Olof, du har precis kommit in i organisationen som sakkunnig i abortfrågan. Kan du berätta lite om dig själv?

Jag är specialist inom obstetrik/gynekologi och f d överläkare samt medicine doktor. Numera är jag pensionär. Jag har också arbetat i sjutton år inom läkemedelsindustrin med inriktning på klinisk forskning inom obstetrik. Detta har gett mig inblickar i obstetrisk vård i olika delar av världen samt erfarenhet av WHO-samarbete. Under en tio-års period var jag tidigare engagerad i en förening som gav stöd lokalt till kvinnor med oplanerad graviditet. Detta arbete tillsammans med min kliniska erfarenhet har gett mig en liten inblick i den svåra stress som kvinnor kan uppleva i samband med oplanerad graviditet.

Jag är intresserad av teologi, av att umgås med nya och gamla vänner, att läsa och ibland att snickra lite. Är gift och har tre vuxna barn och två barnbarn.

 

Vad har du för erfarenhet av abort från ditt arbete inom obstetrik och gynekologi?

Under närmare 20 års tid har jag arbetat på kvinnokliniker, till absoluta största delen av tiden i Sverige men också på flera kliniker i Norge. Detta har naturligtvis gjort att jag upplevt abortverksamheten från insidan dock utan att själv ha utfört aborter. Det ska dock sägas att erfarenheten nu ligger en bit tillbaka i tiden.

Under de verksamma åren har jag haft tillfälle att samtala med kollegor, sjuksköterskor och inte minst abortsökande kvinnor och mött olika inställningar, resonemang, upplevelser och situationer. Jag har också mött kvinnor med genomgången abort. Men de medicinsk-etiska frågor som berörs av kvinnosjukvården är vidare än enbart aborterna, även om alla på sätt och vis är relaterade till abort. Fosterdiagnostik är ju ett exempel på detta och något som jag haft mycket beröring med. Assisterad befruktning är ett annat exempel.

 

Vad tror du ditt bidrag kan vara till organisationen i abortfrågan?

Jag hoppas att jag utifrån min praktiska erfarenhet kan vara ett bollplank åt medarbetare och styrelseledamöter, som nog alla har mer insikt i de etiska resonemangen än vad jag har. Eftersom jag är intresserad av vetenskaplig metodologi vill jag gärna bidra till granskning av vetenskaplig litteratur, då det kan bli aktuellt som underlag för skrivelser eller rapporter.

 

Vad tänker du när du hör ordet ”människovärde”?

Människovärdet har sin förankring i Guds avsikt med människan och inte i första hand i mänskliga konventioner som är föränderliga.

 

Hur ser du på människovärdet vid livets början?

Den ofödda är en unik människa också under sin fosterutveckling.