Sexualitet

I alla tider har sexualitet varit ett laddat ämne och så är det även idag. Det som dock är unikt med dagens samhälle är att sex i alla dess former är mer lättillgängligt än någonsin, i mobilen, i reklamen och i filmer vi tittar på. Den rådande sexualnormen är ett resultat av den sexuella revolutionen, vars ideologi var att frigöra människor, främst kvinnor från en bunden sexualitet, och acceptera en allt mer liberal sexualitet. Resultatet är en ökad tolerans gentemot flera sexpartners, pornografi, tidig sexualdebut och sex utanför en kärleksrelation.

Idén om att frigöra kvinnor och låta dem njuta av sex lika mycket som män är bra, men det faktiska resultatet av den sexuella revolutionen är inte oproblematisk. Forskning har visat att en sexualnorm med tolerans för ett ökat sexuellt riskbeteende och utan sunda gränser kan vara skadligt och bidra till ohälsa. Trots att man idag påpekar lustfylldheten i flera tillfälliga sexpartners upplever många, i synnerhet kvinnor, en ökad otrygghet och övergivenhet. Och även om nuvarande sexualnorm är accepterad och lärs ut i våra skolor så mår många dåligt av den. Åsa Kastbom, överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping, har i en studie om ungas sexvanor kommit fram till att många far illa av de allt vanligare och tillfälliga sexrelationerna. Kastbom talar om en översexualisering i samhället där normerna ständigt prövas inte minst inom porrindustrin. Hon menar att många ungdomar möter en attityd av att det är helt normalt att ha sex när som helst, med vem som helst och var som helst.

Vad anser vi?

Vi förespråkar en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet, och skapa en sundare sexuell kultur så att ansvarstagande – i stället för ögonblicklig njutning – kan ses som något eftersträvansvärt och som ger tillfredställelse på lång sikt. Sex innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Sex handlar om alla dessa individer och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man skapat tillsammans få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsen kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

Vi måste tala om vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet. Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo att ta ansvar för det barn som kan bli till. När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Sex kan då vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

Tidig sexdebut

En enkätundersökning med 2 200 svenska tonåringar visar tydligt på ett antal riskfaktorer kopplat till tidig sexdebut. De som haft en tidig sexdebut har ett lägre psykiskt välbefinnande än sina jämnåriga. Särskilt anmärkningsvärt är att det just är flickor som mår sämst. Ju yngre en person är vid sin sexdebut desto större risk att man använder droger och alkohol, uppträder våldsamt och har en negativ inställning till skolan. Konsekvenser som forskningen direkt kan relatera till en tidig sexdebut är följande:

  • Ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Ökad risk för sexuellt risktagande
  • Ökad risk att förknippa sex med känslor som ångest och ensamhet
  • Ökat bekräftelsebehov

Källa: Facktidskriften Scandinavian Journal of Caring Sciences

Flera tillfälliga sexpartners

Rent biologiskt vet vi att under samlag med orgasm utsöndras hormonet oxytocin. Detta hormon bidrar till att skapa starka emotionella band och det är bland annat samma hormon som utsöndras hos en mamma när hon ammar sitt barn. Om man har flera och tillfälliga sexpartners är det därför inte ovanligt att man upplever känslor som övergivenhet och otrygghet. Trots att dessa känslor infinner sig är det inte ovanligt att man söker sig till liknande tillfälliga sexuella relationer. Resultatet blir att känslorna av övergivenhet och otrygghet tilltar. Trots att det inte forskats så mycket på de psykosociala konsekvenserna av flera tillfälliga sexpartners visar ändå de studier som gjorts att kvinnor är särskilt utsatta för just emotionella besvär. Riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar ökar också vid flera tillfälliga sexpartners.

Könssjukdomar

Könssjukdomar (sexuellt överförbara infektioner) överförs främst när slemhinnor möter varandra, som vid vaginalsex, analsex och oralsex. Risken för könssjukdomar ökar vid flera tillfälliga sexpartners, i synnerhet om man då inte har skyddat sex. Det finns många olika könssjukdomar och information om dessa finns bland annat på 1177.se. Vi vill här bara kort nämna om HPV.

HPV (Humant Papillom Virus) är ett virus som smittar vid sexuell kontakt och som kan orsaka cellförändringar, vilka i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Viruset smittar från person till person och anses vara den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Olikt andra könssjukdomar utgör inte kondom ett hundraprocentigt skydd utan kan enbart skydda till viss del. Viruset finns i över hundra olika typer och av alla dessa är det bara tretton typer som orsaka cancer i livmodern.

Vaccinet Gardasil mot HPV används som skydd mot livmoderhalscancer men skyddar enbart för två av de tretton typer som orsakar cancern. Vaccinet ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och rekommenderas från nio års ålder. Det finns en stor problematik kring vaccinet och informationen som ges om HPV. Gardasil är ett tveksamt preparat som bör användas med största försiktighet då det i stor utsträckning är oprövat och flera rapporter visar att det kan ge allvarliga biverkningar. Bland annat misstänks Gardasil vara orsaken till att helt friska flickor drabbats av svimningar, illamående, huvudvärk och spasmer. Danska Tv2 sände en dokumentärfilm i ämnet 2015. Här kan du även se en intervju i TV4 med en ung svensk tjej som är gardasilskadad och blev paralyserad av vaccinet. Vi vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor på att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin. Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Barn och sex

Trots att sex är en naturlig och central del av livet upplever vissa föräldrar att det är svårt att prata med sina barn om sex. Inte sällan överlåter föräldrar ansvaret för sexualundervisning till skola och ungdomsmottagningar. Men som förälder har man det yttersta ansvaret för sina barn och är den naturliga guiden in i vuxenlivet. I det uppdraget ingår också vägledning till en hälsosam sexualitet, vilket innefattar mer än bara ord och ett ansträngt “engångssnack”. Grunden för att göra kloka val, avseende sexualitet, handlar inte enbart om att man blivit tillsagd om vad som är rätt och fel. Istället byggs grunden när du som förälder förmedlar till ditt barn att barnet är värdefullt, respekterat och bekräftat. Ett tryggt barn som har en god självkänsla har i större utsträckning goda möjligheter att göra hälsosamma val när det ställs inför sin och andras sexualitet.

Preventivmedel

I nuläget tar vi inte ställning när det gäller preventivmedel, eftersom frågan är oerhört komplex. De olika preventivmedlen utvecklas och förändras i snabb takt, och det som passar för en kvinna kanske inte passar för en annan. Därför rekommenderar vi kvinnor att själva göra ett väl informerat val tillsammans med sin läkare.

Publicerad: 2021-09-28 vid 10:06, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 16:58