Vad anser vi?

Frågan om abort är i många sammanhang kontroversiell och tabubelagd. I debatten läggs ofta fokus på kvinnans rätt till sin kropp, utan hänsyn till barnet. Vi anser att ett barn är ett barn oavsett hur stort eller litet det är. Ett ofött barn är ända från början, också som foster, en människa i utveckling.  Vi har alla samma inneboende värde, födda eller ofödda. Vår ålder och storlek påverkar inte vårt värde.

I många länders abortlagstiftning gör man inte skillnad på foster och barn, utan barnet kallas ”unborn” – det vill säga ofödd – till födelsen. Redan vid befruktningstillfället får barnet de gener som sedan finns genom hela livet, utan att förändras. Befruktningen, när mammans och pappas könsceller förenas till en ny cell, innebär att en ny människa skapas. I det ögonblicket bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodgrupp just den individen kommer ha. Det är från den stunden människan äger rätten till liv – en universell rättighet vi alla har. Enligt barnkonventionen har ”varje barn en inneboende rätt till livet” och ”konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”.

Vi vill arbeta för att öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet så att det ses som en människa med fullt människovärde, samt visa på alternativa stöd och resurser.

Publicerad: 2021-09-28 vid 11:44, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 10:23