Under lång tid har Livets Söndag firats den tredje advent i församlingar och kyrkor runtom i Sverige. Det är en dag för att fira och värna livets gåva. En dag med fokus på människovärdet och livets värde. Ett tillfälle för den lokala församlingen att betona tacksamheten över livet, men också att ta ställning i viktiga frågor som samvetsfrihet, abort, dödshjälp och utsortering av barn med funktionsnedsättningar som till exempel Downs Syndrom. Det är en dag då livet bejakas och dess okränkbarhet från befruktningen till den naturliga döden.

I januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Artikel 6 föreskriver att varje barn har en inneboende rätt till livet och att staterna till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets överlevnad och utveckling. Ett barn är ett barn oavsett ålder eller stadium i utvecklingen. Ett ofött barn är ända från befruktningen en unik människa med ett okränkbart värde. I barnkonventionens anda borde samhället därför göra allt i sin makt för att stötta mammor och familjer som hamnat i kris på grund av en oväntad graviditet. Barn som fötts levande efter sena aborter borde också tillerkännas samma okränkbara skyddsvärde som för tidigt födda.

Barnmorskor som inte vill delta vid abort förnekas rätten till samvetsfrihet i Sverige. De får inte arbeta vid svenska förlossningsavdelningar, trots skriande brist, utan tvingas arbeta utomlands för sin försörjning. Våra riksdagspartier har haft chansen att gå till historien som de som stod upp för två modiga barnmorskor som vill förlösa barn till världen och inte delta i att avsluta deras liv. Ingen av dem valde dock att göra det. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt internationella konventioner och en naturlig del i varje demokrati.

Sjukvårdens uppgift är sedan antiken och Hippokrates ed att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”. Sjukvården ska inte aktivt påskynda döendet, utan hjälpa den sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest, under så värdiga och lugna former som möjligt. De länder som infört dödshjälp har fått se ett snabbt sluttande plan som är omöjligt att bromsa. De sjukdomstillstånd där dödshjälp berättigas blir allt fler, och de ursprungliga kriterierna tunnas ut. Kompetensen inom den palliativa vården försämras också eftersom eutanasi anses vara ett mindre kostsamt alternativ. En sådan förändring vore dock en kortsiktig pyrrhusseger för samhället, eftersom människovärdet urholkas för framtida generationer. En dödens kultur inom vården kommer på sikt visa sig vara till stor skada. Låt oss istället skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet.

Livets Söndag är ett unikt tillfälle för din församling att fira livet och hylla livets okränkbara värde. Tips och ideér på vad din församling kan göra hittar du här nedanför. Ta gärna upp en kollekt under gudstjänsten till något livsbejakande arbete. Bankgiro- och swishnummer finns i informationen nedan.

Initiativet till Livets Söndag togs år 2000 av den katolske biskopen Anders Arborelius.