VI ÄR EN ideell förening som vill verka för en ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKANS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Vi vill öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till ABORT. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas.

Vi vill att SAMVETSFRIHET för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp.

Vi vill att nuvarande förbud mot DÖDSHJÄLP bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut.

Vi vill att all form av SURROGATMÖDRASKAP fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt.

Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsvarianter och motsätter oss den FOSTERDIAGNOSTIK som används i syfte att utsortera.

VÅRT ARBETET VILAR  den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

VÅRT MOTTO: För varje människas unika och okränkbara värde.

VÅRA TRE GRUNDLÄGGANDE UPPDRAG:

Rådgivning

Vi vill via vår jourlinje Livlinan ge rådgivning och samtalsstöd till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och behöver någon att prata med. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Läs mer om Livlinan här.

Utbildning

Vi vill informera och utbilda om människans unika och okränkbara värde från befruktning till dess naturliga slut. Vi arrangerar därför seminarier, temadagar och föreläsningar i våra olika ämnen. Läs mer om våra olika ämnen här.

Opinionsbildning

Vi vill medverka till att förändra opinionen i riktning mot ökad respekt för människovärdet och vara en arena för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärde. Detta sker genom artiklar och inlägg i media, samt genom våra sociala medier. Opinionsbildning sker även genom vår papperstidning Människovärde som skickas till medlemmar, månadsgivare, gåvogivare, församlingar och företag. Läs mer om hur du blir medlem här – Läs mer om hur du blir månadsgivare här – Läs mer om hur du ger en enstaka gåva och blir gåvogivare här.