OM OSS

Vi är en en ideell förening som verkar för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde. Vi vill vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Vårt arbete vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället, som innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. När det kommer till människovärdet så är vi alla lika och varje människa skall betraktas och behandlas som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör.

Ämnen

Abort: Vi vill öka kunskapen och respekten för de ofödda barnen, så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill arbeta för en attitydförändring så att fler ska välja livet för sina ofödda barn, och att abort inte ska framstå som den enda utvägen. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi arbetar för en nollvision, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Läs mer om abort här.

Dödshjälp: Vi vill verka för rätten till liv och att nuvarande förbud mot dödshjälp bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut. Läs mer om dödshjälp här.

Fosterdiagnostik: Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsnedsättningar, och arbetar för ett samhälle där alla är välkomna. Vi anser att fosterdiagnostik i grunden är positivt men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser och funktionsnedsättningar. Läs mer om fosterdiagnostik här.

Samvetsfrihet: Vi vill att rätten till samvetsfrihet skall finnas inom vården i Sverige. Vårdpersonal skall inte behöva utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt Europakonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, och bör fungera i arbetslivet i etiskt känsliga frågor om liv och död. Samvetsfrihet existerar inte i diktaturer, men finns i de flesta demokratiska länder i västvärlden. Det är Sverige som sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea. Läs mer om samvetsfrihet här.

Surrogatmödraskap: Vi vill att all form av surrogatmödraskap fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt. Läs mer om surrogatmödraskap här.

 

Tre grundläggande uppdrag

Rådgivning

Rådgivning sker via vår jourlinje Livlinan och vänder sig främst till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och behöver någon att prata med. Vi vänder oss även till män och anhöriga.

Utbildning

Utbildning bedriver vi främst genom att anordna seminarium och föreläsningar i våra olika ämnen. Varje vår arrangeras vårt årliga seminarium. Vi bedriver även utbildning kontinuerligt genom olika kampanjer på sociala medier och genom vår papperstidning.

Opinionsbildning

Opinionsbildning sker via artiklar i media, sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) och via vår blogg.