OM OSS

VI ÄR EN ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet.

VÅRT ARBETET VILAR  den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, en av de grundläggande etiska principerna i samhället. Principen innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde, oberoende av ålder, personliga egenskaper eller prestationer. När det kommer till människovärdet så är vi alla lika och varje människa skall betraktas och behandlas som den hon är i sig och inte i egenskap av det hon har eller gör.

VI VILL ÖKA respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till ABORT. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Läs mer om abort här.

VI VILL VERKA  för rätten till liv och att nuvarande förbud mot DÖDSHJÄLP bevaras och att palliativ vård främjas, så att varje människa i ännu högre grad blir bemött med god vård och omsorg vid livets slut. Läs mer om dödshjälp här.

VI VILL SYNLIGGÖRA människans värde oavsett kön, egenskaper, sjukdom eller funktionsnedsättningar. Vi anser att FOSTERDIAGNOSTIK i grunden är positivt men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser och funktionsnedsättningar. Läs mer om fosterdiagnostik här.

VI VILL ATT rätten till SAMVETSFRIHET skall finnas inom vården i Sverige. Vårdpersonal skall inte behöva utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som slås fast i Europakonventionen och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Läs mer om samvetsfrihet här.

VI VILL ATT all form av SURROGATMÖDRASKAP fortsätter vara förbjudet, eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara handelsvaror och objekt. Läs mer om surrogatmödraskap här.

VÅRA TRE GRUNDLÄGGANDE UPPDRAG:

Rådgivning

Rådgivning sker via vår jourlinje Livlinan och vänder sig främst till kvinnor som funderar på att göra abort, har gjort abort eller är gravida och behöver någon att prata med. Vi vänder oss även till män och anhöriga som påverkats av en abortsituation. Läs mer om Livlinan här.

Utbildning

Utbildning bedriver vi främst genom att anordna seminarium och föreläsningar i våra olika ämnen. Vårt årliga seminarium arrangeras på våren i något av våra ämnen. Du kan läsa mer om våra seminarier här.

Opinionsbildning

Opinionsbildning sker via artiklar i media, sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) och via vår blogg. Dessutom genom vår papperstidning Människovärde som kommer ut 3-4 gånger per år.