I SVT:s Aktuellt den 4 november försvarade Mikael Oscarsson (KD) människovärdet i livets slutskede. Moderata kvinnoförbundet vill att frågan om läkarassisterad dödshjälp enligt Oregonmodellen utreds, och hävdar att det enbart skulle handla om en liten grupp svårt sjuka. Oregonmodellen lyfts fram som ett gott exempel, där risken för det sluttande planet är så gott som obefintlig.

Enligt Claphaminstitutets rapport om Oregonmodellen ska sju kriterier uppfyllas innan assisterat självmord kan beviljas. Bland annat ska patienten vid två tillfällen ha uttryckt sin önskan muntligt till läkare, och dessutom undertecknat en skriftlig begäran i två vittnens närvaro. Vården är även skyldig att informera patienten om alternativ till dödshjälp.

Att förutsätta att denna modell skulle vara undantaget från det sluttande planet är naivt. Modellen åtnjuter enligt rapporten en hög grad av sekretess, vilket försvårar utredningar huruvida samtliga sju kriterier har uppfyllts eller inte. Detta kan leda till underrapportering. Inget hindrar heller att vittnen till den skriftliga begäran kan vara arvinge, eller nära vän till en arvinge, dvs personer som kan dra nytta av patientens död. Äldre och funktionshindrade kan manipuleras eller känna sig pressade till läkarassisterat självmord för att inte ligga vården eller anhöriga till last.

Att döden skulle bli mer värdig än en naturlig död är inte heller självklart. Det finns exempel även från Oregonmodellen där preparatet som intagits orsakat panik, kräkningar, skräck och aggressivitet hos patienten, och där döendet ändå dragit flera dagar ut på tiden. En patient blev så sjuk att ambulans fick tillkallas. Han fördes till sjukhus och återupplivades där (se s. 19 – 21).

Det finns en dubbelhet i att Sverige å ena sidan vill ha nollvision när det kommer till självmord, och å andra sidan skulle utreda möjligheten för läkare att istället assistera patienters självmord. Den kanadensiska läkaren Paul Saba besökte nyligen Sverige och uppmanade oss att inte begå samma misstag som bland andra Kanada. Där är det sluttande planet en verklighet, liksom i Belgien och Holland. Antalet människor som dör genom aktiv dödshjälp ökar, och gäller numera även fysiskt friska människor med exempelvis depressioner, autism eller andra funktionshinder. I Belgien har barn beviljats dödshjälp. Man medger underrapportering, dvs fler dör genom dödshjälp än vad som rapporteras. Detta kan bero på att aktiv dödshjälp och assisterat självmord normaliserats, att läkare börjat se det som en service som patienten har rätt till.

I ett pressmeddelande från oktober, fastställer World Medical Association (WMA) sitt motstånd mot aktiv dödshjälp och assisterat självmord. Enligt WMA ska den grundläggande principen för medicinsk etik bibehållas, vilket betyder att människors liv ska respekteras. Man poängterar även samvetsfriheten. Ingen läkare ska tvingas delta i att aktivt hjälpa en patient att dö, eller ens hänvisa till en kollega.

Sjukvårdens uppgift har sedan Antiken och Hippokrates’ ed varit att ”aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta”. Låt oss ta kanadensiska läkarens varning på allvar. I annat fall riskerar vi att skapa en dödens kultur, där vårdapparaten får en uppgift som det aldrig var tänkt att den skulle ha.

Denna text är publicerad i Världen Idag den 19 november 2019.
Läs mer om dödshjälp här.