Vi är en en ideell förening som verkar för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde. Vi vill vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Genom faktabaserad utbildning, information och opinionsbildning vill vi utmana rådande men felaktiga föreställningar i samhället, till exempel att abort är en mänsklig rättighet och att samvetsfrihet för vårdpersonal är arbetsvägran.

Vårt arbete vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället, som innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. När det kommer till människovärdet så är vi alla lika och varje människa skall betraktas och behandlas som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör.

Vi utbildar och opinionsbildar i följande ämnen:

Abort:Vi vill öka kunskapen och respekten för de ofödda barnen, så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill arbeta för en attitydförändring så att fler ska välja livet för sina ofödda barn, och att abort inte ska framstå som den enda utvägen. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi arbetar för en nollvision, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas.

Dödshjälp: Vi vill verka för rätten till liv och att nuvarande förbud mot dödshjälp bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut.

Fosterdiagnostik: Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsnedsättningar, och arbetar för ett samhälle där alla är välkomna. Vi anser att fosterdiagnostik i grunden är positivt men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser och funktionsnedsättningar.

Samvetsfrihet: Vi vill att rätten till samvetsfrihet skall finnas inom vården i Sverige. Vårdpersonal skall inte behöva utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt Europakonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och bör fungera i arbetslivet i etiskt känsliga frågor om liv och död. Samvetsfrihet existerar inte i diktaturer, men finns i de flesta demokratiska länder i västvärlden. Det är Sverige som sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea.

Sexuell hälsa: Vi förespråkar en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet. Sex innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Sex handlar om alla dessa individer och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man skapat tillsammans få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsen kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

Vi måste tala om vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet. Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo att ta ansvar för det barn som kan bli till. När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Sex kan då vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

Surrogatmödraskap: Vi vill att all form av surrogatmödraskap fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt.

Vårt arbete baseras på tre grundläggande uppdrag:

Rådgivning

Rådgivning sker via vår jourlinje Livlinan och erbjuds till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och behöver någon att prata med. Vi vänder oss även till män och anhöriga.

Utbildning

Utbildning bedriver vi främst genom att anordna seminarium och föreläsningar i våra olika ämnen. Varje vår arrangeras vårt årliga seminarium. Vi bedriver även utbildning kontinuerligt genom olika kampanjer på sociala medier och genom vår papperstidning.

Opinionsbildning

Opinionsbildning sker via artiklar i media, sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) och via vår blogg.