VI VILL VERKA FÖR EN ÖKAD RESPEKT FÖR MÄNNISKANS UNIKA OCH OKRÄNKBARA VÄRDE FRÅN LIVETS BÖRJAN TILL DESS SLUT, SAMT VARA ETT FORUM FÖR EN KONSTRUKTIV ETISK DIALOG I FRÅGOR SOM RÖR MÄNNISKOVÄRDET.

  • Vi vill öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till ABORT. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas.
  • Vi vill att SAMVETSFRIHET för vårdpersonal skall finnas i Sverige, så att ingen människa skall tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp.
  • Vi vill att nuvarande förbud mot DÖDSHJÄLP bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut.
  • Vi vill att all form av SURROGATMÖDRASKAP fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt.
  • Vi vill synliggöra människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsvarianter och motsätter oss den FOSTERDIAGNOSTIK som används i syfte att utsortera.

VÅRT ARBETET VILAR  den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

VÅRT MOTTO: För varje människas unika och okränkbara värde.

VÅRA TRE UPPDRAG:

Rådgivning

Utbildning

Opinionsbildning