Det amerikanska rättsfallet ”Roe mot Wade” 1973 ledde till att abort legaliserades i hela USA, men blev också startskottet för liberalare abortlagstiftningar i andra delar av västvärlden. Med den nya presidenten verkar det ändå inte vara tillräckligt. De första veckorna med Joe Bidens administration ger intrycket av att man snarare vill främja abort, istället för att arbeta för att minska behoven av abort. Här följer några exempel:

Biden har uttalat att han kan tänka sig att göra rättsfallet Roe mot Wade till ”landets lag” för hela USA. Rättsfallet som legaliserade abort i USA, har ändå inneburit att delstater haft rätt att lagstifta om egna begränsningar. Denna rätt har Joe Biden nu planer på att avskaffa. Anledningen är att han inte vill riskera att Högsta domstolen, med konservativ majoritet, ska kunna återkalla Roe mot Wade och därmed ge delstaterna större rätt att forma sina egna abortlagar, och kanske till och med förbjuda abort.

Mexico City Policy” är en policy som tidigare president Ronald Reagan införde 1985 och som senare varit i kraft under vissa presidenter men inte under andra. Under Donald Trump har den varit i kraft, men har nu upphävts av Joe Biden. I stora drag betyder denna policy att villkoret för att utländska organisationer ska få amerikanskt bistånd till arbetet för familjeplanering, är att de garanterar att abort inte ingår som en del i denna familjeplanering. De som kritiserar beslutet att upphäva policyn, anser att det kommer att bli en modern form av kolonialism, där främst Afrika pressas att gå med på västvärldens abortsyn för att kunna erhålla biståndspengar även inom andra områden, där de dessutom behövs bättre.

Title X rule” är en motsvarande policy för USA och som ytterligare har villkoret att aborter och familjeplaneringsinsatser inte får ske i samma byggnader. Så länge den var i kraft under Donald Trump, har abortjätten Planned Parenthood gått miste om statliga medel, eftersom de vägrat anpassa sig efter villkoren. Dessa statliga medel har istället styrts mot organisationer inom hälso- och sjukvård som inte främjar eller utför aborter. Denna policy är nu upphävd av Biden, och Planned Parenthood kommer åter att åtminstone delvis försörjas av amerikanska skattebetalare. Inte undra på att Planned Parenthoods ordförande uttryckt sig vara stormförtjust (”over the moon”) över att inleda samarbete med den nya administrationen.

Hyde Amendment” är ett program som varit i kraft sedan 1970-talet, vilket innebär att statliga sjukförsäkringsprogram som riktas till låginkomsttagare, inte tillåts ha en abortfrämjande agenda för dessa grupper. Det har fungerat som ett skydd för mindre bemedlade kvinnor, av vilka många tillhör minoritetsgrupper, från att pressas till att göra abort. Även detta program har Biden för avsikt att upphäva. 

De goda nyheterna är ändå att prolife-rörelsen är stark i USA. Förhoppningsvis är det möjligt för dem att genom ihärdigt arbete ändå kunna påverka folkopinionen i livsbejakande riktning.

Foto: Skärmdump

Läs mer om abort här.