Vi är en ideell organisation som arbetar för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, samt är ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

Vi bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet och vill genom vårt arbete skapa en livets kultur, samt vara en motkraft till den livsförnekande kulturen i samhället.

Vårt arbete vilar på den kristna värdegrunden, att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död, och på människovärdesprincipen, att varje människa har ett unikt människovärde oberoende av ålder, personliga egenskaper, kön, hälsotillstånd eller prestationer.

 

Våra grundläggande uppdrag

Utbildning

Utbildning bedriver vi genom vår tidning, blogg, podd och genom att anordna seminarium/webinarium och föreläsningar i våra olika ämnen. Vi bedriver även utbildning kontinuerligt genom kampanjer på sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter och Gab).

Opinionsbildning

Opinionsbildning sker via artiklar i media, utgivning av rapporter, inlägg på vår blogg och sociala medier (Facebook, Instagram,Twitter och Gab)

Rådgivning

Rådgivning och samtalsstöd sker via vår jourlinje LIVLINAN VID ABORT till kvinnor som är oplanerat gravida, mår dåligt efter abort och till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation.

Våra ämnesområden

 

Abort

Vi vill öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill arbeta för en attitydförändring så att fler ska välja livet för sina ofödda barn, och att abort inte ska framstå som enda utvägen. Läs mer här!

Dödshjälp

Vi vill verka för att nuvarande förbud mot dödshjälp bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut. Läs mer här!

Fosterdiagnostik

Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsnedsättningar, och arbeta för ett samhälle där alla är välkomna. Vi anser att fosterdiagnostik i grunden är positivt men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser och funktionsnedsättningar. Läs mer här!

Samvetsfrihet

Vi vill att rätten till samvetsfrihet skall finnas inom vården i Sverige, så att vårdpersonal inte skall behöva utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Läs mer här!

Sexuell hälsa

Vi förespråkar en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet. Sex innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Läs mer här!

Surrogatmödraskap

Vi vill att all form av surrogatmödraskap fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt. Läs mer här!

Publicerad: 2017-09-15 vid 13:02, Senast uppdaterad: 2022-07-02 vid 10:17