allt dödande av människor vara försvarbart. Den verkliga frågan skulle då inte handla om värdet av den dödade, utan om det fria valet för den som dödade. Om en man inte längre vill ha sin fru kan han tänka på henne som en icke-person. Väljer han att döda henne skulle det inte vara ett uttryck för ”moralisk förvirring” utan för ”valfrihet i praktiken”.

MOTARGUMENT 2
Rätten att leva ökar inte med ålder och storlek, utan är en rättighet för varje människa. Någon har rättfärdigat abort utifrån tron att ”mänskligt värde och mänskliga rättigheter växer med den fysiologiska utvecklingen”. Men då skulle vuxna ha större rätt att leva än tonåringar, som har större rätt att leva än spädbarn. Rätten att leva är inte i mindre utsträckning en rättighet för ett barn, fött eller ofött, än för en vuxen.

MOTARGUMENT 3
Jämförelsen mellan ett barns rättigheter och en moders rättigheter är inte korrekt. Två mänskliga varelser är jämlika och har samma rättigheter. En mor har lika mycket rätt att leva som vilket barn som helst. Men vid nästan samtliga aborter är moderns rätt att leva ingen aktuell fråga eftersom hennes liv inte är hotat. Vad som står på spel vid en abort är moderns livsstil kontra barnets liv. Rätten till en viss livsstil är aldrig absolut eller ovillkorlig; den är alltid beroende av den effekt den har på andra människor. En människas rätt till en önskad livsstil är inte större än en annan människas rätt till liv.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.112-119).

ARGUMENT 10 "Varje människa har rätt att själv välja. Det vore orättvist att begränsa en kvinnas valfrihet genom att förbjuda abort."
MOTARGUMENT 1
Alla civiliserade samhällen begränsar en individs frihet att välja så fort detta val skulle skada en oskyldig person. När jag håller föredrag brukar jag säga: ”Ja, jag tror att varje människa har rätt att göra vad hon vill med sin kropp. Jag är för det fria valet. Det är därför jag tror att varje man har rätt att våldta en kvinna om det är hans val. Det är ju hans kropp, och han gör ju vad han vill med den.” Efter att chocken lagt sig brukar jag be dem peka ut det felaktiga i det argumentet. Det är inte alltid en dygd att vara för valfrihet. Alla lagar lägger på oss ett moraliskt synsätt och begränsar individens handlingsutrymme. T ex lagar mot rattfylla och barnmisshandel. När andra människors rättigheter står på spel – och då i synnerhet när deras liv står på spel – måste varje anständigt samhälle inskränka individens valfrihet.

MOTARGUMENT 2
”Rätten att välja” är för vagt och har blivit en magisk slogan som förefaller göra alla val lika goda. Men vi måste alltid fråga ”rätten att välja vadå?” Vi är alla för valfrihet när det gäller religion, politik eller människors boende, bil och tusentals andra frågor som har med personliga preferenser att göra. Men de flesta av oss är definitivt inte för valfrihet när det gäller våldtäkt, mord, kidnappning eller barnmisshandel. Närhelst vi hör begreppet ”rätten att välja” måste vi ställa den allra viktigaste frågan: Vilka val talar vi om?

MOTARGUMENT 3
De som är för valfrihet ifråga om aborter är det ofta inte när det gäller andra frågor där mindre står på spel. Efter att jag talat på en skola om min abortkritiska hållning, tog den abortliberale läraren med mig till personalmatsalen. Han pekade på ett bord där fyra lärare satt och rökte, och sa: ”Lyckligtvis är det här sista veckan som rökning kommer att vara tillåten härinne. Sedan blir det förbjudet.” I vänlig ton sa jag: ”Jag märker att du egentligen inte är för valfrihet.” Förvånad förklarade han: ”Men cigarettrök skadar andra människor.” ”Det gör abort också”, sa jag.

Många människor som är för valfrihet vid abort stödjer lagar som kräver att folk ska använda säkerhetsbälte. De är emot valfrihet eftersom säkerhetsbälten räddar liv. När liv står på spel kan och bör ”rätten att välja” begränsas av samhället. Både rökare och icke-rökare har rätt att bestämma över sina egna kroppar, men vi inser att rökarens rätt att röka upphör i det ögonblick den inkräktar på icke-rökarens rätt till sin hälsa.

MOTARGUMENT 4
Alla är för valfrihet när det gäller sådana val som görs före graviditeten. Män och kvinnor är fria att välja att avstå från sex eller att använda preventivmedel eller att inte göra någotdera. Men när en kvinna är gravid har det val hon gjort frambringat en ny mänsklig varelse.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.119-121).

ARGUMENT 11 "Varje människa borde få utöva makt över sin egen kropp. Reproduktiv frihet är en grundläggande rättighet."

MOTARGUMENT 1
Aborterna som sker varje år innebär att väldigt många kvinnor inte får styra över sin egen kropp. Ungefär hälften av alla aborterade barn är flickor. En kvinna som fortsätter sin graviditet kan fortfarande utöva grundläggande, om än inte absolut, makt över sin egen kropp. En flicka som aborteras har vare sig kropp eller liv längre och kommer aldrig få förmånen att utöva någon sådan makt.

MOTARGUMENT 2
Inte alla handlingar som utförs med vår kropp är riktiga och ska heller inte ha lagligt skydd. Många orter i USA har lagar mot att urinera offentligt. Prostitution är vanligtvis förbjuden, så även drogmissbruk. De flesta av oss stödjer dessa lagar. Min hand är en del av min kropp, men jag är inte fri att använda den till att slå dig eller stjäla från dig. Nyckelfrågan är om det en människa gör med sin kropp leder till betydande skada för andra. Att abort gör det, är självklart.

MOTARGUMENT 3
Alltför ofta blir ”rätten att styra över mitt liv” detsamma som rätten att skada och förtrycka andra för egen vinnings skull. Närhelst en grupp människor slår fast sin rätt att bestämma över andra människors öde är det början till förtryck. Vita utnyttjade svarta för att öka sin egen livskvalitet, på de svartas bekostnad. Män har ofta utnyttjat kvinnor för att kunna leva som de vill, men på kvinnors bekostnad. Ironiskt nog blir samma förtryck som kvinnor ofta lidit under män påtvingat det ofödda barnet vid en abort.

MOTARGUMENT 4
Kontroll över kroppen kan utövas för att förhindra graviditet från första början. Förutom i de sällsynta fall då graviditeten är en följd av våldtäkt, har en havande kvinna gjort val beträffande kontrollen över sin egen kropp som har resulterat i graviditeten. Hon har valt om hon ska ha sex och om hon i så fall ska använda preventivmedel. Hon är i sin fulla rätt att göra dessa val, och jag skulle inte vilja att dessa rättigheter togs ifrån henne. Men dessa kontrollval som hon redan gjort har fört med sig ett helt nytt scenario, där inte bara hennes personliga preferenser, utan också en annan människas liv, nu står på spel. Kvinnans första kontrollområde – sex och preventivmedel – var personliga och privata, men frågan om abort är inte personlig och privat. Den berör direkt en annan människas liv och blir därför något som angår ett anständigt samhälle.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.124-126).

 

ARGUMENT 12 "Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse och omistlig för kvinnors och mäns lika rättigheter."
MOTARGUMENT 1
De tidiga feministerna var abortkritiker, inte abortliberaler. Susan B. Anthony var radikal feminist på den tiden då kvinnor inte hade rösträtt. Hon kallade abort för barnamord och såg det som ett sätt att utnyttja både mor och barn. Senare följde en ny sorts feminister, varav den mest framgångsrika var Margaret Sanger, grundare av Planned Parenthood, som förespråkade abort som en väg till sexuell frigörelse, födelsekontroll och rashygien. Den tidigare abortläkaren Berard Nathanson, som senare blev pro-life, säger att de medvetet länkade abortfrågan till kvinnofrågan. Det fanns en omsorg om kvinnors rättigheter och abortfrågan drogs med i dess kölvatten.

MOTARGUMENT 2
Vissa aktiva feminister är fortfarande starka motståndare till abort. Feministen Alice Paul kallar abort ”den yttersta exploateringen av kvinnor”. Både män och kvinnor borde vara fria att kunna stödja vissa delar av den feministiska rörelsen utan att behöva stödja andra. Man kan vara FÖR vissa eller de flesta av de feministiska idealen och samtidigt vara emot abort, eftersom abort tar livet av barn.

MOTARGUMENT 3
Kvinnliga rättigheter har ingen naturlig koppling till aborträtten. Kate Michelman menar att ”Vi måste påminna människor om att abort är garantin för kvinnans rätt att välja och att delta fullt ut i samhällets sociala och politiska liv”. Men en gravid kvinna kan delta fullt ut i samhället, och kan hon inte det är lösningen att ändra på samhället, inte att döda små barn.

MOTARGUMENT 4
Aborterna har blivit den mest effektiva metoden för att utöva sexism som någonsin uppfunnits, då de rensar världen på mängder av oönskade kvinnor. En av kvinnorörelsens stora ironier är att den genom sitt abortförespråkande har godkänt den enskilt främsta metoden att beröva kvinnor deras mest grundläggande rättighet – rätten att leva. Abort har blivit det huvudsakliga sättet at göra sig av med oönskade kvinnor över hela världen. En undersökning av ett dussintal byar i Indien avslöjade följande skrämmande statistik: Av en population på 10 000 var endast 50 flickor. Resten av flickorna, tusentals av dem, hade aborteras då fostervattenprov hade visat att de var av kvinnligt kön. Flickor betraktas som en ekonomisk börda. P g a användningen av fostervattenprov vid könsselektiva aborter, är nu 2/3 av barnen som föds i Kina pojkar. År 2000 utfärdade demografer varningar om att Kina är på väg mot en befolkningskatastrof. Det är redan nu så att 70 miljoner kinesiska män i åldrarna 25-49 måste förbli ungkarlar – en situation som lett till hustruhandel. Under deras ettbarnspolitik drivs människor att abortera flickor eftersom de, om de bara får ha ett barn, vill ha en pojke. Eftersom fler flickor än pojkar blir dödade genom kopplingen mellan fostervattenprov och abort har upprörda feminister gett detta förfarande namnet ”femicide”.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.134-140).

ARGUMENT 13 "Många kvinnor befinner sig i sådana omständigheter att de inte har något annat val än att göra abort."

MOTARGUMENT 1
Att påstå att kvinnor inte har något val är att stödja abort, inte det fria valet. En av aborträttsrörelsens stora ironier är att den har gett många kvinnor intrycket att de inte har något annat val än att göra abort. Abort framställs ständigt som det bättre valet. Eftersom de fått lära sig att abort är den enklaste vägen ur en svår situation pressar ofta fäder, mödrar, pojkvänner, makar, skolkuratorer, läkare, media m.fl. den gravida kvinnan till beslut som är mera deras än hennes eget. Studier bekräftar att många kvinnor känner sig pressade till att göra abort.

MOTARGUMENT 2
De som verkligen försvarar det fria valet borde presentera flera olika valmöjligheter för en kvinna i stället för att bara förespråka abort. Om vi är för det fria valet, varför är då inte läkare, skolor och abortkliniker skyldiga att informera kvinnan om tillgängliga valmöjligheter? En vän till mig som tidigare var kurator på en abortklinik sa detta: ”Jag var helt ovetande om tillgängliga alternativ till abort … Dessutom var jag helt omedveten om medicinska fakta … mitt jobb var att hålla kvinnorna på gott humör …”

MOTARGUMENT 3
”Abort eller ett olyckligt liv” är en falsk framställning av valmöjligheterna. Det hindrar kvinnor från att efterfråga – och samhället från att uppbåda – positiva alternativ. Vi måste undvika fällan det innebär att framställa valet som att det handlar om abort och ett olyckligt liv, som om det inte vore något lidande involverat vid en abort, och det inte fanns några andra alternativ. Med tanke på att Planned Parenthood tjänar miljontals dollar årligen på aborter, något som ger dem ett starkt egenintresse ifråga om aborträtten, hur kan vi förvänta oss att de skulle erbjuda kvinnor som befinner sig i en krisgraviditet reella och opartiska alternativ?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.141-143).

ARGUMENT 14 "En abort är en överenskommelse mellan en kvinna och hennes läkare. Ingen annan har med det att göra ..."
MOTARGUMENT 1
Den amerikanska konstitutionen innehåller ingen rätt till privatliv. Den deklarerades inte förrän 1973 som en rätt som står över det ofödda barnets rätt till liv. De som skrev konstitutionen skulle bli chockade … Är privatliv en rättighet? Naturligtvis, men samhället bejakar samtidigt att vissa rättigheter står högre än andra? Kan en persons rätt till privatliv väga tyngre än en annan persons rätt att leva? Självklart inte!

MOTARGUMENT 2
Privatliv är aldrig en absolut rättighet, utan något som alltid styrs av andra rättigheter. Vad skulle vi tänka om en man som försvarade misshandel av sin fru utifrån principen ”vad jag gör i mitt hem är min ensak”. Dödande som sker privat är inte mer acceptabelt eller mindre destruktivt än dödande som sker offentligt.

MOTARGUMENT 3
En läkares uppmuntran eller hjälp förändrar varken abortens natur, konsekvenser eller moraliska innebörd. En läkares råd väger tungt när det handlar om tonsiller, gallblåsor och cancer. Detta är angelägenheter för fysiologin och patologin – inte för etiken. Läkare har medicinsk och ibland kirurgisk utbildning, men deras moraliska ståndpunkter är inte alltid lika pålitliga som deras medicinska diagnoser. Många läkare sätter människans välmående framför egennytta eller pengar, medan andra tyvärr inte gör det. Att läkare är kapabla till påfallande inkompetenta moraliska bedömningar fick vi ett tydligt bevis på av tyska läkare under 2:a världskriget.

MOTARGUMENT 4
Barnets far är också ansvarig för barnet och borde få ta del i beslutsfattandet. Å ena sidan får en man höra att fadern borde ta ansvar för en oönskad graviditet, en situation han bidragit till att skapa. Å andra sidan säger man till samme man att abort är något som han inte har att göra med. Hur skall vi förvänta oss att han skall handla ansvarsfullt? Ironiskt nog tillåter och uppmuntrar den fria aborten män att utnyttja kvinnor sexuellt utan rädsla för att behöva ta ansvar för eventuella barn.

MOTARGUMENT 5
Det som antyds i ”bara mellan kvinnan och hennes läkare”-argumentet är att ingen annan behöver hantera konsekvenserna av beslutet. Men det stämmer inte – tvärtom har abort kraftfull långsiktig inverkan på män. Fadern drabbas i många fall av svår sorg och skuld som en följd av aborten. Borde inte han ha något att säga till om, eftersom hans liv så märkbart kommer att påverkas?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.126-129).

ARGUMENT 15 "Jag är personligen emot abort men ändå för valfrihet i den här frågan. Abort är en laglig rättighet och vi har inte rätt att undanhålla någon den möjligheten ..."

MOTARGUMENT 1
Att vara för valfrihet ifråga om abort är detsamma som att vara för abort. Tänk dig att du hörde någon argumentera på det här sättet för kokainförsäljning: ”Jag personligen är inte för narkotikahandeln, men det här är en fråga som bara angår knarkhandlaren och hans advokat.” Ifråga om moralisk påverkan är det ingen större skillnad mellan dem som är för narkotikahandeln och dem som inte gillar det personligen men anser att det bör vara lagligt. En person som är för valfrihet när det gäller våldtäkt kan säga att det inte är samma sak som att vara för våldtäkt. Men vad är egentligen skillnaden? Är det inte så att den som är för ett fritt val avseende våldtäkt i praktiken är för ett tillåtande av våldtäkter?

MOTARGUMENT 2
Att personligen vara emot abort men försvara andras rätt att göra abort är logiskt motsägelsefullt och moraliskt förvirrat. Det är som att säga: ”Jag är personligen emot barnmisshandel, men jag försvarar min grannes rätt att misshandla sina barn …”. Jag har hört folk säga: ”Jag är inte för abort – jag är för det fria valet”. Min respons är alltid densamma: ”Varför reagerar du mot att jag säger att du är för abort? Är det något fel med abort?

MOTARGUMENT 3
Det som är lagligt är inte alltid rätt. Civilrätt avgör inte vad som är moraliskt rätt. Snarare ska lagarna spegla en moral som existerar oberoende av lagen.  Under hundratals år hävdade slavägare att slavarna var deras egendom och inte riktiga människor. De framhöll att eftersom slaveriet var lagligt hade ingen rätt att motsätta sig det. Men Abraham Lincoln ifrågasatte slaveriet och dess moraliska legitimitet: ”Om inte slaveriet är fel”, sade han, ”så är ingenting fel”. År 1940 kunde en tysk läkare döda judar helt inom lagens ramar, medan han i USA däremot hade blivit åtalad för mord. På 70-talet kunde en amerikansk läkare på laglig väg döda ofödda barn, medan han i Tyskland skulle ha blivit åtalad för mord. Lagar ändras, men inte sanning och rättvisa.

MOTARGUMENT 4
Prolife-aktivister får höra från aborträttsförespråkare: ”Om du inte gillar abort behöver du inte göra någon abort”. Det är som att säga till någon som var emot slaveriet: ”Om du inte gillar slaveri behöver du inte ha slavar”, eller säga till Dietrich Bonhoeffer: ”Om du inte gillar Förintelsen behöver du inte döda någon jude”. Att begära att prolife-rörelsen inte ska ”tvinga på andra sina åsikter” medan man hävdar att de ”har rätt att tycka vad de vill” är att avslöja den ofattbara okunnighet man grundar sitt ställningstagande på.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.144-148).

ARGUMENT 16 "Alla barn har rätt att födas önskade. Det är orättvist att sätta barn till en värld där de inte är det."
MOTARGUMENT 1
Det är skillnad mellan en oönskad graviditet och ett oönskat barn. Många barn som först inte är önskade av sina mödrar har blivit väldigt efterlängtade senare under graviditeten och ännu mer vid födseln. Dessutom är det många barn som var efterlängtade vid födseln som sedan inte är särskilt önskade när de gråter mitt i natten sex veckor senare. Ska föräldrarnas känslor inför barnet fortfarande få avgöra om det förtjänar att leva? Om det är en godtagbar måttstock för födseln, så varför inte efter?

MOTARGUMENT 2
Varje barn är önskat av någon. Det finns inga oönskade barn. 1,5 miljoner amerikanska familjer vill adoptera, en del så gärna att bristen på tillgängliga barn för adoption har blivit orsak till djup depression. Det är inte bara ”normala” barn som efterfrågas – många kan tänka sig barn med t ex Downs Syndrom … Detta har inte något direkt att göra med den moraliska frågan kring abort. Även om det inte fanns någon som önskade adoptera ett barn, skulle det fortfarande inte vara rätt att döda det. Poängen är helt enkelt, att om någon inte vill ta emot ett barn så finns det andra som vill ha det.

MOTARGUMENT 3
”Oönskad” är inte en beskrivning av en egenskap hos barnet, utan av en inställning hos föräldrarna. ”Att önska” handlar bara om en persons subjektiva och föränderliga känsla gentemot någon annan. Det oönskade barnet är en riktig människa oavsett vilka känslor någon annan har gentemot det. I åratal blev kvinnor förödmjukade genom att deras värde avgjorde av hur eftertraktade de var bland männen. Precis som en kvinna har ett verkligt värde oavsett om en man bejakar det eller inte, har ett barn ett värde oavsett om hans far eller mor bejakar det eller inte.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.150-153).

ARGUMENT 17 "Fler oönskade barn leder till ökad barnmisshandel"
 
MOTARGUMENT 1
De flesta barn som utsatts för misshandel var önskade av sina föräldrar. En banbrytande studie av 674 misshandlade barn utfördes av professor Edward Lenoski vid University of Southern California. Han fann att 91 % av barnen var resultatet av planerade graviditeter – de var önskade av sina föräldrar. Det uppseendeväckande är att 63 % av graviditeterna i samhället i stort är planerade. Alltså var en signifikant högre andel av de misshandlade barnen önskade jämfört med andelen önskade barn i samhället i stort. Abortliberalernas argument att fler oönskade barn kommer att utsättas för misshandel kanske låter rimligt, men gedigen forskning visar att det inte är sant.
 
 
MOTARGUMENT 2
Statistiken avslöjar en kraftig ökning av barnmisshandel i länder som legaliserat abort. År 1973, då abort blev lagligt i USA, var antalet fall av barnmisshandel ungefär 167 000. År 1982 hade antalet ökat till 929 000. År 1991 rapporterades 2,5 miljoner fall av barnmisshandel, 15 gånger fler än 1973.
 
 
 
MOTARGUMENT 3
Det är ologiskt att argumentera för att barn skyddas från misshandel genom abort, eftersom abort är barnmisshandel. Lösningen på problemet med att barn blir slagna utanför livmodern är inte att slakta dem inuti livmoder. Att många barn redan har dödats innebär att det finns färre barn att misshandla idag, men detta är knappast goda nyheter. Lösningen på problemet med barnmisshandel är inte att utföra misshandeln på ett tidigare stadium. Lösningen är att inte misshandla alls. Abort är den tidigaste formen av barnmisshandel, och det finns ingen variant som är mer dödlig.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.153-156).
ARGUMENT 18 "Abort bidrar till att lösa problemet med överbefolkning och höjer livskvaliteten."
MOTARGUMENT 1
De nuvarande födelsetalen i USA är lägre än vad som behövs för att bevara vår befolkningsnivå. I två decennier har vi legat under noll i befolkningsökning. Varje dag dör alltså fler människor i USA än som föds. All befolkningsökning sedan 1972 har berott på immigration. De sociologiska faror vi står inför idag handlar inte om befolkningsexplosion utan om befolkningsminskning.
MOTARGUMENT 2
Man skyller ofta på överbefolkningen för problem som har andra orsaker.  På 60-talet rådde en utbredd rädsla för att världen höll på att svämma över att människor och att vi inom kort inte skulle få plats här. Men sanningen är att Marilyn von Savant år 1992 räknade ut att hela världens befolkning på 5,4 miljarder, stående flera fots mellanrum, skulle täcka en yta av samma storlke som staden Jacksonville i Florida. Resten av jordklotet skulle var helt tomt. Betyder detta att det inte finns platser som är överbefolkade och att våra resurser är outtömliga? Naturligtvis inte. Världen är full av problem som bl.a. fattigdom och svält. Men studier visar att det för närvarande produceras tillräckligt med mat för att kunna föda varenda människa på den här jorden. Svältproblematiken utgörs av en kombination av faktorer, som innefattar krig, brist på teknologi, missbruk av resurser, slöseri, girighet och ineffektiva regeringar. Ingen av dessa faktorer har något direkt orsakssamband med överbefolkning.
MOTARGUMENT 3
Anta att det faktiskt finns ett allvarligt överbefolkningsproblem. Anta att det kunde bevisas att levnadsstandarden är högre i USA p.g.a att 1,3 miljoner barn dödas varje år. Hitlers filosofi kanske hade ökat levnadsstandarden – för dem, vill säga, som tilläts leva. Vi måste fråga oss själva om vi vill leva i ett samhälle där levnadsstandarden köpts med oskyldigas blod.
MOTARGUMENT 4
Idén om ”livskvalitet” är grogrund för en syn på människor som förbrukningsvaror, vilken har vittgående sociala implikationer. ”Livskvalitet” är en förskönande omskrivning när den tillämpas på dem som inte tillåts leva. Det finns ingen livskvalitet för dem som berövas livet. För de som man låter leva blir livet osäkert. Faktorer som ålder, hälsa eller handikapp kan rycka dig bort från din priviligerade position och göra till ett potentiellt offer för andras strävan efter livskvalitet.
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.161-167).
ARGUMENT 19 "Om abort kriminaliserades skulle det göras många aborter ändå."
MOTARGUMENT 1
Lagen kan vägleda och upplysa människor så att de kan välja bättre alternativ. I en studie 1988 om abortlagar och attityder till abort världen över skrev Rita J. Simon: ”De allmänna attityderna till abort visade sig ha ett positivt och signifikant samband med abortlagstiftningen. De länder som hade de mest restriktiva lagstiftningarna mot abort uppvisade de lägsta opinionssiffrorna för abort, medan de länder som tillät abort på begäran uppvisade de högsta opinionssiffrorna för abort.”. Denna studie visar att de flesta människor inte tänker igenom abortfrågan som ett etiskt problem, utan bara okritiskt accepterar de uppfattningar om abort som impliceras av den lagstiftning som redan finns i landet. Det är sant att hjärtan och sinnen – inte bara lagar – behöver ändras i relation till abortfrågan. Emellertid underskattar vi ofta lagens förmåga att forma tanken såväl som handlingen.
 
 
MOTARGUMENT 2
Abortlagar har visat sig ha betydelsefull påverkan på huruvida kvinnor väljer abort. Det förekom aborter i USA redan innan abort legaliserades, men antalet sköt dramatiskt i höjden när det väl blivit lagligt. Nu utförs det årligen femton gånger fler aborter i USA än innan. Lagarna som tidigare förhindrade abort uppmuntrar nu till detsamma. I en studie av kvinnor som genomgått abort uppgav 72 % att de inte skulle ha sökt abort om det hade varit olagligt. Även om man inte skulle sätta stopp för alla aborter genom att göra abort olagligt, skulle det uppmuntra de flesta kvinnor att söka andra tillgängliga alternativ.
 
 
MOTARGUMENT 3
Det faktum att handlingar som skadar oskyldiga kommer att utföras oavsett lagstiftning är ett dåligt argument för att inte ha några lagar. Det finns lagar mot inbrott, våldtäkt och väpnat rån – ändå fortsätter man att begå alla dessa brott i vårt samhälle. Att sådana ting fortfarande äger rum borde inte få oss att tänka att vi ska legalisera dem. Lagar bör avskräcka från onda handlingar, inte anpassas efter dem bara för att de förekommer.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.168-169).

 

ARGUMENT 20 "Om abort kriminaliseras kommer tiotusentals kvinnor återigen att dö av aborter utförda med klädgalgar i mörka gränder."
MOTARGUMENT 1
Under flera decennier innan det blev lagligt utfördes 90 % av aborterna av läkare på mottagningar, inte i mörka gränder. De flesta läkare som utförde aborter efter legaliseringen var samma personer som utförde aborter före legaliseringen. Varken deras utbildning eller utrustning förbättrades efter abortlegaliseringen.
MOTARGUMENT 2
Det är inte sant att tiotusentals kvinnor dog i illegal abort innan aborten legaliserades. Den tidigare aborträttsaktivisten Berhard Nathanson har erkänt att han och hans medarbetare hittade på den fina, väl tilltagna siffran på 5 000-10 000 kvinnor per år som dött av illegal abort. Man matade media med dessa siffror, och media i sin tur spred gärna den felaktiga informationen vidare. Forskning bekräftar att det verkliga antalet abortrelaterade dödsfall under de 25 åren före 1973 i genomsnitt låg på 250 per år. År 1977 var abort fortfarande förbjudet i 80 % av landet, men användandet av antibiotika hade kraftigt minskat riskerna. Därför föll det året antalet fall av mödradödlighet relaterade till abort till 39.
MOTARGUMENT 3
Kvinnor dör fortfarande av lagliga aborter i USA. Abort innebär normalt sett inget hot mot kvinnans liv. Dödssiffran är dock mycket högre än abortliberal medger. År 1986 lade fyra läkare och forskare fram en studie av inte mindre än 193 dödsfall kopplade till legal abort mellan 1972-1985. En forskare upptäckte ungefär 300 fall där kvinnor dött som ett resultat av legal abort. Eftersom hälsomyndigheter slutade undersöka abortrelaterade dödsfall efter att aborten legaliserades, är möjligheten nu mycket större att dölja eller bortse från dessa dödsfall. När tidningen Chicago Sun-Times undersökte abortkliniker i Chicago-området år 1978, avslöjade de 12 fall där kvinnor dött av legal abort men som inte rapporterats som abortrelaterade. 12 är mycket när den officiella statistiken angav 21 dödsfall i hela landet året innan. Statistik över abortrelaterade dödsfall är beroende av abortklinikernas frivilliga inrapportering – och de har mycket att förlora och inget att vinna på att rapportera. Det som gör abortrelaterade dödsfall så svåra att spåra är att majoriteten av dödsfallen inte inträffar under operationen utan efteråt.
MOTARGUMENT 4
Om det blev olagligt att göra abort skulle aborter utföras med medicinsk utrustning, inte med galgar. Eftersom 90 % av de illegala aborter som gjordes före 1973 utfördes av läkare är det rimligt att anta att många läkare skulle fortsätta att erbjuda aborter. Klädgalgar fungerar bra som propagandistisk rekvisita vid abortliberala kampanjer, men de ger ingen korrekt bild av vad som händer om aborter åter kriminaliseras. Klädgalgar skulle användas för babykläder, inte för aborter.
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.182-186).
ARGUMENT 21 "Abort är ett ofarligt medicinskt ingrepp - ofarligare än fullgången graviditet och barnafödande."
MOTARGUMENT 1
Abort är inte ofarligare än fullgången graviditet och barnafödande. Färre än 10 000 graviditeter leder till moderns död. Statlig statistik visar att risken att dö i abort är ännu mindre än så. Men medan dödsfall p.g.a. förlossningar rapporteras korrekt, är det många dödsfall genom legal abort som inte anmäls. Detta snedvrider statistiken alldeles. Dessutom ökar faktiskt abort risken för mödradödlighet vid senare graviditeter. Detta innebär att en del fall av mödradödlighet vid fullgångna graviditeter i själva verket orsakas av abort, vilket ger en dubbel felaktighet. Men även om abort faktiskt skulle leda till lägre mödradödlighet betyder det inte att aborterna är ofarliga. Svåra om än inte dödliga komplikationer vid abort är långt vanligare och allvarligare än de som kan tillstöta vid en fullgången graviditet.
 
 
MOTARGUMENT 2
Även om sannolikheten för att en kvinna ska få genomgå en säker abort idag är större, är andelen kvinnor som lider också större p.g.a. den enorma ökningen av aborter. Ingen ifrågasätter påståendet att legal abort är något säkrare än illegal abort, men inte heller råder det något tvivel om att avkriminaliseringen har uppmuntrat fler kvinnor än någonsin förut att göra abort. Riskerna blir mindre, men antalet aborter öka … Denna kombination innebär att även om sannolikheten för att en enskild kvinna får men av abort  har minskat, är det totala antalet kvinnor som lider … av abort mycket högre än någonsin tidigare.
 
 
MOTARGUMENT 3
Abort kan förorsaka många mycket allvarliga medicinska problem. Utomkvedshavandeskap inträffar när graviditeten äger rum utanför livmodern. Studier visar att risken för utomkvedshavandeskap är dubblet så hög för kvinor som har genomgått en abort och upp till fyra gånger så hög för kvinnor med två eller fler tidigare aborter bakom sig. Utomkvedshavandeskap har ökat med 300 % sedan fri abort infördes. Bäckeninfektion är en vanligt förekommande och allvarlig komplikation vid provocerad abort och har rapporterats i upp till 30 % av alla fall. Inre blödningar är normalt vid en abort, men i vissa fall är det allvarligt p.g.a. en perforerad livmoder, vilket i sin tur kan orsaka sterilitet och andra allvarliga och kroniska problem. Ett flertal vetenskapliga studier visar att risken för missfall ökar betydligt efter abort, så mycket som tiofalt. Även framtida barns hälsa är i farozonen, då både prematura födslar och låga födelsevikter är vanligare förekommande bland kvinnor som har gjort abort.
 
 
MOTARGUMENT 4
Statistiska siffror över abortrelaterade komplikationer och risker är ofta för låga p.g.a. de otillräckliga metoderna för insamling av data. Det är inte bara abortrelaterade dödsfall som inte rapporteras. Forskare varnar för att studier ofta underskattar aborternas risker och komplikationer på grund av dels kvinnors ovilja att uppge tidigare aborter och dels svårigheten i att göra uppföljningar på kvinnor som kan ha blivit skadade genom aborter. En tidigare chef för ett flertal abortkliniker sa berättade för mig att ”kvinnor vill förneka och glömma det, inte tala om det!” därför får allmänheten inte reda på de flesta komplikationer.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.188-192).
ARGUMENT 22 "Aborter befriar kvinnor från stress och ansvar, och förhöjer därmed deras psykiska välbefinnande."
MOTARGUMENT 1
Forskning påvisar abortens negativa följdverkningar. Mängder av studier kopplar abort till en ökning av sexuella dysfunktioner, motvilja mot sex, förlust av intimitet, skuldkänslor, traumatiska stressyndrom, sorgereaktioner, barnmisshandel, vanvård av barn samt ökat alkohol- och drogberoende.
MOTARGUMENT 2
De många grupperna för postabortiv terapi och stödsamtal vittnar om sanningen i påståenden om aborters potentiellts skadliga psykologiska följder. Föreningen Women Exploited by Abortion har över 30 000 medlemmar i USA, och finns i många andra länder. Jag läste en ledarartikel som jämförde abort med en rotfyllning eller med att få halsmandlarna eller blindtarmen bortopererad. Men varför finns det inga pågående stödgrupper för dem som genomgått halsmandel- eller blindtarmsoperationer och rotfyllningar? Därför att aborter skadar kvinnor på ett sätt som normala operationer inte gör. Och det är inte så konstigt – normala operationer släcker inte ett liv.
MOTARGUMENT 3
Självmordsfrekvensen är signifikant högre bland kvinnor som genomgått abort än bland dem som inte gjort det. Känslor av förkastelse, låg självkänsla, skuld och depression är alla faktorer bakom självmord, och andelen självmordsförsök bland kvinnor som gjort abort är extrem hög. Enligt en studie är sannolikheten för självmordsförsök nio gånger högre för kvinnor som gjort abort än för kvinnor i befolkningen som helhet.
MOTARGUMENT 4
Post-abort-syndrom (PAS) är ett diagnostiserbart psykologiskt tillstånd. År 1981 hade Nancy Jo Mann bearbetat den abort hon genomgått sju år tidigare och steg ut i offentligheten med bildandet av föreningen Women Exploited by Abortion. Efter att ha lyssnat på tusentals kvinnors berättelser blev hon först med att se ett mönster i aborternas psykoloigiska effekter. Även om det amerikanska psykiatrisamfundet inte har tagit ställning till PAS, listar de ändå abort som en stressfaktor som kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). På så sätt erkänner man indirekt att PAS existerar.
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.194-200).
ARGUMENT 23 "Men om kvinnas liv är i fara p.g.a. graviditet eller barnafödande?"
MOTARGUMENT 1
Det är extremt ovanligt att en abort krävs för att rädda modern liv. Under tiden Everett Koop var chef för hälsovården i USA hävdade han att under sina 38 år som barnkirurg hade han inte hört om ett enda fall där man varit tvungen att avsluta ett ofött barns liv för att rädda moderns. Han sa att användandet av detta argument för att rättfärdiggöra abort i allmänhet var en ”rökridå”.
 
 
MOTARGUMENT 2
När två liv är hotade och bara ett kan räddas måste läkaren alltid rädda detta liv. Vid t ex utomkvedshavandeskap växer barnet utanför livmodern, och i det läget finns inget hopp om att det ska överleva och det kan behöva avlägsnas för att rädda moderns liv. Detta är tragiska situationer, men även om ett liv måste gå förlorat bör det liv räddas som räddas kan. I regel är detta liv moderns och inte barnets. Än en gång: Ett räddat liv är bättre än två förlorade. Om modern har cancer som sprider sig snabbt i livmodern kan operationen för att avlägsna tumörerna resultera i att barnet dör. Men det är viktigt att förstå att detta inte är någon abort. Avsikten med operationen var inte att döda barnet utan rädda modern. Barnets död var en tragisk och oavsiktlig andrahandseffekt av ett försök att rädda liv.
 
 
MOTARGUMENT 3
Abort för att rädda moderns liv var lagligt innan den fria aborten infördes och skulle fortfarande vara lagligt om abort förbjöds. Där restriktiva abortlagar råder bortser man ändå aldrig från moderns rätt till liv. I motsats till vad somliga aborträttsförespråkare påstått föreligger det ingen som helst risk för att kvinnor vars liv är i fara inte skulle få behandling, inte ens i den tragiska situation då sådan behandling skulle leda till ett ofött barns död.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.234-235).
ARGUMENT 24 "Abortmotståndare bryr sig inte om kvinnor och inte om barn när de väl är födda."
MOTARGUEMNT 1
Prolife-anhängare är aktivt engagerade i stödinsatser för kvinnor som befinner sig i krisgraviditeter och svåra familjesituationer. Ett brev till spalten ”Dear Abby” undertecknat ”Hatar hycklare” ifrågasätter på ett aggressivt sätt människor som är emot abort: ”Varför erbjuder du dig inte att sitta barnvakt åt ett barn till en ensamstående mor så att hon kan jobba? Varför har du inte öppnat din dörr för en gravid tonåring vars föräldrar kastat ut henne då hon valde att inte göra abort? Det här resonemanget innehåller två grundläggande fel. För det första är det möjligt att uppmärksamma andra på en orättvisa även om man inte erbjuder lösningen. Folk kunde hävda att slaveri var fel även om de inte öppnade sitt hem för en slav. En man kan säga att det är fel av hans granne att slå sin fru, även om han inte har möjlighet att ge henne skydde i sitt eget hem. Det andra är att påpekar man orättvisor borde man försöka att själv vara en del av lösningen. Vem säger att prolife-folket inte gör det som de påstås inte göra? Sanningen är att de gör det! Prolife-rörelser driver långt över 3 000 hjälpcentra för gravida kvinnor i USA. Familjer i prolife-rörelsen erbjuder kvinnor gratis mat och husrum. Prolife-läkare erbjuder kostnadsfri medicinsk hjälp och advokater bistår kvinnor juridiskt.
MOTARGUMENT 2
Det är abortörerna som inte erbjuder något stöd till kvinnor som väljer något annat än abort. Om du 15-årig flicka kommer till en abortklinik utan pengar, utan någon som hjälper henne, men inte önskar genomgå en abort, vilken hjälp blir hon då erbjuden? Svaret är alltid detsamma. Ingen. Abortförespråkare erbjuder ingen hjälp. De erbjuder bara abort. Många tidigare abortläkare har stigit fram och berättat sina historier och avslöjat ett mönster av likgiltighet, materialism och bedrägeri. Jag utmanar vem som helst att göra sina egna undersökningar och se vem som gör mest, till lägst kostnad och med störst omsorg, för att hjälpa gravida kvinnor. Om du inte bara lyssnar på vad endera sidan säger om den andra, utan verkligen undersöker vad båda sidorna ägnar sig åt, så har jag inga som helst tvivel om vad du kommer att upptäcka.
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.263-268).
ARGUMENT 1 “Det är osäkert när det mänskliga livet börjar. Det är en religiös fråga som vetenskapen inte kan besvara.”

MOTARGUMENT 1
Om det verkligen råder osäkerhet kring när det mänskliga livet börjar bör man ta det säkra före det osäkra för att försöka skydda livet. Om du kör bil på natten och tror att den mörka gestalten framför dig på vägen kan vara ett barn – men det kan också vara en skugga eller ett träd – kör du då rakt på den eller bromsar du? Om vi hittar någon som vi inte är säkra på är vid liv, vad är då det bästa handlingssättet?

MOTARGUMENT 2
Många har fått höra att det inte råder någon medicinsk eller naturvetenskaplig konsensus kring när det mänskliga livet börjar. Det är helt enkelt inte sant. Bland de vetenskapsmän som inte har några egna intressen i abortindustrin råder en överväldigande enighet om att människolivet börjar vid konceptionen.

MOTARGUMENT 3
Några av världens mest framstående vetenskapsmän och läkare vittnade inför en kommitté i amerikanska senaten om att mänskligt liv börjar vid befruktningen.

MOTARGUMENT 4
Många andra framstående vetenskapsmän och läkare har med säkerhet intygat att mänskligt liv börjar vid konceptionen.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 56-61).

ARGUMENT 3 "Den ofödde är ett embryo eller ett foster, bara en enkel cellklump, en konceptionsprodukt - ingen bebis."

MOTARGUMENT 1
Precis som orden ”barn” och ”tonåring” syftar ordet ”embryo” och ”foster” inte på icke-människor, utan på människor i olika utvecklingsstadier. Det är vetenskapligt inkorrekt att säga att ett embryo eller ett foster inte är en mänsklig varelse bara för att det befinner sig på ett tidigare utvecklingsstadium än ett framfött spädbarn. Det är som att säga att en tvååring inte är en mänsklig varelse för att han inte ännu har blivit tonåring. Graden av utveckling har inget att göra med ens människovärde. Är en tvååring mer värdefull nu än han var för ett år sedan? Har ett barn större rätt att leva efter födseln än före födseln?

MOTARGUMENT 2
Språket formar vårt sätt att uppfatta saker men förändrar inte fakta; en bebis är en bebis, vad man än kallar den. Fastän ”foster” (fetus) tidigare var ett fint ord som syftade på en liten människa, används det nu med bibetydelsen ”någonting mindre än en människa”. Att hänvisa till fostret hjälper oss att undvika ”B-ordet” (bebis). Med ”konceptionsprodukt” går man ett steg längre mot att avpersonalisera det ofödda barnet. Precis som en hästs konception alltid är en häst, är resultatet av mänsklig konception alltid en människa. Men användandet av en opersonlig terminologi gör det ändå möjligt för oss att förbise detta faktum.

MOTARGUMENT 3
Från befruktningen är den ofödde komplex, inte enkelt, konstruerad. Det nyss befruktade ägget innehåller en förbluffande mängd genetisk information, tillräcklig för att styra individens tillväxt och utveckling under en hel livstid. En enda DNA-tråd från en mänsklig cell innehåller information jämförbar med ett bibliotek med tusen volymer, eller 600 000 tryckta sidor med 500 ord på varje sida.

MOTARGUMENT 4
Redan före den tidpunkt då de tidigaste aborterna utförs, har den ofödde alla kroppsdelar som han någonsin kommer att ha. Efter 21 dagar börjar hjärtat slå och pumpar ut blod i hela kroppen. Efter 30 dagar är han 10 000 gånger större än vid befruktningen och blod flyter i hans ådror. Efter 40 dagar kan hjärnvågor registreras. Under de första tre graviditetsmånaderna utvecklas den ofödde hela tiden. Under de resterande sex månaderna är det ingenting som börjar fungera, utan barnet växer bara till och mognar.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 69-77).

ARGUMENT 5 "Den ofödde är inte en människa med ett meningsfullt liv. Det handlar om något som är bara några centimeter långt och inte ens kan tänka; något som är mindre utvecklat än ett djur - och i vilket fall som helst: Vem säger att människor har större rätt att leva än djur?"

MOTARGUMENT 1
Mänsklighet definieras rimligen utifrån tillhörighet till den mänskliga arten – inte utifrån utvecklingsstadium inom denna art. Det som gör en hund till en hund är att den härstammar från hundar. Det som gör en människa till en människa är att hon härstammar från människor. Hennes far var en människa och hennes mor var en människa, så hon kan inte vara något annat än människa.

MOTARGUMENT 2
Mänsklighet är inte en fråga om storlek, förmåga eller intelligensnivå. Abortförespråkare påpekar ofta att barn som aborteras tidigt är mindre än 4-5 cm långa eller väger mindre än 50-60 gram. Men vad är storlek för slags mått på mänsklighet. Är en basketspelare mer människa än någon som är hälften så lång? Vissa menar också att personer med högre intelligens och utbildning är mer mänskliga. Om ens mänsklighet avgörs av de förmågor man har för tillfället kan en människa som är medvetslös eller sjuk dödas eftersom hon inte visar tillräcklig intelligens och skicklighet. Ålder, storlek, IQ eller utvecklingsstadium handlar om gradskillnader, inte artskillnader. Vi tilhör den mänskliga arten. Vi besitter särskilda förmågor i olika utsträckning vid olika stadier av utvecklingen.

MOTARGUMENT 3
Det är ett vetenskapligt faktum att tankeprocesser pågår hos den ofödde. En fungerande hjärta med mätbara hjärnvågor finns på plats efter 40 dagars utveckling, vem är då vi att säga att dessa små hjärnor inte kan det som hjärnor gör, nämligen tänka?

MOTARGUMENT 4
Om den oföddes värde kan jämföras med ett djurs, finns det ingen anledning att inte jämföra också födda personers värde med djurens. Problemet är inte huruvida man bör behandla djur humant; naturligtvis bör man det. Frågan är om människor ska behandlas humant.

MOTARGUMENT 5
Att krossa ett örnägg är ett allvarligt brott som bestraffas strängt. Alla vet att om man krossar ett örnägg innan det kläcks dödar man en örn. Vad innebär det då att utsätta någon för abort?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 80-89).

 

ARGUMENT 7 "Det är uppenbart att livet börjar vid födseln. Det är därför vi firar födelsedagar, inte befruktningsdagar, och inte har begravningar efter missfall."

MOTARGUMENT 1
Vårt högtidlighållande av födelsedagar är kulturellt och inte vetenskapligt betingat. I Kina räknas en persons ålder från den uppskattade tidpunkten för befruktningen. Andra samhällen firar födelsedagar för att uppmärksamma den dag då det redan levande barnet inträdde i vår värld. Den dag barnet föds är den första dagen vi kan se, röra och hålla det. Den ofödde har inte börjat  existera vid denna tidpunkt, utan har bara blivit en av oss här ute. Att vi inte kan se och höra ett ofött barn betyder inte, mer än vår oförmåga att höra och se någon i en annan del av huset, att individen ifråga är en icke-person.

MOTARGUMENT 2
Begravningar är till för de efterlevande, inte för de döda. Det barn som dör i ett missfall är ett verkligt barn, men vi har inte fått chansen att lära känna det. Därför är upplevelsen av förlust, även om den är verklig, ofta svagare än om barnet hade fötts och vi hade hunnit knyta an till det. Skillnaden ligger emellertid inte hos barnet, utan hos oss. Vare sig det gäller en född eller ofödd person är det så att ju mindre vi känner någon, desto mindre sörjer vi hans död. Naturligtvis förminskas inte mänskligheten eller värdet av det faktum att vi inte sörjer dem.

MOTARGUMENT 3
Det finns inget i själva födseln som på något grundläggande sätt gör barnet annorlunda än det var innan det föddes. Inget trolleritrick finns som förvandlar ett barns natur eller värde bara för att det har flyttats från insidan till utsidan av livmodern.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.97-99).

ARGUMENT 9 "Även om de ofödda är levande varelser, har de färre rättigheter än kvinnan."

MOTARGUMENT 1
Så fort vi medger att de ofödda är människor borde detta avgöra frågan om deras rätt till liv. Abortliberalen Barbara Ehrenreich skriver i New York Times: ”En kvinna kan, beroende på om graviditeten är önskad eller inte, tänka på sitt foster antingen som ett barn eller som enbart en samling celler. Detta är inget uttryck för moralisk förvirring, utan för valfrihet i praktiken”. I detta angreppssätt görs inte mitt val i ljuset av vetenskapliga och etiska realiteter. Mitt eget val är i sig självt den enda relevanta verkligheten, som överskuggar alla fakta. Men om samhället fungerade på detta sätt skulle allt dödande av människor vara försvarbart. Den verkliga frågan skulle då inte handla om värdet av den dödade, utan om det fria valet för den som dödade. Om en man inte längre vill ha sin fru kan han tänka på henne som en icke-person. Väljer han att döda henne skulle det inte vara ett uttryck för ”moralisk förvirring” utan för ”valfrihet i praktiken”.

MOTARGUMENT 2
Rätten att leva ökar inte med ålder och storlek, utan är en rättighet för varje människa. Någon har rättfärdigat abort utifrån tron att ”mänskligt värde och mänskliga rättigheter växer med den fysiologiska utvecklingen”. Men då skulle vuxna ha större rätt att leva än tonåringar, som har större rätt att leva än spädbarn. Rätten att leva är inte i mindre utsträckning en rättighet för ett barn, fött eller ofött, än för en vuxen.

MOTARGUMENT 3
Jämförelsen mellan ett barns rättigheter och en moders rättigheter är inte korrekt. Två mänskliga varelser är jämlika och har samma rättigheter. En mor har lika mycket rätt att leva som vilket barn som helst. Men vid nästan samtliga aborter är moderns rätt att leva ingen aktuell fråga eftersom hennes liv inte är hotat. Vad som står på spel vid en abort är moderns livsstil kontra barnets liv. Rätten till en viss livsstil är aldrig absolut eller ovillkorlig; den är alltid beroende av den effekt den har på andra människor. En människas rätt till en önskad livsstil är inte större än en annan människas rätt till liv.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.112-119).

ARGUMENT 11 "Varje människa borde få utöva makt över sin egen kropp. Reproduktiv frihet är en grundläggande rättighet."

MOTARGUMENT 1
Aborterna som sker varje år innebär att väldigt många kvinnor inte får styra över sin egen kropp. Ungefär hälften av alla aborterade barn är flickor. En kvinna som fortsätter sin graviditet kan fortfarande utöva grundläggande, om än inte absolut, makt över sin egen kropp. En flicka som aborteras har vare sig kropp eller liv längre och kommer aldrig få förmånen att utöva någon sådan makt.

MOTARGUMENT 2
Inte alla handlingar som utförs med vår kropp är riktiga och ska heller inte ha lagligt skydd. Många orter i USA har lagar mot att urinera offentligt. Prostitution är vanligtvis förbjuden, så även drogmissbruk. De flesta av oss stödjer dessa lagar. Min hand är en del av min kropp, men jag är inte fri att använda den till att slå dig eller stjäla från dig. Nyckelfrågan är om det en människa gör med sin kropp leder till betydande skada för andra. Att abort gör det, är självklart.

MOTARGUMENT 3
Alltför ofta blir ”rätten att styra över mitt liv” detsamma som rätten att skada och förtrycka andra för egen vinnings skull. Närhelst en grupp människor slår fast sin rätt att bestämma över andra människors öde är det början till förtryck. Vita utnyttjade svarta för att öka sin egen livskvalitet, på de svartas bekostnad. Män har ofta utnyttjat kvinnor för att kunna leva som de vill, men på kvinnors bekostnad. Ironiskt nog blir samma förtryck som kvinnor ofta lidit under män påtvingat det ofödda barnet vid en abort.

MOTARGUMENT 4
Kontroll över kroppen kan utövas för att förhindra graviditet från första början. Förutom i de sällsynta fall då graviditeten är en följd av våldtäkt, har en havande kvinna gjort val beträffande kontrollen över sin egen kropp som har resulterat i graviditeten. Hon har valt om hon ska ha sex och om hon i så fall ska använda preventivmedel. Hon är i sin fulla rätt att göra dessa val, och jag skulle inte vilja att dessa rättigheter togs ifrån henne. Men dessa kontrollval som hon redan gjort har fört med sig ett helt nytt scenario, där inte bara hennes personliga preferenser, utan också en annan människas liv, nu står på spel. Kvinnans första kontrollområde – sex och preventivmedel – var personliga och privata, men frågan om abort är inte personlig och privat. Den berör direkt en annan människas liv och blir därför något som angår ett anständigt samhälle.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.124-126).

 

ARGUMENT 13 "Många kvinnor befinner sig i sådana omständigheter att de inte har något annat val än att göra abort."

MOTARGUMENT 1
Att påstå att kvinnor inte har något val är att stödja abort, inte det fria valet. En av aborträttsrörelsens stora ironier är att den har gett många kvinnor intrycket att de inte har något annat val än att göra abort. Abort framställs ständigt som det bättre valet. Eftersom de fått lära sig att abort är den enklaste vägen ur en svår situation pressar ofta fäder, mödrar, pojkvänner, makar, skolkuratorer, läkare, media m.fl. den gravida kvinnan till beslut som är mera deras än hennes eget. Studier bekräftar att många kvinnor känner sig pressade till att göra abort.

MOTARGUMENT 2
De som verkligen försvarar det fria valet borde presentera flera olika valmöjligheter för en kvinna i stället för att bara förespråka abort. Om vi är för det fria valet, varför är då inte läkare, skolor och abortkliniker skyldiga att informera kvinnan om tillgängliga valmöjligheter? En vän till mig som tidigare var kurator på en abortklinik sa detta: ”Jag var helt ovetande om tillgängliga alternativ till abort … Dessutom var jag helt omedveten om medicinska fakta … mitt jobb var att hålla kvinnorna på gott humör …”

MOTARGUMENT 3
”Abort eller ett olyckligt liv” är en falsk framställning av valmöjligheterna. Det hindrar kvinnor från att efterfråga – och samhället från att uppbåda – positiva alternativ. Vi måste undvika fällan det innebär att framställa valet som att det handlar om abort och ett olyckligt liv, som om det inte vore något lidande involverat vid en abort, och det inte fanns några andra alternativ. Med tanke på att Planned Parenthood tjänar miljontals dollar årligen på aborter, något som ger dem ett starkt egenintresse ifråga om aborträtten, hur kan vi förvänta oss att de skulle erbjuda kvinnor som befinner sig i en krisgraviditet reella och opartiska alternativ?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.141-143).

ARGUMENT 15 "Jag är personligen emot abort men ändå för valfrihet i den här frågan. Abort är en laglig rättighet och vi har inte rätt att undanhålla någon den möjligheten ..."

MOTARGUMENT 1
Att vara för valfrihet ifråga om abort är detsamma som att vara för abort. Tänk dig att du hörde någon argumentera på det här sättet för kokainförsäljning: ”Jag personligen är inte för narkotikahandeln, men det här är en fråga som bara angår knarkhandlaren och hans advokat.” Ifråga om moralisk påverkan är det ingen större skillnad mellan dem som är för narkotikahandeln och dem som inte gillar det personligen men anser att det bör vara lagligt. En person som är för valfrihet när det gäller våldtäkt kan säga att det inte är samma sak som att vara för våldtäkt. Men vad är egentligen skillnaden? Är det inte så att den som är för ett fritt val avseende våldtäkt i praktiken är för ett tillåtande av våldtäkter?

MOTARGUMENT 2
Att personligen vara emot abort men försvara andras rätt att göra abort är logiskt motsägelsefullt och moraliskt förvirrat. Det är som att säga: ”Jag är personligen emot barnmisshandel, men jag försvarar min grannes rätt att misshandla sina barn …”. Jag har hört folk säga: ”Jag är inte för abort – jag är för det fria valet”. Min respons är alltid densamma: ”Varför reagerar du mot att jag säger att du är för abort? Är det något fel med abort?

MOTARGUMENT 3
Det som är lagligt är inte alltid rätt. Civilrätt avgör inte vad som är moraliskt rätt. Snarare ska lagarna spegla en moral som existerar oberoende av lagen.  Under hundratals år hävdade slavägare att slavarna var deras egendom och inte riktiga människor. De framhöll att eftersom slaveriet var lagligt hade ingen rätt att motsätta sig det. Men Abraham Lincoln ifrågasatte slaveriet och dess moraliska legitimitet: ”Om inte slaveriet är fel”, sade han, ”så är ingenting fel”. År 1940 kunde en tysk läkare döda judar helt inom lagens ramar, medan han i USA däremot hade blivit åtalad för mord. På 70-talet kunde en amerikansk läkare på laglig väg döda ofödda barn, medan han i Tyskland skulle ha blivit åtalad för mord. Lagar ändras, men inte sanning och rättvisa.

MOTARGUMENT 4
Prolife-aktivister får höra från aborträttsförespråkare: ”Om du inte gillar abort behöver du inte göra någon abort”. Det är som att säga till någon som var emot slaveriet: ”Om du inte gillar slaveri behöver du inte ha slavar”, eller säga till Dietrich Bonhoeffer: ”Om du inte gillar Förintelsen behöver du inte döda någon jude”. Att begära att prolife-rörelsen inte ska ”tvinga på andra sina åsikter” medan man hävdar att de ”har rätt att tycka vad de vill” är att avslöja den ofattbara okunnighet man grundar sitt ställningstagande på.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.144-148).

ARGUMENT 17 "Fler oönskade barn leder till ökad barnmisshandel"
 
MOTARGUMENT 1
De flesta barn som utsatts för misshandel var önskade av sina föräldrar. En banbrytande studie av 674 misshandlade barn utfördes av professor Edward Lenoski vid University of Southern California. Han fann att 91 % av barnen var resultatet av planerade graviditeter – de var önskade av sina föräldrar. Det uppseendeväckande är att 63 % av graviditeterna i samhället i stort är planerade. Alltså var en signifikant högre andel av de misshandlade barnen önskade jämfört med andelen önskade barn i samhället i stort. Abortliberalernas argument att fler oönskade barn kommer att utsättas för misshandel kanske låter rimligt, men gedigen forskning visar att det inte är sant.
 
 
MOTARGUMENT 2
Statistiken avslöjar en kraftig ökning av barnmisshandel i länder som legaliserat abort. År 1973, då abort blev lagligt i USA, var antalet fall av barnmisshandel ungefär 167 000. År 1982 hade antalet ökat till 929 000. År 1991 rapporterades 2,5 miljoner fall av barnmisshandel, 15 gånger fler än 1973.
 
 
 
MOTARGUMENT 3
Det är ologiskt att argumentera för att barn skyddas från misshandel genom abort, eftersom abort är barnmisshandel. Lösningen på problemet med att barn blir slagna utanför livmodern är inte att slakta dem inuti livmoder. Att många barn redan har dödats innebär att det finns färre barn att misshandla idag, men detta är knappast goda nyheter. Lösningen på problemet med barnmisshandel är inte att utföra misshandeln på ett tidigare stadium. Lösningen är att inte misshandla alls. Abort är den tidigaste formen av barnmisshandel, och det finns ingen variant som är mer dödlig.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.153-156).
ARGUMENT 19 "Om abort kriminaliserades skulle det göras många aborter ändå."
MOTARGUMENT 1
Lagen kan vägleda och upplysa människor så att de kan välja bättre alternativ. I en studie 1988 om abortlagar och attityder till abort världen över skrev Rita J. Simon: ”De allmänna attityderna till abort visade sig ha ett positivt och signifikant samband med abortlagstiftningen. De länder som hade de mest restriktiva lagstiftningarna mot abort uppvisade de lägsta opinionssiffrorna för abort, medan de länder som tillät abort på begäran uppvisade de högsta opinionssiffrorna för abort.”. Denna studie visar att de flesta människor inte tänker igenom abortfrågan som ett etiskt problem, utan bara okritiskt accepterar de uppfattningar om abort som impliceras av den lagstiftning som redan finns i landet. Det är sant att hjärtan och sinnen – inte bara lagar – behöver ändras i relation till abortfrågan. Emellertid underskattar vi ofta lagens förmåga att forma tanken såväl som handlingen.
 
 
MOTARGUMENT 2
Abortlagar har visat sig ha betydelsefull påverkan på huruvida kvinnor väljer abort. Det förekom aborter i USA redan innan abort legaliserades, men antalet sköt dramatiskt i höjden när det väl blivit lagligt. Nu utförs det årligen femton gånger fler aborter i USA än innan. Lagarna som tidigare förhindrade abort uppmuntrar nu till detsamma. I en studie av kvinnor som genomgått abort uppgav 72 % att de inte skulle ha sökt abort om det hade varit olagligt. Även om man inte skulle sätta stopp för alla aborter genom att göra abort olagligt, skulle det uppmuntra de flesta kvinnor att söka andra tillgängliga alternativ.
 
 
MOTARGUMENT 3
Det faktum att handlingar som skadar oskyldiga kommer att utföras oavsett lagstiftning är ett dåligt argument för att inte ha några lagar. Det finns lagar mot inbrott, våldtäkt och väpnat rån – ändå fortsätter man att begå alla dessa brott i vårt samhälle. Att sådana ting fortfarande äger rum borde inte få oss att tänka att vi ska legalisera dem. Lagar bör avskräcka från onda handlingar, inte anpassas efter dem bara för att de förekommer.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.168-169).

 

ARGUMENT 21 "Abort är ett ofarligt medicinskt ingrepp - ofarligare än fullgången graviditet och barnafödande."
MOTARGUMENT 1
Abort är inte ofarligare än fullgången graviditet och barnafödande. Färre än 10 000 graviditeter leder till moderns död. Statlig statistik visar att risken att dö i abort är ännu mindre än så. Men medan dödsfall p.g.a. förlossningar rapporteras korrekt, är det många dödsfall genom legal abort som inte anmäls. Detta snedvrider statistiken alldeles. Dessutom ökar faktiskt abort risken för mödradödlighet vid senare graviditeter. Detta innebär att en del fall av mödradödlighet vid fullgångna graviditeter i själva verket orsakas av abort, vilket ger en dubbel felaktighet. Men även om abort faktiskt skulle leda till lägre mödradödlighet betyder det inte att aborterna är ofarliga. Svåra om än inte dödliga komplikationer vid abort är långt vanligare och allvarligare än de som kan tillstöta vid en fullgången graviditet.
 
 
MOTARGUMENT 2
Även om sannolikheten för att en kvinna ska få genomgå en säker abort idag är större, är andelen kvinnor som lider också större p.g.a. den enorma ökningen av aborter. Ingen ifrågasätter påståendet att legal abort är något säkrare än illegal abort, men inte heller råder det något tvivel om att avkriminaliseringen har uppmuntrat fler kvinnor än någonsin förut att göra abort. Riskerna blir mindre, men antalet aborter öka … Denna kombination innebär att även om sannolikheten för att en enskild kvinna får men av abort  har minskat, är det totala antalet kvinnor som lider … av abort mycket högre än någonsin tidigare.
 
 
MOTARGUMENT 3
Abort kan förorsaka många mycket allvarliga medicinska problem. Utomkvedshavandeskap inträffar när graviditeten äger rum utanför livmodern. Studier visar att risken för utomkvedshavandeskap är dubblet så hög för kvinor som har genomgått en abort och upp till fyra gånger så hög för kvinnor med två eller fler tidigare aborter bakom sig. Utomkvedshavandeskap har ökat med 300 % sedan fri abort infördes. Bäckeninfektion är en vanligt förekommande och allvarlig komplikation vid provocerad abort och har rapporterats i upp till 30 % av alla fall. Inre blödningar är normalt vid en abort, men i vissa fall är det allvarligt p.g.a. en perforerad livmoder, vilket i sin tur kan orsaka sterilitet och andra allvarliga och kroniska problem. Ett flertal vetenskapliga studier visar att risken för missfall ökar betydligt efter abort, så mycket som tiofalt. Även framtida barns hälsa är i farozonen, då både prematura födslar och låga födelsevikter är vanligare förekommande bland kvinnor som har gjort abort.
 
 
MOTARGUMENT 4
Statistiska siffror över abortrelaterade komplikationer och risker är ofta för låga p.g.a. de otillräckliga metoderna för insamling av data. Det är inte bara abortrelaterade dödsfall som inte rapporteras. Forskare varnar för att studier ofta underskattar aborternas risker och komplikationer på grund av dels kvinnors ovilja att uppge tidigare aborter och dels svårigheten i att göra uppföljningar på kvinnor som kan ha blivit skadade genom aborter. En tidigare chef för ett flertal abortkliniker sa berättade för mig att ”kvinnor vill förneka och glömma det, inte tala om det!” därför får allmänheten inte reda på de flesta komplikationer.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.188-192).
ARGUMENT 23 "Men om kvinnas liv är i fara p.g.a. graviditet eller barnafödande?"
MOTARGUMENT 1
Det är extremt ovanligt att en abort krävs för att rädda modern liv. Under tiden Everett Koop var chef för hälsovården i USA hävdade han att under sina 38 år som barnkirurg hade han inte hört om ett enda fall där man varit tvungen att avsluta ett ofött barns liv för att rädda moderns. Han sa att användandet av detta argument för att rättfärdiggöra abort i allmänhet var en ”rökridå”.
 
 
MOTARGUMENT 2
När två liv är hotade och bara ett kan räddas måste läkaren alltid rädda detta liv. Vid t ex utomkvedshavandeskap växer barnet utanför livmodern, och i det läget finns inget hopp om att det ska överleva och det kan behöva avlägsnas för att rädda moderns liv. Detta är tragiska situationer, men även om ett liv måste gå förlorat bör det liv räddas som räddas kan. I regel är detta liv moderns och inte barnets. Än en gång: Ett räddat liv är bättre än två förlorade. Om modern har cancer som sprider sig snabbt i livmodern kan operationen för att avlägsna tumörerna resultera i att barnet dör. Men det är viktigt att förstå att detta inte är någon abort. Avsikten med operationen var inte att döda barnet utan rädda modern. Barnets död var en tragisk och oavsiktlig andrahandseffekt av ett försök att rädda liv.
 
 
MOTARGUMENT 3
Abort för att rädda moderns liv var lagligt innan den fria aborten infördes och skulle fortfarande vara lagligt om abort förbjöds. Där restriktiva abortlagar råder bortser man ändå aldrig från moderns rätt till liv. I motsats till vad somliga aborträttsförespråkare påstått föreligger det ingen som helst risk för att kvinnor vars liv är i fara inte skulle få behandling, inte ens i den tragiska situation då sådan behandling skulle leda till ett ofött barns död.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.234-235).
ARGUMENT 2 "Fostret är bara en del av den gravida kvinnans kropp, som hennes halsmandlar eller blindtarm."

MOTARGUMENT 1
En kroppsdel definieras av den genetiska kod den har gemensam med resten av kroppen – den oföddas genetiska kod skiljer sig från dess mors. Varenda cell i moderns halsmandlar, blindtarm, hjärta och lungor har samma genetiska kod. Det ofödda barnet har också en genetisk kod, helt olik moderns. Varje cell i kroppen är helt och hållet barnets egen, varje cell är olik varenda cell i moderns kropp. Ofta är barnets blodgrupp också en annan. Om en kropp befinner sig inuti en annan kropp, men var och en har sin unika genetiska kod, så är det inte en enda person, utan två separata personer.

MOTARGUMENT 2
Barnet kan dö och modern leva, eller modern dö och barnet leva, vilket bevisar att det rör sig om två separata individer. Barnet är en tillfälligt inneboende gäst hos värdinnan modern. Gästen kommer att lämna rummet av sig själv om hon inte blir avhyst i förtid. Det finns många fall där modern har blivit dödligt skadad och doktorn sedan förlöst hennes barn utan att det varit skadat. Modern dör, medan barnet lever vidare. Barnet var bevisligen inte en del av sin mors kropp, för då skulle det ha dött tillsammans med henne.

MOTARGUMENT 3
Att befinna sig inuti någonting är inte detsamma som att vara en del av det. Min egen kropp tillhör inte en annan kropp enbart på grund av geografisk närhet. En bil är inte en del av garaget bara för att den står parkerad där. En brödlimpa är inte en del av ugnen som den bakas i. Ett barn är inte en del av kroppen som bär det. Liksom en person i ett hus inte är en del av huset, är en person inuti en annan människas kropp inte en del av den människans kropp.

MOTARGUMENT 4
Människor får inte diskrimeras på grund av var de råkar bo. En person är en person bare sig hon bor på en herrgård, i en lägenhet eller på gatan. Hon är en person vare sig hon sitter instängd i en grotta, ligger beroende av andras omsorg på ett vårdhem eller bor i sin moders liv. Alla är överens om att ett för tidigt fött barn som ligger i en kuvös på sjukhuset förtjänar att leva. Skulle exakt samma barn ha mindre rätt att leva enbart på grund av att det fortfarande befinner sig i mammas mage?

Ovanstående argument är hämtade frå boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 62-68).

ARGUMENT 4 "Fostret kanske är levande, men det är ägg och spermier också. Fostret är potentiellt en mänsklig varelse, men inte rent faktiskt; det är som en ritning, inte ett hus; ett ekollon, inte en ek."

MOTARGUMENT 1
Det är en stor och grundläggande skillnad mellan spermier och obefruktade ägg, och ett befruktat ägg (eller zygoter). Varken spermien eller ägget är komplett i sig. Liksom celler från ditt hår eller ditt hjärta har varken spermien eller ägget kapaciteten att bli något annat än vad de är. När däremot ett ägg och en spermie förenas är det början på ett nytt självständigt mänskligt liv, stat i självstyrd snabb förändring.

MOTARGUMENT 2
En film med namnet ”The Gift of Choice” hävdar att den ofödde utgör ”en potential till en framtida person” i motsats till en faktisk person. Men det som blir kvar efter en abort är små men perfekt formade kroppsdelar:armare och ben, händer och fötter.

MOTARGUMENT 3
Ingen enskild levande varelse kan ”bli” en person om den inte redan är en person. Ingen levande varelse kan bli något annat än vad den redan är till sin natur. Något icke-mänskligt blir inte mänskligt av att det åldras och blir större.

MOTARGUMENT 4
Ritningar är inte hus och blir inte hus oavsett hur länge vi väntar. Men ett ekollon är vetenskapligt sett inget annat än en liten ek, precis som embryot är en liten människa. Även om inget hus någonsin varit en ritning, har varje ek en gång varit ett ekollon. Så är det med människan också. Varje människa har en gång varit ett embryo. Om embryot förstörs kommer det inte finnas någon bebis, någon tonåring eller vuxen. När bebisen dör, dör tonåringen. När embryot dör, dör bebisen.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid. 77-80).

ARGUMENT 6 "Ett foster är inte en människa förrän ... kvinnan känner fosterrörelserna eller då fostret är livsdugligt eller när det tar sitt första andetag."

MOTARGUMENT 1
En del kvinnor känner av sina barns närvaro tidigt, andra känner inget förrän flera månader senare. En människas förmåga eller oförmåga att erfara en annans närvaro har överhuvudtaget inget att göra med huruvida den andra personen existerar eller inte.

MOTARGUMENT 2
Livsduglighet är ett godtyckligt kriterium. Det kan för vissa betyda den tidpunkt när den ofödde är potentiellt förmögen att överleva utanför livmodern, vilket är beroende på tidpunkten för utvecklandet av barnets lungor. Men varför inte säga att barnet blir människa vid fjärde veckan eftersom det är då hjärtat börjar slå, eller vid sjätte veckan när hjärnvågor kan uppvisas.  Någon kan hävda att barnet blir människa när det tar sina första steg. Det finns objektivt sett bara en punkt då det för en stund sedan inte fanns en människa men det nu existerar en, och det är vid befruktningen.

MOTARGUMENT 3
I vid bemärkelse är många födda människor inte livsdugliga eftersom de är oförmögna att överleva utan andra människors stöd. Det kan gälla sjuka, funktionshindrade, alzheimerpatienter, spädbarn, tvååringar och äldre. Dessa personer är beroende av någon annan för att kunna leva, precis som den ofödde. En persons förmåga att överleva utan andras hjälp är ett dåligt kriterium för att avgöra hans mänsklighet.

MOTARGUMENT 4
Vissa religiösa abortliberala grupper menar att en människas liv börjar då barnet föds och drar sitt första andetag. Men detta visar på en missuppfattning, eftersom ett barns ”andning”, dess syreupptagning, börjar långt före födseln.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.90-96)

ARGUMENT 8 "Ingen kan egentligen vara säker på att människolivet börjar före födseln."

Att människolivet börjar före födseln vet:

BARN. I ett nyhetsinslag berättade man om hur några barn hittade en container med aborterade foster. När de chockade kom springande till sina föräldrar, sa de att de hade hittat ”döda bebisar”. De satte ord på det uppenbara. För att man inte ska tro på det som är uppenbart måste man ha lärt sig att inte tro på det. Feministen Jean Garton har berättat hur hennes 3-årige son av misstag fick se en bild av en abort i tionde veckan. Hon sa att hans röst var fylld med sorg och han frågade: ”Vem hade sönder bebisen?”

GRAVIDA. Har du någonsin hört en gravid kvinna säga: ”Cellklumpen sparkade mig” eller ”Mitt foster sparkade mig?”. Det är alltid ”Mitt barn sparkade mig”.

LÄKARE. Tala med vilken duktig läkare som helst och han kommer att säga att när han behandlar en gravid kvinna har han två patienter, inte bara en.

SAMHÄLLET. TV-annonser uppmanar gravida kvinnor att inte röka, dricka alkohol eller ta droger, eftersom det kan skada det ofödda barnet. År 1988 högg en man en kvinna i magen och dödade därmed ”fostret” i hennes mage. Trots att kvinnan överlevde dömdes mannen för att ha tagit ett människoliv. Ändå hade det varit helt lagligt för kvinnan att anlita en abortläkare för att döda samma barn. Varför betraktas en handling som resulterar i samma ofödda barns död i det ena fallet som mord och i det andra fallet som en acceptabel åtgärd?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.99-106).

ARGUMENT 10 "Varje människa har rätt att själv välja. Det vore orättvist att begränsa en kvinnas valfrihet genom att förbjuda abort."

MOTARGUMENT 1
Alla civiliserade samhällen begränsar en individs frihet att välja så fort detta val skulle skada en oskyldig person. När jag håller föredrag brukar jag säga: ”Ja, jag tror att varje människa har rätt att göra vad hon vill med sin kropp. Jag är för det fria valet. Det är därför jag tror att varje man har rätt att våldta en kvinna om det är hans val. Det är ju hans kropp, och han gör ju vad han vill med den.” Efter att chocken lagt sig brukar jag be dem peka ut det felaktiga i det argumentet. Det är inte alltid en dygd att vara för valfrihet. Alla lagar lägger på oss ett moraliskt synsätt och begränsar individens handlingsutrymme. T ex lagar mot rattfylla och barnmisshandel. När andra människors rättigheter står på spel – och då i synnerhet när deras liv står på spel – måste varje anständigt samhälle inskränka individens valfrihet.

MOTARGUMENT 2
”Rätten att välja” är för vagt och har blivit en magisk slogan som förefaller göra alla val lika goda. Men vi måste alltid fråga ”rätten att välja vadå?” Vi är alla för valfrihet när det gäller religion, politik eller människors boende, bil och tusentals andra frågor som har med personliga preferenser att göra. Men de flesta av oss är definitivt inte för valfrihet när det gäller våldtäkt, mord, kidnappning eller barnmisshandel. Närhelst vi hör begreppet ”rätten att välja” måste vi ställa den allra viktigaste frågan: Vilka val talar vi om?

MOTARGUMENT 3
De som är för valfrihet ifråga om aborter är det ofta inte när det gäller andra frågor där mindre står på spel. Efter att jag talat på en skola om min abortkritiska hållning, tog den abortliberale läraren med mig till personalmatsalen. Han pekade på ett bord där fyra lärare satt och rökte, och sa: ”Lyckligtvis är det här sista veckan som rökning kommer att vara tillåten härinne. Sedan blir det förbjudet.” I vänlig ton sa jag: ”Jag märker att du egentligen inte är för valfrihet.” Förvånad förklarade han: ”Men cigarettrök skadar andra människor.” ”Det gör abort också”, sa jag.

Många människor som är för valfrihet vid abort stödjer lagar som kräver att folk ska använda säkerhetsbälte. De är emot valfrihet eftersom säkerhetsbälten räddar liv. När liv står på spel kan och bör ”rätten att välja” begränsas av samhället. Både rökare och icke-rökare har rätt att bestämma över sina egna kroppar, men vi inser att rökarens rätt att röka upphör i det ögonblick den inkräktar på icke-rökarens rätt till sin hälsa.

MOTARGUMENT 4
Alla är för valfrihet när det gäller sådana val som görs före graviditeten. Män och kvinnor är fria att välja att avstå från sex eller att använda preventivmedel eller att inte göra någotdera. Men när en kvinna är gravid har det val hon gjort frambringat en ny mänsklig varelse.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.119-121).

ARGUMENT 12 "Rätten till abort är grundläggande för kvinnans frigörelse och omistlig för kvinnors och mäns lika rättigheter."

MOTARGUMENT 1
De tidiga feministerna var abortkritiker, inte abortliberaler. Susan B. Anthony var radikal feminist på den tiden då kvinnor inte hade rösträtt. Hon kallade abort för barnamord och såg det som ett sätt att utnyttja både mor och barn. Senare följde en ny sorts feminister, varav den mest framgångsrika var Margaret Sanger, grundare av Planned Parenthood, som förespråkade abort som en väg till sexuell frigörelse, födelsekontroll och rashygien. Den tidigare abortläkaren Berard Nathanson, som senare blev pro-life, säger att de medvetet länkade abortfrågan till kvinnofrågan. Det fanns en omsorg om kvinnors rättigheter och abortfrågan drogs med i dess kölvatten.

MOTARGUMENT 2
Vissa aktiva feminister är fortfarande starka motståndare till abort. Feministen Alice Paul kallar abort ”den yttersta exploateringen av kvinnor”. Både män och kvinnor borde vara fria att kunna stödja vissa delar av den feministiska rörelsen utan att behöva stödja andra. Man kan vara FÖR vissa eller de flesta av de feministiska idealen och samtidigt vara emot abort, eftersom abort tar livet av barn.

MOTARGUMENT 3
Kvinnliga rättigheter har ingen naturlig koppling till aborträtten. Kate Michelman menar att ”Vi måste påminna människor om att abort är garantin för kvinnans rätt att välja och att delta fullt ut i samhällets sociala och politiska liv”. Men en gravid kvinna kan delta fullt ut i samhället, och kan hon inte det är lösningen att ändra på samhället, inte att döda små barn.

MOTARGUMENT 4
Aborterna har blivit den mest effektiva metoden för att utöva sexism som någonsin uppfunnits, då de rensar världen på mängder av oönskade kvinnor. En av kvinnorörelsens stora ironier är att den genom sitt abortförespråkande har godkänt den enskilt främsta metoden att beröva kvinnor deras mest grundläggande rättighet – rätten att leva. Abort har blivit det huvudsakliga sättet at göra sig av med oönskade kvinnor över hela världen. En undersökning av ett dussintal byar i Indien avslöjade följande skrämmande statistik: Av en population på 10 000 var endast 50 flickor. Resten av flickorna, tusentals av dem, hade aborteras då fostervattenprov hade visat att de var av kvinnligt kön. Flickor betraktas som en ekonomisk börda. P g a användningen av fostervattenprov vid könsselektiva aborter, är nu 2/3 av barnen som föds i Kina pojkar. År 2000 utfärdade demografer varningar om att Kina är på väg mot en befolkningskatastrof. Det är redan nu så att 70 miljoner kinesiska män i åldrarna 25-49 måste förbli ungkarlar – en situation som lett till hustruhandel. Under deras ettbarnspolitik drivs människor att abortera flickor eftersom de, om de bara får ha ett barn, vill ha en pojke. Eftersom fler flickor än pojkar blir dödade genom kopplingen mellan fostervattenprov och abort har upprörda feminister gett detta förfarande namnet ”femicide”.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.134-140).

ARGUMENT 14 "En abort är en överenskommelse mellan en kvinna och hennes läkare. Ingen annan har med det att göra ..."

MOTARGUMENT 1
Den amerikanska konstitutionen innehåller ingen rätt till privatliv. Den deklarerades inte förrän 1973 som en rätt som står över det ofödda barnets rätt till liv. De som skrev konstitutionen skulle bli chockade … Är privatliv en rättighet? Naturligtvis, men samhället bejakar samtidigt att vissa rättigheter står högre än andra? Kan en persons rätt till privatliv väga tyngre än en annan persons rätt att leva? Självklart inte!

MOTARGUMENT 2
Privatliv är aldrig en absolut rättighet, utan något som alltid styrs av andra rättigheter. Vad skulle vi tänka om en man som försvarade misshandel av sin fru utifrån principen ”vad jag gör i mitt hem är min ensak”. Dödande som sker privat är inte mer acceptabelt eller mindre destruktivt än dödande som sker offentligt.

MOTARGUMENT 3
En läkares uppmuntran eller hjälp förändrar varken abortens natur, konsekvenser eller moraliska innebörd. En läkares råd väger tungt när det handlar om tonsiller, gallblåsor och cancer. Detta är angelägenheter för fysiologin och patologin – inte för etiken. Läkare har medicinsk och ibland kirurgisk utbildning, men deras moraliska ståndpunkter är inte alltid lika pålitliga som deras medicinska diagnoser. Många läkare sätter människans välmående framför egennytta eller pengar, medan andra tyvärr inte gör det. Att läkare är kapabla till påfallande inkompetenta moraliska bedömningar fick vi ett tydligt bevis på av tyska läkare under 2:a världskriget.

MOTARGUMENT 4
Barnets far är också ansvarig för barnet och borde få ta del i beslutsfattandet. Å ena sidan får en man höra att fadern borde ta ansvar för en oönskad graviditet, en situation han bidragit till att skapa. Å andra sidan säger man till samme man att abort är något som han inte har att göra med. Hur skall vi förvänta oss att han skall handla ansvarsfullt? Ironiskt nog tillåter och uppmuntrar den fria aborten män att utnyttja kvinnor sexuellt utan rädsla för att behöva ta ansvar för eventuella barn.

MOTARGUMENT 5
Det som antyds i ”bara mellan kvinnan och hennes läkare”-argumentet är att ingen annan behöver hantera konsekvenserna av beslutet. Men det stämmer inte – tvärtom har abort kraftfull långsiktig inverkan på män. Fadern drabbas i många fall av svår sorg och skuld som en följd av aborten. Borde inte han ha något att säga till om, eftersom hans liv så märkbart kommer att påverkas?

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.126-129).

ARGUMENT 16 "Alla barn har rätt att födas önskade. Det är orättvist att sätta barn till en värld där de inte är det."

MOTARGUMENT 1
Det är skillnad mellan en oönskad graviditet och ett oönskat barn. Många barn som först inte är önskade av sina mödrar har blivit väldigt efterlängtade senare under graviditeten och ännu mer vid födseln. Dessutom är det många barn som var efterlängtade vid födseln som sedan inte är särskilt önskade när de gråter mitt i natten sex veckor senare. Ska föräldrarnas känslor inför barnet fortfarande få avgöra om det förtjänar att leva? Om det är en godtagbar måttstock för födseln, så varför inte efter?

MOTARGUMENT 2
Varje barn är önskat av någon. Det finns inga oönskade barn. 1,5 miljoner amerikanska familjer vill adoptera, en del så gärna att bristen på tillgängliga barn för adoption har blivit orsak till djup depression. Det är inte bara ”normala” barn som efterfrågas – många kan tänka sig barn med t ex Downs Syndrom … Detta har inte något direkt att göra med den moraliska frågan kring abort. Även om det inte fanns någon som önskade adoptera ett barn, skulle det fortfarande inte vara rätt att döda det. Poängen är helt enkelt, att om någon inte vill ta emot ett barn så finns det andra som vill ha det.

MOTARGUMENT 3
”Oönskad” är inte en beskrivning av en egenskap hos barnet, utan av en inställning hos föräldrarna. ”Att önska” handlar bara om en persons subjektiva och föränderliga känsla gentemot någon annan. Det oönskade barnet är en riktig människa oavsett vilka känslor någon annan har gentemot det. I åratal blev kvinnor förödmjukade genom att deras värde avgjorde av hur eftertraktade de var bland männen. Precis som en kvinna har ett verkligt värde oavsett om en man bejakar det eller inte, har ett barn ett värde oavsett om hans far eller mor bejakar det eller inte.

Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.150-153).

ARGUMENT 18 "Abort bidrar till att lösa problemet med överbefolkning och höjer livskvaliteten."
MOTARGUMENT 1
De nuvarande födelsetalen i USA är lägre än vad som behövs för att bevara vår befolkningsnivå. I två decennier har vi legat under noll i befolkningsökning. Varje dag dör alltså fler människor i USA än som föds. All befolkningsökning sedan 1972 har berott på immigration. De sociologiska faror vi står inför idag handlar inte om befolkningsexplosion utan om befolkningsminskning.
 
MOTARGUMENT 2
Man skyller ofta på överbefolkningen för problem som har andra orsaker.  På 60-talet rådde en utbredd rädsla för att världen höll på att svämma över att människor och att vi inom kort inte skulle få plats här. Men sanningen är att Marilyn von Savant år 1992 räknade ut att hela världens befolkning på 5,4 miljarder, stående flera fots mellanrum, skulle täcka en yta av samma storlke som staden Jacksonville i Florida. Resten av jordklotet skulle var helt tomt. Betyder detta att det inte finns platser som är överbefolkade och att våra resurser är outtömliga? Naturligtvis inte. Världen är full av problem som bl.a. fattigdom och svält. Men studier visar att det för närvarande produceras tillräckligt med mat för att kunna föda varenda människa på den här jorden. Svältproblematiken utgörs av en kombination av faktorer, som innefattar krig, brist på teknologi, missbruk av resurser, slöseri, girighet och ineffektiva regeringar. Ingen av dessa faktorer har något direkt orsakssamband med överbefolkning.
 
MOTARGUMENT 3
Anta att det faktiskt finns ett allvarligt överbefolkningsproblem. Anta att det kunde bevisas att levnadsstandarden är högre i USA p.g.a att 1,3 miljoner barn dödas varje år. Hitlers filosofi kanske hade ökat levnadsstandarden – för dem, vill säga, som tilläts leva. Vi måste fråga oss själva om vi vill leva i ett samhälle där levnadsstandarden köpts med oskyldigas blod.
 
MOTARGUMENT 4
Idén om ”livskvalitet” är grogrund för en syn på människor som förbrukningsvaror, vilken har vittgående sociala implikationer. ”Livskvalitet” är en förskönande omskrivning när den tillämpas på dem som inte tillåts leva. Det finns ingen livskvalitet för dem som berövas livet. För de som man låter leva blir livet osäkert. Faktorer som ålder, hälsa eller handikapp kan rycka dig bort från din priviligerade position och göra till ett potentiellt offer för andras strävan efter livskvalitet.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.161-167).
 
ARGUMENT 20 "Om abort kriminaliseras kommer tiotusentals kvinnor återigen att dö av aborter utförda med klädgalgar i mörka gränder."
MOTARGUMENT 1
Under flera decennier innan det blev lagligt utfördes 90 % av aborterna av läkare på mottagningar, inte i mörka gränder. De flesta läkare som utförde aborter efter legaliseringen var samma personer som utförde aborter före legaliseringen. Varken deras utbildning eller utrustning förbättrades efter abortlegaliseringen.
 
MOTARGUMENT 2
Det är inte sant att tiotusentals kvinnor dog i illegal abort innan aborten legaliserades. Den tidigare aborträttsaktivisten Berhard Nathanson har erkänt att han och hans medarbetare hittade på den fina, väl tilltagna siffran på 5 000-10 000 kvinnor per år som dött av illegal abort. Man matade media med dessa siffror, och media i sin tur spred gärna den felaktiga informationen vidare. Forskning bekräftar att det verkliga antalet abortrelaterade dödsfall under de 25 åren före 1973 i genomsnitt låg på 250 per år. År 1977 var abort fortfarande förbjudet i 80 % av landet, men användandet av antibiotika hade kraftigt minskat riskerna. Därför föll det året antalet fall av mödradödlighet relaterade till abort till 39.
 
MOTARGUMENT 3
Kvinnor dör fortfarande av lagliga aborter i USA. Abort innebär normalt sett inget hot mot kvinnans liv. Dödssiffran är dock mycket högre än abortliberal medger. År 1986 lade fyra läkare och forskare fram en studie av inte mindre än 193 dödsfall kopplade till legal abort mellan 1972-1985. En forskare upptäckte ungefär 300 fall där kvinnor dött som ett resultat av legal abort. Eftersom hälsomyndigheter slutade undersöka abortrelaterade dödsfall efter att aborten legaliserades, är möjligheten nu mycket större att dölja eller bortse från dessa dödsfall. När tidningen Chicago Sun-Times undersökte abortkliniker i Chicago-området år 1978, avslöjade de 12 fall där kvinnor dött av legal abort men som inte rapporterats som abortrelaterade. 12 är mycket när den officiella statistiken angav 21 dödsfall i hela landet året innan. Statistik över abortrelaterade dödsfall är beroende av abortklinikernas frivilliga inrapportering – och de har mycket att förlora och inget att vinna på att rapportera. Det som gör abortrelaterade dödsfall så svåra att spåra är att majoriteten av dödsfallen inte inträffar under operationen utan efteråt.
 
MOTARGUMENT 4
Om det blev olagligt att göra abort skulle aborter utföras med medicinsk utrustning, inte med galgar. Eftersom 90 % av de illegala aborter som gjordes före 1973 utfördes av läkare är det rimligt att anta att många läkare skulle fortsätta att erbjuda aborter. Klädgalgar fungerar bra som propagandistisk rekvisita vid abortliberala kampanjer, men de ger ingen korrekt bild av vad som händer om aborter åter kriminaliseras. Klädgalgar skulle användas för babykläder, inte för aborter.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.182-186).
ARGUMENT 22 "Aborter befriar kvinnor från stress och ansvar, och förhöjer därmed deras psykiska välbefinnande."
MOTARGUMENT 1
Forskning påvisar abortens negativa följdverkningar. Mängder av studier kopplar abort till en ökning av sexuella dysfunktioner, motvilja mot sex, förlust av intimitet, skuldkänslor, traumatiska stressyndrom, sorgereaktioner, barnmisshandel, vanvård av barn samt ökat alkohol- och drogberoende.
 
MOTARGUMENT 2
De många grupperna för postabortiv terapi och stödsamtal vittnar om sanningen i påståenden om aborters potentiellts skadliga psykologiska följder. Föreningen Women Exploited by Abortion har över 30 000 medlemmar i USA, och finns i många andra länder. Jag läste en ledarartikel som jämförde abort med en rotfyllning eller med att få halsmandlarna eller blindtarmen bortopererad. Men varför finns det inga pågående stödgrupper för dem som genomgått halsmandel- eller blindtarmsoperationer och rotfyllningar? Därför att aborter skadar kvinnor på ett sätt som normala operationer inte gör. Och det är inte så konstigt – normala operationer släcker inte ett liv.
 
MOTARGUMENT 3
Självmordsfrekvensen är signifikant högre bland kvinnor som genomgått abort än bland dem som inte gjort det. Känslor av förkastelse, låg självkänsla, skuld och depression är alla faktorer bakom självmord, och andelen självmordsförsök bland kvinnor som gjort abort är extrem hög. Enligt en studie är sannolikheten för självmordsförsök nio gånger högre för kvinnor som gjort abort än för kvinnor i befolkningen som helhet.
 
MOTARGUMENT 4
Post-abort-syndrom (PAS) är ett diagnostiserbart psykologiskt tillstånd. År 1981 hade Nancy Jo Mann bearbetat den abort hon genomgått sju år tidigare och steg ut i offentligheten med bildandet av föreningen Women Exploited by Abortion. Efter att ha lyssnat på tusentals kvinnors berättelser blev hon först med att se ett mönster i aborternas psykoloigiska effekter. Även om det amerikanska psykiatrisamfundet inte har tagit ställning till PAS, listar de ändå abort som en stressfaktor som kan utlösa posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). På så sätt erkänner man indirekt att PAS existerar.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.194-200).
ARGUMENT 24 "Abortmotståndare bryr sig inte om kvinnor och inte om barn när de väl är födda."
MOTARGUEMNT 1
Prolife-anhängare är aktivt engagerade i stödinsatser för kvinnor som befinner sig i krisgraviditeter och svåra familjesituationer. Ett brev till spalten ”Dear Abby” undertecknat ”Hatar hycklare” ifrågasätter på ett aggressivt sätt människor som är emot abort: ”Varför erbjuder du dig inte att sitta barnvakt åt ett barn till en ensamstående mor så att hon kan jobba? Varför har du inte öppnat din dörr för en gravid tonåring vars föräldrar kastat ut henne då hon valde att inte göra abort? Det här resonemanget innehåller två grundläggande fel. För det första är det möjligt att uppmärksamma andra på en orättvisa även om man inte erbjuder lösningen. Folk kunde hävda att slaveri var fel även om de inte öppnade sitt hem för en slav. En man kan säga att det är fel av hans granne att slå sin fru, även om han inte har möjlighet att ge henne skydde i sitt eget hem. Det andra är att påpekar man orättvisor borde man försöka att själv vara en del av lösningen. Vem säger att prolife-folket inte gör det som de påstås inte göra? Sanningen är att de gör det! Prolife-rörelser driver långt över 3 000 hjälpcentra för gravida kvinnor i USA. Familjer i prolife-rörelsen erbjuder kvinnor gratis mat och husrum. Prolife-läkare erbjuder kostnadsfri medicinsk hjälp och advokater bistår kvinnor juridiskt.
 
MOTARGUMENT 2
Det är abortörerna som inte erbjuder något stöd till kvinnor som väljer något annat än abort. Om du 15-årig flicka kommer till en abortklinik utan pengar, utan någon som hjälper henne, men inte önskar genomgå en abort, vilken hjälp blir hon då erbjuden? Svaret är alltid detsamma. Ingen. Abortförespråkare erbjuder ingen hjälp. De erbjuder bara abort. Många tidigare abortläkare har stigit fram och berättat sina historier och avslöjat ett mönster av likgiltighet, materialism och bedrägeri. Jag utmanar vem som helst att göra sina egna undersökningar och se vem som gör mest, till lägst kostnad och med störst omsorg, för att hjälpa gravida kvinnor. Om du inte bara lyssnar på vad endera sidan säger om den andra, utan verkligen undersöker vad båda sidorna ägnar sig åt, så har jag inga som helst tvivel om vad du kommer att upptäcka.
 
Ovanstående argument är hämtade från boken ”Till de oföddas försvar” av Randy Alcorn (sid.263-268).

Fosterutvecklingen

Vad är dödshjälp?

Dödshjälp eller eutanasi innebär att med en aktiv handling (till exempel en dödlig injektion) bidra till en patients död på dennes uttryckliga begäran. Syftet med handlingen måste vara att döda patienten och måste orsaka personens död.

Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut dödliga preparat. Patienten måste dock själv aktivt utföra handlingen.

I Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Kanada, Colombia och Australien (2 delstater) är dödshjälp och läkarassisterat självmord lagligt. Läkarassisterat självmord är även tillåtet i tio amerikanska delstater baserat på den sk Oregon-modellen. Se nedan. I Schweiz är läkarassisterat självmord tillåtet och inget krav på medicinskt tillstånd krävs. Landet har också ett eget kriterium. Sedan 1942 har det inte varit straffbart att hjälpa någon att ta sitt liv, om det görs med osjälviska motiv. Flera ideella organisationer med icke-medicinsk personal bistår personer som önskar hjälp med självmord. Självmord genomförs vanligtvis med hjälp av läkemedel som föreskrivits av läkare. Principiellt sett handlar det alltså om läkarassisterat självmord, även om det är lekmän som bistår personen i själva handlingen.

Oregon-modellen i USA är en lag som blev antagen efter en folkomröstning i Oregon 1997. Den tillåter inte dödshjälp genom dödlig injektion, men ger straffrihet till läkare som skriver ut dödliga preparat till patienter som uppfyller kriterierna i lagen. Kriterierna är följande:

  • Patienten skall ha fyllt 18 år och vara bosatt i delstaten Oregon.
  • Patientens förväntade levnadstid skall vara kortare än 6 månader.
  • Patienten skall vara kapabel till samtycke (inte allvarligt dement eller lida av psykisk störning).
  • Patienten skall ha uttryckt önskan om att få hjälp med självmord muntligt minst 10 gånger med 15 dagars mellanrum, och skall i tillägg ha gjort en skriftlig ansökan.
  • Patienten skall bedömas av minst två oberoende läkare som skall vara eniga om att patienten uppfyller ovan nämnda kriterier.

 

Källor:
Kattelus M, Nummi V, (ed) Läkaretik, 7th edition, Helsinki, Finnish Medical Association 2013.
Medical Ethica today. The BMA’s handbook of ethics and law, 2nd edition London 2004.
http://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp
Tidningen Vern om Livet 1/2020 utgiven av Menneskeverd i Norge.
Smer:s rapport 2017:2 (Dödshjälp, en kunskapssammanställning)

 

Vad anser vi?

Vi vill verka för rätten till liv och för att det nuvarande förbudet mot dödshjälp och läkarassisterat självmord bevaras. Dödshjälp presenteras ibland som en lösning för att avsluta ett människoliv som innebär ett stort lidande. Men respekten för livet måste alltid vara det etiska rättesnöret inom vården. Vi vill främja respekten för livet i alla faser, stödja initiativ för livshjälp och se till att den palliativa vården främjas.

Vårdens grundläggande etik är trots allt att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Läkarens uppgift ska alltid vara att värna om livet. Det måste därför stå helt klart att brister i vården inte skall motivera att läkare får rätt att ge dödshjälp, utan istället bör den palliativa vården utvecklas och förbättras för dem som behöver den allra mest.

Vi menar att dödshjälp är inte att avstå från att påbörja eller avbryta onödig och utsiktslös behandling för att låta den naturliga döden ha sin gång. Inte heller att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling. Dödshjälp är inte att ge smärtstillande medicin för att lindra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare. Det är alltså skillnad mellan att låta någon dö, därför att man avstår behandling som ändå inte kan hjälpa, och att medvetet döda.

 

De vanligaste frågorna om dödshjälp

Har vi inte rätt att bestämma över vår egen död?

Att bestämma över sin egen död kan låta sympatiskt, men i verkligheten är det alltför ofta rädsla som styr beslutet, eller att initiativet kommer från någon annan. I dokumentärfilmen ”Livsfarliga lagar” får vi möta patienter som utsatts för press att avsluta sina liv, och anhöriga till patienter som redan fått dödshjälp utan att familjemedlemmar informerats. Vi får även möta sådana som är glada att de lever idag, tack vare att de fick livshjälp istället för dödshjälp.

Rätten till liv är den mest grundläggande mänskliga rättigheten i internationella deklarationer, och utgör grunden för de övriga rättigheterna. Europadomstolen har i fallet Pretty mot Storbritannien slagit fast att rätten till liv inte samtidigt betyder rätten till död.

Dödshjälp handlar dessutom inte enbart om den enskilde individen. Många andra som exempelvis anhöriga, vårdpersonal och samhällets syn på människovärdet påverkas i negativ riktning. Självbestämmande är heller ingen grundläggande rättighet som ska tränga undan de rättigheter som verkligen ingår i FN:s deklaration och Europakonventionen.

Källor:
Claphaminstitutet: Livsfarliga lagar
Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4

 

Men dödshjälp gäller väl endast ett fåtal med olidlig smärta i livets absoluta slutskede eller?

Det har man hävdat i alla länder som infört dödshjälp och/eller assisterat självmord. Efter en ganska kort tid har kriterierna ändå utvidgats till att gälla fler grupper, som exempelvis psykiskt sjuka utan dödlig sjukdom. I Belgien har åldersgränsen tagits bort så att även barn kan få dödshjälp. Det rapporteras också från länder som infört dödshjälp att samtliga kriterier inte alltid är uppfyllda.

Källa: Människovärdes seminarium om dödshjälp, Per Ewert, ”Det sluttande planet” 

 

Det är väl bakåtsträvande att motarbeta dödshjälp?

Tvärtom. Dödshjälp fanns i Tyskland på 30-talet redan före andra världskriget, så att införa dödshjälp skulle ta oss tillbaka till ett synsätt på människovärdet som ledde till förintelsen. Psykiskt sjuka, funktionsnedsatta och äldre kunde avsiktligt diagnostiseras för att man skulle få en förevändning att ge dem dödshjälp ”av humanitära skäl”. De mänskliga rättigheterna kom till som en motreaktion på andra världskrigets dödsmaskineri, och rätten till liv blev den mest grundläggande rättigheten.

Källa: The German euthanasia program (1973), svensk översättning: Inte bara Hitler, föraktet för livet (1998).

 

Dödshjälp betyder väl att vi kan garanteras en värdig död?

En naturlig död kan ofta vara värdig med rätta insatser och god palliativ vård. I dödsannonser kan man ofta läsa att någon somnat in lugnt och stilla. Dödshjälp är ett onaturligt sätt att hantera lidande och livets slutskede på. På grund av underrapportering om dödsögonblicket saknas kunskap om hur värdig döden egentligen blev. Vid assisterat självmord kan patienten dessutom ta preparatet utan övervakning av läkare.

Dödshjälp är ingen garant för att döden blir värdig. Det finns exempel där döendet dragit ut på tiden i flera dagar och där patienter haft så svåra symtom att de behövt akutvård och till och med återupplivats.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 14

 

Men läkare och vårdpersonal efterfrågar väl dödshjälp?

Hippokrates ed som säger ”Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådanthar sedan 400 f.Kr. varit rättesnöret inom läkarvetenskap och vård. Många läkare är motståndare till dödshjälp. Förespråkare för dödshjälp vill heller inte svara på om läkare skulle beviljas samvetsklausul vid ett eventuellt införande. Enligt en finländsk undersökning från 2013 var nästan hälften av läkarkåren positiva till dödshjälp. Dock var det endast 23 procent som uppgav att de själva skulle kunna tänka sig att delta. De som var mest negativa till dödshjälp var läkare som redan jobbade med döende patienter.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4

 

Med en svensk modell enligt Oregonmodellen finns väl ingen risk för det sluttande planet?

Det är naivt att tro att just Sveriges situation skulle bli annorlunda än övriga länders. Dessutom är inte Oregonmodellen så problemfri som man vill göra gällande. Kritik som riktats mot den är bland annat att man inte kan garantera att patienten inte blir utsatt för påverkan av någon som kan tänkas gynnas ekonomiskt av patientens död. Med Oregonmodellen har det också hänt att döden dragit ut på tiden och orsakat svårt lidande för patienten och även för anhöriga. Detta kan leda till legalisering även av dödshjälp eftersom döden infaller snabbare genom injektion än genom orala preparat.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 14

 

Vad är palliativ sedering?

Vid palliativ sedering ger man läkemedel för att sänka medvetandenivån hos en döende patient där annan smärtlindring är otillräcklig. Syftet är inte att förkorta livet och kan därför inte kallas dödshjälp.
 
 

Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik är undersökningar och tester som görs på foster som befinner sig i magen och är en viktig del av mödrahälsovården. Den har till uppgift att övervaka den gravida kvinnan och fostrets hälsa. Olika undersökningar används under olika delar av graviditeten och med hjälp av fosterdiagnostiken kan sjukvården ta reda på antalet foster, tillväxt, graviditetsvecka, status på moderkaka och fostervatten, samt fastställa kön.

Fosterdiagnostik används även för att undersöka om det ofödda barnet i livmodern har några sjukdomar, missbildningar eller kromosomavvikelser. Undersökningarna görs genom till exempel ultraljud, KUB-test, fostervattens- och moderskapsprov, samt NIPT-test.

Källor:
https://www.1177.se/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/fosterdiagnostik/
https://respektlivet.nu/amnen/fosterdiagnostikt.nu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterdiagnostik
www.menneskovarde.no (hämtades 2017.09.01)

Vad anser vi?

Fosterdiagnostik är i grunden positivt och kan göra att barnet snabbt får den hjälp det behöver vid eventuell sjukdom och kan rädda liv. Ibland kan det ofödda barnet behandlas för en sjukdom redan under graviditeten eller i samband med födseln. Men när undersökningen visar på ett tillstånd eller en sjukdom som inte kan behandlas uppstår ett svårt dilemma eftersom undersökningen görs på en person (kvinnan) som får konsekvenser för en annan person (det ofödda barnet).

Användandet av fosterdiagnostik ger många svåra etiska frågor som exempelvis när man skall få erbjudande om fosterdiagnostik, vem som skall få erbjudandet och de val som kvinnor och par kan komma att ställas inför. Detta är en utmaning som behöver diskuteras offentligt och konsekvenserna det får för individer och samhället.

Vi menar att sjukvården har ansvar att ge saklig information om fosterutveckling, eventuella diagnoser, hur det är att leva med ett barn med funktionsnedsättning och ge information om samhällets resurser till föräldrarna. Vi anser att det är föräldrarnas val att välja om de vill göra fosterdiagnostik eller inte, utan påtryckningar från något håll.

Vi tror alltså att fosterdiagnostik i grunden är positivt, men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser som till exempel Downs syndrom. Människor med funktionsnedsättningar är unika individer som har rätt till liv och bör respekteras som fullvärdiga medborgare i samhället. Vi står bakom alla människors lika värde och motsätter oss därför att paragrafen ”abort av synnerliga skäl” i abortlagen används för att diskriminera ofödda barn med funktionsnedsättning.

Vi stöder ett solidariskt samhälle som tar hand om sina svaga och som har en människosyn där alla människor är lika mycket värda och där mångfald berikar vårt land. Vi står bakom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionsstaterna bekräftar att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra (SÖ 2008:26).

Vi förväntar oss att forskare, barnmorskor, läkare, det etiska rådet och politiska beslutsfattare tar sitt ansvar att tillsammans främja ett samhälle där allas lika värde är den rådande värderingen.

Vad är samvetsfrihet?

Samvetsfrihet handlar om rätten att inte behöva utföra handlingar som strider mot ens samvete och övertygelse. Samvetet är rösten i vårt inre som vi inte kan ignorera. Den är viktig och handlar om en önskan att behålla sin moraliska integritet.

Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal finns reglerad i lagstiftningen i de flesta av Europarådets 47 medlemsstater. Sverige är ett av få undantag. Dock är Europakonventionen bindande svensk lag sedan 1995, och enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare finns i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, inget sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man inte vill medverka till något av detta.

I majoriteten av EU:s medlemsländer finns samvetsfrihet för vårdpersonal, antingen i lag eller praxis. Samvetsfrihet är också det allra vanligaste i världens demokratier, men existerar däremot inte i diktaturer. Sverige sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea.

Källor:
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
Conscientious objection and induced abortion i Europe (2013) Heino A, Gissler M, Apter D, Fiala C, publicerad i European Journal of Contraception&Reproductive Health Care och Women’s access to lawful medical care:the problem of unregulated use of conscientious objection (2010) av Europarådets rapportör.

Vad anser vi?

Vi anser att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som bör respekteras inom vården. Ingen skall behöva tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Människovärde arbetar för att rätten till samvetsfrihet skall tillämpas för vårdpersonal i Sverige.

I juni 2017 åkte de två svenska barnmorskorna, Ellinor Grimmark och Linda Steen, och deras juridiska ombud till Europadomstolen i Strasbourg för att lämna in ett klagomål mot svenska staten. Båda barnmorskorna hade nekats anställningar på grund av att de av samvetsskäl inte kunde medverka vid aborter. Först i mars 2020 kom beskedet att ärendet inte tas upp till prövning. Detta är anmärkningsvärt eftersom fallet var principiellt viktigt, och för att samsynen i övriga Europa är starkt för samvetsfrihet. Frågan varför situationen för barnmorskor i Sverige är så exceptionellt annorlunda än i övriga Europa blev därmed obesvarad. Beslutet har kritiserats för att vara baserat på politisk grund, istället för juridisk. Beslutet betyder dock inte att barnmorskorna förlorade. Det betyder bara att Europadomstolen valde att inte pröva frågan.

Vårt arbete för samvetsfrihet för barnmorskor fortsätter som tidigare. Beslutet från Europadomstolen är ingen juridisk dom, utan det är upp till Sverige att bevisa att man följer Europakonventionen precis som de flesta andra länder i Europa. Samvetsfrihet är en naturlig del i demokratiska länder. I diktaturer ges däremot inget utrymme för samvetet. Samvetsfrihet för barnmorskor borde vara en självklarhet även i Sverige. Samvetsfrihet när det gäller dödshjälp kommer också att vara en del av debatten framöver.

I en genomgående analys kring barnmorskemålen går Olof Edsinger igenom den bakomliggande rättspositivistiska kulturen till att utgången blev som den blev. Barnmorskorna och deras biträden har inte bara haft opinionen emot sig, utan de rättsinstanser som har tagit upp deras fall har visat prov på en närmast total ovilja att pröva det som borde vara fallens kärna: frågan om samvetsfrihet inom sjukvården, med hänvisning till Europakonventionen och andra internationella dokument som Sverige har ratificerat. I analysen frågar sig författaren hur vi kan förstå oviljan att gå barnmorskorna till mötes, och ser själv åtminstone tre tydliga paralleller. Analysen går att läsa här.

 

 

Rapport om samvetsfrihet vid liv och död

På internationella barnmorskedagen gav vi ut en rapport om samvetsfrihet vid liv och död. Syftet med vår rapport är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet och efteråt skyllde på att de bara lydde order. Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

De vanligaste frågorna om samvetsfrihet

Varför bli barnmorska om man inte vill utföra de uppgifter som ingår?

Vissa menar att det är väl samma sak som att utbilda sig till präst om man är ateist eller att som vegan söka jobb på ett slakteri. Sådana argument fungerar enbart som jämförelse om en barnmorska skulle vilja avstå från huvuduppgiften, som är att förlösa barn.

Många barnmorskor arbetar på förlossningsavdelningar och kommer aldrig i kontakt med aborter i sitt arbete. Vid förlossningsavdelningar i Sverige sker enbart sena aborter efter graviditetsvecka 18, och dessa utgör statistiskt sett ungefär en abort per sjukhus och år. Att se till att samvetsfrihet finns för dessa aborter skulle alltså inte behöva vara ett stort problem.

Argumenten trivialiserar också frågan om liv och död. Arbetsuppgifter som t ex att byta däck på en bilverkstad eller att servera kött på en restaurang kan inte jämföras med en arbetsuppgift som handlar om liv och död.

Källa: Wigort-Yngvesson, Frihet till samvete

 

Men det är väl ingen mänsklig rättighet att utbilda sig till barnmorska?

Ingen seriös förespråkare av samvetsfrihet för barnmorskor har någonsin hävdat det. Dock är samvetsfrihet en mänsklig rättighet som bör fungera i arbetslivet, i etiskt känsliga frågor om liv och död. Det är främst i diktaturer som samvetsfrihet inte finns och där måste man döva sitt samvete för att få behålla jobbet. Sådant hör inte hemma i en demokrati som vill främja mångfald. Det allra vanligaste i västvärlden är att barnmorskor har rätt till samvetsfrihet. Det är Sverige som sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea.

Huvuduppgiften för barnmorskor är att förlösa barn. En stor del av barnmorskor arbetar på förlossningsavdelningar och kommer aldrig i kontakt med aborter i sitt arbete. Vid förlossningsavdelningar i Sverige sker enbart sena aborter efter graviditetsvecka 18, och dessa utgör statistiskt sett ungefär en abort per sjukhus och år. Att se till att samvetsfrihet finns för dessa aborter skulle alltså inte behöva vara ett stort problem.

Källa: Människorättsjuristerna

 

 

Men samvetsfrihet är väl egentligen vårdvägran?

Samvetsfrihet är det ord som används i internationella dokument när det kommer till vårdpersonal som på grund av djup övertygelse inte kan delta i att släcka ett mänskligt liv. Vårdvägran är påhittat av aktivister för att undvika det etiska dilemmat.

Abort är inte vård eftersom det inte botar en sjukdom. Tusentals läkare hävdar dessutom att abort inte är medicinskt nödvändigt för att rädda en kvinnas liv. Det finns tillfällen när graviditeten utgör en fara för kvinnans liv så att barnet och den gravida mamman måste separeras från varandra. Det snabbaste sättet att göra detta på är akut kejsarsnitt som kan vara över på 30–60 minuter. Att aktivt döda det ofödda barnet i det skedet fyller ingen funktion.

De flesta komplikationer som exempelvis havandeskapsförgiftning sker oftast i den senare delen av graviditeten, så det kan vara fullt möjligt att bådas liv går att rädda. Vid utomkvedeshavandeskap är det vanligt att det blir ett spontant missfall. Skulle det inte bli det måste kvinnan opereras, annars riskerar hon att dö. Att fostret då inte överlever är inte abort eftersom syftet med operationen inte är att döda barnet. Det är istället följden av en operation som behövs för att rädda kvinnans liv. Likadant är det med cancerbehandling och behandlingar som krävs för att en gravid kvinna som blivit sjuk ska ha chans att överleva.

Källor:
EKMR, artikel 9
FN:s deklaration, artikel 18

 

Men en abortsökande kvinna ska väl inte behöva möta en barnmorska som har samvetsfrihet?

Detta är ett fördomsfullt påstående. En barnmorska med samvetsklausul kan naturligtvis bemöta en abortsökande kvinna med omsorg och respekt. Dessutom går det inte i praktiken till så i vården, att vårdpersonal bara dyker upp i ärenden som inte är akuta. Vid abort bokar man först en tid och det kan i det skedet schemaläggas så att kvinnan får möta en barnmorska utan samvetsklausul. Man kan också vända på påståendet; tänk att kvinnor som föder barn aldrig får möta en barnmorska som enbart värnar om de ofödda barnens liv.

Källa: EKMR, artikel 14

 

Samvetsfrihet handlar väl främst om en rätt att slippa värnplikt?

Enligt Europakonventionen artikel 9 har var och en rätt till samvetsfrihet. Texten är generell, så för att ta reda på vad som specifikt gäller vårdpersonal, så är resolution 1763:2010 rådgivande. Resolutionen är antagen av Europarådets parlamentariska församling och har tydligt fastslagit att varken vårdpersonal eller vårdinrättningar får diskrimineras för att man inte vill delta i abort och eutanasi.

Källa: Wigort-Yngveson, Frihet till samvete

 

 

Samvetsfrihet i vården kan väl leda till att vissa läkare vägrar att göra blodtransfusioner,
eller att vissa inte vill vårda personer av motsatt kön?

Detta är inte samma sak. Abort släcker ett liv, medan blodtransfusioner räddar liv. Att särbehandla någon på grund av kön är diskriminering och inte tillåtet.

 

Sex och sexualnorm

I alla tider har sexualitet varit ett laddat ämne och så är det även idag. Det som dock är unikt med dagens samhälle är att sex i alla dess former är mer lättillgängligt än någonsin, i mobilen, i reklamen och i filmer vi tittar på. Den rådande sexualnormen är ett resultat av den sexuella revolutionen, vars ideologi var att frigöra människor, främst kvinnor från en bunden sexualitet, och acceptera en allt mer liberal sexualitet. Resultatet är en ökad tolerans gentemot flera sexpartners, pornografi, tidig sexualdebut och sex utanför en kärleksrelation.

Idén om att frigöra kvinnor och låta dem njuta av sex lika mycket som män är bra, men det faktiska resultatet av den sexuella revolutionen är inte oproblematisk. Forskning har visat att en sexualnorm med tolerans för ett ökat sexuellt riskbeteende och utan sunda gränser kan vara skadligt och bidra till ohälsa. Trots att man idag påpekar lustfylldheten i flera tillfälliga sexpartners upplever många, i synnerhet kvinnor, en ökad otrygghet och övergivenhet. Och även om nuvarande sexualnorm är accepterad och lärs ut i våra skolor så mår många dåligt av den. Åsa Kastbom, överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping, har i en studie om ungas sexvanor kommit fram till att många far illa av de allt vanligare och tillfälliga sexrelationerna. Kastbom talar om en översexualisering i samhället där normerna ständigt prövas inte minst inom porrindustrin. Hon menar att många ungdomar möter en attityd av att det är helt normalt att ha sex när som helst, med vem som helst och var som helst.

Vad anser vi?

Vi förespråkar en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet. Sex innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Sex handlar om alla dessa individer och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man skapat tillsammans få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsen kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

Vi måste tala om vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet. Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo att ta ansvar för det barn som kan bli till. När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Sex kan då vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

Tidig sexdebut

En enkätundersökning med 2 200 svenska tonåringar visar tydligt på ett antal riskfaktorer kopplat till tidig sexdebut. De som haft en tidig sexdebut har ett lägre psykiskt välbefinnande än sina jämnåriga. Särskilt anmärkningsvärt är att det just är flickor som mår sämst. Ju yngre en person är vid sin sexdebut desto större risk att man använder droger och alkohol, uppträder våldsamt och har en negativ inställning till skolan. Konsekvenser som forskningen direkt kan relatera till en tidig sexdebut är följande:

  • Ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Ökad risk för sexuellt risktagande
  • Ökad risk att förknippa sex med känslor som ångest och ensamhet
  • Ökat bekräftelsebehov

Källa: Facktidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences

Flera tillfälliga sexpartners

Rent biologiskt vet vi att under samlag med orgasm utsöndras hormonet oxytocin. Detta hormon bidrar till att skapa starka emotionella band och det är bland annat samma hormon som utsöndras hos en mamma när hon ammar sitt barn. Om man har flera och tillfälliga sexpartners är det därför inte ovanligt att man upplever känslor som övergivenhet och otrygghet. Trots att dessa känslor infinner sig är det inte ovanligt att man söker sig till liknande tillfälliga sexuella relationer. Resultatet blir att känslorna av övergivenhet och otrygghet tilltar. Trots att det inte forskats så mycket på de psykosociala konsekvenserna av flera tillfälliga sexpartners visar ändå de studier som gjorts att kvinnor är särskilt utsatta för just emotionella besvär. Riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar ökar också vid flera tillfälliga sexpartners.

Könssjukdomar

Könssjukdomar (sexuellt överförbara infektioner) överförs främst när slemhinnor möter varandra, som vid vaginalsex, analsex och oralsex. Risken för könssjukdomar ökar vid flera tillfälliga sexpartners, i synnerhet om man då inte har skyddat sex. Det finns många olika könssjukdomar och information om dessa finns bland annat på 1177.se. Vi vill här bara kort nämna om HPV.

HPV (Humant Papillom Virus) är ett virus som smittar vid sexuell kontakt och som kan orsaka cellförändringar, vilka i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Viruset smittar från person till person och anses vara den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Olikt andra könssjukdomar utgör inte kondom ett hundraprocentigt skydd utan kan enbart skydda till viss del. Viruset finns i över hundra olika typer och av alla dessa är det bara tretton typer som orsaka cancer i livmodern.

Vaccinet Gardasil mot HPV används som skydd mot livmoderhalscancer men skyddar enbart för två av de tretton typer som orsakar cancern. Vaccinet ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och rekommenderas från nio års ålder. Det finns en stor problematik kring vaccinet och informationen som ges om HPV. Gardasil är ett tveksamt preparat som bör användas med största försiktighet då det i stor utsträckning är oprövat och flera rapporter visar att det kan ge allvarliga biverkningar. Bland annat misstänks Gardasil vara orsaken till att helt friska flickor drabbats av svimningar, illamående, huvudvärk och spasmer. Danska Tv2 sände en dokumentärfilm i ämnet 2015. Här kan du även se en intervju i TV4 med en ung svensk tjej som är gardasilskadad och blev paralyserad av vaccinet. Vi vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor på att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin. Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Barn och sex

Trots att sex är en naturlig och central del av livet upplever vissa föräldrar att det är svårt att prata med sina barn om sex. Inte sällan överlåter föräldrar ansvaret för sexualundervisning till skola och ungdomsmottagningar. Men som förälder har man det yttersta ansvaret för sina barn och är den naturliga guiden in i vuxenlivet. I det uppdraget ingår också vägledning till en hälsosam sexualitet, vilket innefattar mer än bara ord och ett ansträngt “engångssnack”. Grunden för att göra kloka val, avseende sexualitet, handlar inte enbart om att man blivit tillsagd om vad som är rätt och fel. Istället byggs grunden när du som förälder förmedlar till ditt barn att barnet är värdefullt, respekterat och bekräftat. Ett tryggt barn som har en god självkänsla har i större utsträckning goda möjligheter att göra hälsosamma val när det ställs inför sin och andras sexualitet.

Preventivmedel

I nuläget tar vi inte ställning när det gäller preventivmedel, eftersom frågan är oerhört komplex. De olika preventivmedlen utvecklas och förändras i ganska snabb takt, och det som passar för en kvinna kanske inte passar för en annan. Därför rekommenderar vi kvinnor att själva göra ett väl informerat val tillsammans med sin läkare.

Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap handlar om att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att efter födseln lämna barnet till ett par eller en person som inte själv kan få barn. Man skiljer på altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att det inte finns några vinstmotiv för surrogatmodern och hon får ingen ersättning för att hon agerar som surrogatmor.

Vid kommersiellt surrogatmödraskap får surrogatmodern en särskild ersättning för att bära och föda barnet. Man skiljer dessutom på fullständigt och partiellt surrogatmödraskap.

Fullständigt surrogatmödraskap innebär att ett befruktat ägg förs in i surrogatmoderns livmoder och utvecklas där. Det genetiska sambandet mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna kan ha olika kombinationer. Både ägg och spermier kan komma från de tilltänkta föräldrarna, men det är också möjligt att använda donerade ägg eller spermier vid befruktningen. I dessa fall sägs surrogatmodern ha en biologisk koppling till barnet, men inte en genetisk. I litteraturen benämns detta slag surrogatmödraskap ofta som IVF-surrogacy (IVF-surrogatmoderskap) eller gestational surrogacy (kan närmast översättas med graviditetssurrogatmoderskap).

Vid partiellt surrogatmödraskap blir ägg från surrogatmodern befruktat med spermier från en av de tilltänkta föräldrarna eller en donator. I dessa fall har surrogatmodern en biologisk och genetisk koppling till barnet. För att beskriva detta slags surrogatmödraskap används i litteraturen bl a begreppet genetic surrogacy (genetiskt surrogatmödraskap).

Källa:
https://www.regeringen.se/492b29/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611

 

Vad anser vi?

Vi tar ställning mot all form av surrogatmödraskap eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror. Surrogatmödraskap öppnar upp för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process, för både kvinnan och barnet, kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga.

En människa skall inte kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Enligt artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.

De vanligaste frågorna om surrogatmödraskap

 

Vad är det för skillnad mellan surrogatmödraskap och adoption?

Det är två helt skilda saker. Vid adoption är det ett barn som växer i sin biologiska mammas kropp, och som av någon orsak har behov av en ny familj. Barnet finns redan och det är barnets behov av nya föräldrar som är utgångspunkten. Vid surrogatavtal planerar man ett barn och skriver avtal om det innan det blir till. Det är vuxnas behov som är utgångspunkten. Det är också en obalans mellan den beställande kvinnan och mannen, eftersom mannen registreras som pappa medan kvinnan måste ansöka om närståendeadoption.

Källa: https://www.nordicsurrogacy.se/faq-surrogatmamma-gravid-aggdonation/

 

Är det inte positivt att även samkönade par får möjlighet att bli föräldrar?

Det stämmer, men betyder samtidigt inte att samkönade par automatiskt är för surrogatmödraskap. Det finns samkönade par som känner sig utnyttjade som slagträn för politiska syften och för försäljning av barn och kvinnors kroppar.

Källa: https://manniskovarde.se/webbseminarium-om-surrogatmodraskap-gary-powell/

Finns det risker med surrogatmödraskap?

I de fall den beställande mamman är äggdonator, växer barnet i en annan kvinnas kropp än den biologiska mammans. Detta är en riskfaktor för både surrogatmamman och barnet. Sådana graviditeter räknas som riskgraviditeter, och det finns surrogatmammor som avlidit. Cancerrisken är också högre för en kvinna som bär på ett barn som inte är hennes eget biologiska. Det är också traumatiskt för en kvinna att separeras från barnet efter att ha burit på det under en hel graviditet. Risken för t.ex. utomkvedeshavandeskap, låg födelsevikt för barnet och att det föds för tidigt, är större än vid vanliga graviditeter.

Källa: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(17)31941-6/pdf

Varför är ni inte för altruistiskt surrogatmödraskap?

Det är alltid en obalans mellan den beställande kvinnan och surrogatmamman. Avtal ska upprättas och agenturernas och juristernas tjänster kommer inte att vara gratis. Att surrogatavtalet är altruistiskt betyder inte att det inte är kostnader inblandade som någon ska betala. I Storbritannien där altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet, har summor motsvarande en halv miljon kronor ändå betalats (The Telegraph 2 juli 2018). Kommersiella surrogatavtal utomlands kan ändå komma att fortsätta eftersom beställande föräldrarna i de fallen har större och fler rättigheter gentemot surrogatmamman.

Varför säger vissa att surrogatmödraskap är bibliskt?

På bibelns tid fanns inte äggdonation. Med den tidens kultur kunde det handla om att skaffa en arvinge genom en bihustru. Dock var det den födande kvinnan som räknades som barnets riktiga mamma (t.ex. Hagar och Ismael, se 1 Mos.16:1-16 och 1 Mos.21:1-21).

Är det inte orättvist mot barnlösa par att inte tillåta surrogatmödraskap?

Alla förstår att det är ett lidande att inte kunna få barn. Det betyder dock inte att vad som helst är etiskt försvarbart, bland annat för att det finns hälsorisker för surrogatmamman. Det finns också vittnesbörd om barn födda genom surrogatavtal som känt främlingskap i familjen under sin uppväxt redan innan de visste att de var surrogatbarn. Vi kan inte experimentera hur långt som helst för att tillfredsställa vuxnas behov. Barn får inte ses som en rättighet för vuxna.

Källa: https://www.legalizesurrogacywhynot.com/jessica-kern-story

Handlar det inte om surrogatmammans rätt till sin kropp?

Surrogatavtal handlar inte bara om en individ och hennes rättigheter. Många andra är inblandade och det leder till ett nytt sätt att se på barn och familj. Både barnet och kvinnan blir objektifierade kvinnans kropp är föremålet för ett kontrakt och där barnet är varan. Detta står i strid med t.ex. barnkonventionen art 9 och 35.

Källa: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Men surrogatbarn mår väl lika bra som andra barn?

Det är att underkänna graviditetens betydelse. Barnet lär under nio månader bland annat känna sin mammas hjärtslag och röst för att sedan abrupt skiljas från henne vid födseln. En anknytning sker redan under graviditeten och att avbryta den för en nyfödd är inhumant. Det finns undersökningar och personliga berättelser som visat nackdelar med detta, exempelvis att surrogatbarn har svårare med anknytning även senare i livet. Adoptivbarn som fått kontakt med sin biologiska mamma säger ofta att en pusselbit som tidigare saknats i deras liv har fallit på plats. Denna pusselbit planerar man redan på förhand att beröva surrogatbarn.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586757/

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:03, Senast uppdaterad: 2021-09-28 vid 11:21