Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap handlar om att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att efter födseln lämna barnet till ett par eller en person som inte själv kan få barn. Man skiljer på altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att det inte finns några vinstmotiv för surrogatmodern och hon får ingen ersättning för att hon agerar som surrogatmor.

Vid kommersiellt surrogatmödraskap får surrogatmodern en särskild ersättning för att bära och föda barnet. Man skiljer dessutom på fullständigt och partiellt surrogatmödraskap.

Fullständigt surrogatmödraskap innebär att ett befruktat ägg förs in i surrogatmoderns livmoder och utvecklas där. Det genetiska sambandet mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna kan ha olika kombinationer. Både ägg och spermier kan komma från de tilltänkta föräldrarna, men det är också möjligt att använda donerade ägg eller spermier vid befruktningen. I dessa fall sägs surrogatmodern ha en biologisk koppling till barnet, men inte en genetisk. I litteraturen benämns detta slag surrogatmödraskap ofta som IVF-surrogacy (IVF-surrogatmoderskap) eller gestational surrogacy (kan närmast översättas med graviditetssurrogatmoderskap).

Vid partiellt surrogatmödraskap blir ägg från surrogatmodern befruktat med spermier från en av de tilltänkta föräldrarna eller en donator. I dessa fall har surrogatmodern en biologisk och genetisk koppling till barnet. För att beskriva detta slags surrogatmödraskap används i litteraturen bl a begreppet genetic surrogacy (genetiskt surrogatmödraskap).

Källa:
https://www.regeringen.se/492b29/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611

 

Vad anser vi?

Vi tar ställning mot all form av surrogatmödraskap eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror. Surrogatmödraskap öppnar upp för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process, för både kvinnan och barnet, kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga.

En människa skall inte kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Enligt artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.

De vanligaste frågorna om surrogatmödraskap

 

Vad är det för skillnad mellan surrogatmödraskap och adoption?

Det är två helt skilda saker. Vid adoption är det ett barn som växer i sin biologiska mammas kropp, och som av någon orsak har behov av en ny familj. Barnet finns redan och det är barnets behov av nya föräldrar som är utgångspunkten. Vid surrogatavtal planerar man ett barn och skriver avtal om det innan det blir till. Det är vuxnas behov som är utgångspunkten. Det är också en obalans mellan den beställande kvinnan och mannen, eftersom mannen registreras som pappa medan kvinnan måste ansöka om närståendeadoption.

Källa: https://www.nordicsurrogacy.se/faq-surrogatmamma-gravid-aggdonation/

 

Är det inte positivt att även samkönade par får möjlighet att bli föräldrar?

Det stämmer, men betyder samtidigt inte att samkönade par automatiskt är för surrogatmödraskap. Det finns samkönade par som känner sig utnyttjade som slagträn för politiska syften och för försäljning av barn och kvinnors kroppar.

Källa: https://manniskovarde.se/webbseminarium-om-surrogatmodraskap-gary-powell/

Finns det risker med surrogatmödraskap?

I de fall den beställande mamman är äggdonator, växer barnet i en annan kvinnas kropp än den biologiska mammans. Detta är en riskfaktor för både surrogatmamman och barnet. Sådana graviditeter räknas som riskgraviditeter, och det finns surrogatmammor som avlidit. Cancerrisken är också högre för en kvinna som bär på ett barn som inte är hennes eget biologiska. Det är också traumatiskt för en kvinna att separeras från barnet efter att ha burit på det under en hel graviditet. Risken för t.ex. utomkvedeshavandeskap, låg födelsevikt för barnet och att det föds för tidigt, är större än vid vanliga graviditeter.

Källa: https://www.fertstert.org/article/S0015-0282(17)31941-6/pdf

Varför är ni inte för altruistiskt surrogatmödraskap?

Det är alltid en obalans mellan den beställande kvinnan och surrogatmamman. Avtal ska upprättas och agenturernas och juristernas tjänster kommer inte att vara gratis. Att surrogatavtalet är altruistiskt betyder inte att det inte är kostnader inblandade som någon ska betala. I Storbritannien där altruistiskt surrogatmödraskap är tillåtet, har summor motsvarande en halv miljon kronor ändå betalats (The Telegraph 2 juli 2018). Kommersiella surrogatavtal utomlands kan ändå komma att fortsätta eftersom beställande föräldrarna i de fallen har större och fler rättigheter gentemot surrogatmamman.

Varför säger vissa att surrogatmödraskap är bibliskt?

På bibelns tid fanns inte äggdonation. Med den tidens kultur kunde det handla om att skaffa en arvinge genom en bihustru. Dock var det den födande kvinnan som räknades som barnets riktiga mamma (t.ex. Hagar och Ismael, se 1 Mos.16:1-16 och 1 Mos.21:1-21).

Är det inte orättvist mot barnlösa par att inte tillåta surrogatmödraskap?

Alla förstår att det är ett lidande att inte kunna få barn. Det betyder dock inte att vad som helst är etiskt försvarbart, bland annat för att det finns hälsorisker för surrogatmamman. Det finns också vittnesbörd om barn födda genom surrogatavtal som känt främlingskap i familjen under sin uppväxt redan innan de visste att de var surrogatbarn. Vi kan inte experimentera hur långt som helst för att tillfredsställa vuxnas behov. Barn får inte ses som en rättighet för vuxna.

Källa: https://www.legalizesurrogacywhynot.com/jessica-kern-story

Handlar det inte om surrogatmammans rätt till sin kropp?

Surrogatavtal handlar inte bara om en individ och hennes rättigheter. Många andra är inblandade och det leder till ett nytt sätt att se på barn och familj. Både barnet och kvinnan blir objektifierade kvinnans kropp är föremålet för ett kontrakt och där barnet är varan. Detta står i strid med t.ex. barnkonventionen art 9 och 35.

Källa: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Men surrogatbarn mår väl lika bra som andra barn?

Det är att underkänna graviditetens betydelse. Barnet lär under nio månader bland annat känna sin mammas hjärtslag och röst för att sedan abrupt skiljas från henne vid födseln. En anknytning sker redan under graviditeten och att avbryta den för en nyfödd är inhumant. Det finns undersökningar och personliga berättelser som visat nackdelar med detta, exempelvis att surrogatbarn har svårare med anknytning även senare i livet. Adoptivbarn som fått kontakt med sin biologiska mamma säger ofta att en pusselbit som tidigare saknats i deras liv har fallit på plats. Denna pusselbit planerar man redan på förhand att beröva surrogatbarn.

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586757/