Många väljer att i sitt testamente skriva in en organisation. Vi vill därför upplysa om möjligheten att testamentera en valfri gåva till oss. Människovärde är Sveriges ledande prolife-organisation. Vi bevakar och försvarar frågor som rör människovärdet och är en röst för livet. Våra tre uppdrag är utbildning, opinionsbildning och rådgivning. Läs mer om oss här!

Vi får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor, medlemsavgifter och sponsring. Att inkludera Människovärde i ditt testamente är därför att göra en viktig insats för vårt arbete. Med en testamentsgåva bidrar du till att arbetet kan fortsätta så att även kommande generationer kan få lära sig om det mänskliga livets okränkbara värde, och i sin tur bära facklan vidare.

Din testamentsgåva kan bestå av till exempel kontanter, aktier, fastigheter eller värdeföremål. Oftast är det inte särskilt svårt att skriva ett testamente, men om du känner dig osäker bör du rådfråga en jurist. Kom ihåg att du måste ange vårt organisationsnummer (802510-0507) i testamentet. Här nedanför ger vi svar på de vanligaste frågorna.

 

Vad är ett testamente?

Ett testamente är en legal handling där en person talar om hur han/hon vill att kvarlåtenskap (efterlämnad egendom) ska fördelas efter personens död. Testamentet, som kan skrivas när som helst, inte enbart i livets slutskede. är också en levande handling som kan förändras under livets gång. Du kan alltså när som helst upphäva det eller skriva ett nytt som får ersätta det tidigare. Ett testamente träder i kraft först när personen är död och en person som i testamentet står som testamentstagare kan inte kräva något så längde den som upprättat testamentet lever.

 

Varför ska man skriva ett testamente?

Genom att skriva ett testamente får du själv bestämma hur din kvarlåtenskap skall fördelas.

 • Du kan välja att inte följa den legala arvsordningen, utan helt eller delvis undanta vissa släktingar från arvsrätt.
 • Du kan sätta upp vissa villkor för den som ärver, exempelvis att den egendom som barn ärver ska vara enskild egendom för dem i deras äktenskap eller samboförhållande.
 • Du kan välja att testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap till en specifik person eller en ideell organisation.
 • Om du inte har legala arvingar och inte vill att kvarlåtenskapen skall tillfalla Allmänna arvsfonden är det viktigt att skriva ett testamente där dina önskemål finns.

 

Hur skriver man ett testamente?

Det finns tre grundläggande formkrav:

 • Testamentet måste vara skriftligt.
 • Testamentet ska undertecknas av testamentsgivaren.
 • Testamentsgivarens egenhändiga namnteckning ska bevittnas av två vittnen, vid ett och samma tillfälle och på samma plats.

 

Vem får upprätta ett testamente?

För att upprätta ett testamente krävs normalt att man är myndig, det vill säga har fyllt 18 år. Även den som är under 18 år kan i vissa fall få upprätta testamente.

 

Vem kan vara testamentstagare?

Både fysiska personer och juridiska personer kan vara testamentstagare. Fysiska personer är människor. Juridiska personer är till exempel aktiebolag, stiftelser, ekonomiska eller ideella föreningar.

 

Vem kan vara vittne?

 • Vittnen skall ha fyllt 15 år och vara vid full psykisk hälsa.
 • Vittnen får inte vara arvstagare eller släkt med någon arvstagare.
 • Vittnen får heller inte vara gift med, sambo med eller släkt med testamentsgivaren.

 

Vad är vittnenas uppgift?

 • Intyga att testamentsgivarens namnunderskrift är korrekt och att denna har skrivit sitt testamente av fri vilja och vid full psykisk hälsa.
 • Kontrollera att testamentsgivaren har skrivit under på sista sidan och signerat även eventuella övriga sidor.
 • Kontrollera att testamentet är korrekt daterat.
 • Skriva under testamentet. Till varje underskrift ska det finnas namnförtydligande och personnummer.

 

Tack för att du testamenterar till oss!

Publicerad: 2022-03-02 vid 09:41, Senast uppdaterad: 2023-04-25 vid 16:40