Den tredje advent infaller Livets söndag och det är en dag då landets kyrkor av tradition lyfter livets helighet och okränkbara värde. Ett flertal kristna ledare har undertecknat en debattartikel där man förutom abortfrågan även lyfter exempel där människor i länder med legaliserad dödshjälp hamnat i kläm på olika sätt. Detta lyftes även av organisationen Familjen Först som i onsdags höll ett riksdagsseminarium om dödshjälp med barn- och ungdomspsykiater Sven Roman.

Roman redogjorde för de många luckor som finns med Oregonmodellen, vilket är den modell som oftast förespråkas i Sverige och som enbart tillåter assisterat självmord där patienten själv tar preparatet. Ett av kriterierna är att patienten inte lider av psykisk sjukdom. Enligt en enkät i Oregon är det dock endast 6 procent av läkarna som uppger sig vara säkra på att rätt kunna bedöma ett psykiatriskt tillstånd hos patienten. Resten av läkarna var alltså mer eller mindre osäkra. Risken med detta är att patienter kan beviljas assisterat självmord istället för att få hjälp med exempelvis depression.

Ett annat kriterium är att patienten ska ha en dödlig sjukdom med högst sex månader kvar att leva. Det finns dock knep för att kringgå detta. Om exempelvis en diabetespatient tackar nej till insulin kommer sjukdomen att leda till döden, och genom att avstå medicinering kan även patienter med behandlingsbara sjukdomar beviljas assisterat självmord. När det dödliga preparatet sedan tas är en läkare närvarande i endast 14 procent av fallen, och någon obduktion görs enligt Roman inte efter ett assisterat självmord. Det finns således ingen dokumentation om förloppet. Hur lång tid tog det, förekom komplikationer eller till och med tvång?

I Sveriges riksdag finns en majoritet som är för en utredning om eventuell legalisering av dödshjälp. En utredning betyder i allmänhet också att man räknar med att förslaget beviljas. Men i Finland fick en utredning om dödshjälp dock motsatt effekt. I november 2016 lämnades en motion om legalisering av dödshjälp in till riksdagen, och förslaget var att det skulle beviljas. Då var 60 procent av de finländska riksdagsledamöterna positiva till dödshjälp, men i mars 2017 röstade 68 procent mot förslaget. Hur kunde opinionen svänga på så kort tid?

Enligt Roman berodde det på ett flertal faktorer. Finlands motsvarighet till Smer (Statens medicinsk-etiska råd), ”Etene”, hade gjort en utredning och kommit fram till att den palliativa vården bör utvecklas och ligga på samma höga nivå i hela landet. Man ansåg att det först efter det går att bedöma huruvida det fortfarande finns patienter som har behov av legaliserad dödshjälp. Palliativläkare hade i en gemensam skrivelse till riksdagen visat att dödshjälp inte är lösningen på lidande, utan att svaret istället är utökade satsningar på vård i livets slutskede och på utbildning i palliativ vård. Finlands läkarförbund hade informationssatsningar där de utifrån sin profession förmedlade varför de är negativa till dödshjälp. Ett utlåtande från Nordens största hospice visade att önskemål om dödshjälp upphör när patienter får rätt palliativ vård.

Under diskussionsdelen efter seminariet lyfte Roman att självmord smittar av sig. När exempelvis en rockstjärna har begått självmord, händer det att även andra begår självmord på samma sätt. Media har därför rekommendationer från WHO (Världshälsoorganisationen) att inte skriva för detaljerat om självmord. Men samtidigt skriver de väldigt förskönande om assisterat självmord. Roman efterlyste en större etisk reflektion bland journalister angående detta.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om dödshjälp här.