ABORT

Vad är abort?

​Abort är ett ingrepp som avbryter en graviditet. Enligt den svenska abortlagen gäller fri abort till och med graviditetsvecka 18, vilket betyder att kvinnan inte behöver uppge skäl till sin abort. Efter den 18:e graviditetsveckan är det Socialstyrelsen som ger tillstånd till abort. Speciella skäl skall då finnas och dessa kan vara missbruksproblem, psykiska problem, fosterskador eller moderns ålder. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter vecka 22, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.

Det finns två sorters aborter; medicinska och kirurgiska. Medicinsk abort är den vanligaste och används under hela den period då abort är tillåten. Kvinnan tar då en stark hormondos, i form av tabletter. Aborten påbörjas på abortmottagningen och fortsätter oftast hemma. Kirurgisk abort (vakuumaspiration) kan användas till och med graviditetsvecka 12 eller 13. Vid kirurgisk abort sugs foster och moderkaka ut ur livmodern med en vakuumsug.

Sen abort, efter graviditetsvecka 12 eller 13, görs alltid med medicinsk metod, men då är aborten mer långdragen. Aborten tar för de flesta upp till ett dygn. När fostret kommit ut måste ibland läkaren avsluta med en skrapning av livmodern för att få ut resterna av moderkakan.

Årligen utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige.

Vad anser vi?

Frågan om abort är i många sammanhang kontroversiell och tabubelagd. I debatten läggs ofta fokus på kvinnans rätt till sin kropp, utan hänsyn till barnet. Vi anser att ett barn är ett barn oavsett hur stort eller litet det är. Ett ofött barn är ända från början, också som foster, en människa i utveckling.  Vi har alla samma inneboende värde, födda eller ofödda. Vår ålder och storlek påverkar inte vårt värde.

I många länders abortlagstiftning gör man inte skillnad på foster och barn, utan barnet kallas ”unborn” – det vill säga ofödd – till födelsen. Redan vid befruktningstillfället får barnet de gener som sedan finns genom hela livet, utan att förändras. Befruktningen, när mammans och pappas könsceller förenas till en ny cell, innebär att en ny människa skapas. I det ögonblicket bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodgrupp just den individen kommer ha. Det är från den stunden människan äger rätten till liv – en universell rättighet vi alla har. Enligt barnkonventionen har ”varje barn en inneboende rätt till livet” och ”konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”.

Vi vill arbeta för att öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet så att det ses som en människa med fullt människovärde, samt visa på alternativa stöd och resurser.

 

 

 

Svar på de vanligaste frågorna om abort

Men kvinnan har väl rätt till sin kropp?

Ja, kvinnan har rätt till sin kropp. Men barnet som finns i kvinnans kropp är en genetiskt unik och egen individ. I själva verket krävs det en biologisk specialkonstruktion för att barnet ska kunna stanna kvar och inte stötas ut som den främmande varelse och främmande vävnad det är. Den specialkonstruktionen kallas moderkakan (placenta). Moderkakan gör att mammans immunförsvar inte identifierar det ofödda barnet, samtidigt som barnet får full tillgång till mamman för upptag av näring. Utan moderkakan är en fortsatt graviditet helt omöjlig av en rad orsaker.

Påståendet att barnet är en del av kvinnans kropp, precis som ett finger eller en tumör, är felaktigt. Varje litet barn är redan vid befruktningen en genetiskt unik individ och exempelvis ögonfärg och kön är redan bestämda.

Källa: niomånader.se 

 

Abort är väl kvinnans val?

Ja, det kan man tycka. Men inte i någon annan situation hävdar man att en människa ska få bestämma att en annan människas liv ska avbrytas. Det är inte alls självklart att det ska vara så under den tid vi befinner oss i vår mammas mage. Dessutom påverkas kvinnans val av andra faktorer som t ex mannens reaktion på graviditeten, hur samhället ser på ofödda barn, ekonomiska och sociala faktorer, samt hur lagstiftningen ser ut.

Det är svårt att hävda att kvinnans val är ”fritt”. Det vanligaste är att hon vid tillfället känt att hon inte hade något annat val än att göra abort. Det kan bero på direkt press från omgivningen eller att hon indirekt upplevt att hon inte fått det stöd hon behövde av närstående eller av samhället.

Källor:
Aftonbladet, Sandra fick rådet att göra abort – nu har dottern fyllt tre
svtnyheter, Kvinna hotade svärdotter att göra abort
Världen idag, Pressas till abort på barn med Downs syndrom

 

Men abort är väl vård?

Vård handlar om tillsyn, omsorg och omvårdnad av människor som är sjuka. Abort handlar inte om att vårda någon som är sjuk och är därför inte vård. Idag strävar man efter att abort skall ses som vård, och man använder ofta ordet ”abortvård” för att inte skuldbelägga kvinnan. Men detta gör också att kvinnor inte får den information de behöver.

Hösten 2019 hade TV4 en temavecka om abort i Malou efter tio. En gemensam röd tråd kunde skönjas bland samtliga gäster. Ingen upplevde att de fått tillräckligt med information från vården inför aborten. Bland annat retorikexperten Elaine Eksvärd menade att kvinnor behöver få veta sanningen om vad abort innebär. Att dra likhetstecken mellan abort och vård blir missvisande.

Abort av medicinska skäl, när kvinnas liv är i fara, är väldigt ovanligt. Men en sådan situation kan t ex vara vid en tumörsjukdom hos kvinnan. Behandlingen kan då leda till att fostret dör. Det kan dock inte kallas abort eftersom syftet inte är att barnet ska dö, utan en andrahandseffekt av en behandling avsedd att rädda kvinnans liv. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta aborter sker av andra skäl än att rädda kvinnans liv.

Källa: Världen idag, Hon ångrade sin abort – efterlyser mer information

 

När kvinnans liv är i fara då?

Situationer där kvinnans liv är i fara är oerhört ovanliga. Det handlar oftast om komplikationer i slutet av graviditeten då en akut förlossning eller kejsarsnitt i bästa fall kan rädda bådas liv. Operation vid utomkvedeshavandeskap, som inträffar tidigt i graviditeten, anses inte vara abort inom någon prolife-organisation.

Cancerbehandling för att rädda en gravid kvinnas liv, och som kan ha till följd att barnet inte överlever, kan inte kallas abort eftersom syftet inte är att barnet ska dö. Det är en andrahandseffekt av en behandling avsedd att rädda kvinnans liv. Det finns också kvinnor som trots cancerbehandling under graviditeten fött levande friska barn.

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta aborter sker av andra skäl än att rädda kvinnans liv.

Källor: 
Dublindeklarationen
LiveAction
Washington Examiner

Men våldtäkt och incest då?

Våldtäkt och incest är väldigt allvarliga brott och alla brottsoffer behöver mycket stöd och hjälp. Barnet har givetvis ingen skuld i att det blivit till och lika sant är att det inte kan få påverka människovärdet. Samtidigt är det begripligt att det kan vara känslomässigt svårt för en kvinna att bära och föda ett barn som tillkommit på ett allt annat än kärleksfullt sätt. En kvinna i den situationen behöver väldigt mycket stöd och omtanke oavsett vilket beslut hon fattar.

Det finns människor som lever idag och som blivit till på grund av en våldtäkt. De har rätt att leva och är glada och stolta över sina mammor för att de inte gjorde abort. Ett av de mest kända exemplen är den amerikanska advokaten Rebecka Kiessling som startat en egen pro-lifeorganisation.

Vissa som gjort abort på grund av våldtäkt och incest har efteråt sagt att aborten blev det som skyddade förövaren och ledde till att övergreppen kunde fortsätta. Abort tar inte bort traumat av att ha blivit utsatt för ett övergrepp. Vi får heller inte glömma att abort på grund av våldtäkt och incest är sällsynta. De vanligaste anledningarna till abort är sociala skäl, dvs att en graviditet inte passar in i livet för tillfället.

Källa: https://rebeccakiessling.com

Om kvinnan är väldigt ung då?

Vi förutsätter att de allra flesta graviditeter börjar med ett samlag utan våld eller tvång. Vi förutsätter också att både hon och han vet att resultatet kan bli barn. Då är det rimligt att förutsätta att båda också är beredda att ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem. Visst gör vi mindre genomtänkta saker i våra liv, men måste då ändå ta ansvar för det vi gör. Det är inte rimligt att låta en annan individ betala med sitt liv för våra misstag. Man kan hävda att om man anser sig mogen att ha sex bör man också vara mogen och beredd att ta ansvar för följderna.

 

Men abort är väl ett enkelt ingrepp?

Idag vill man att abort skall framstå som ett enkelt ingrepp. Enligt Vårdguiden 1177 kan man ha ont de första dagarna efteråt, “ungefär som mensvärk”, samt känna sig både nedstämd och lättad. Men forskning visar att många mår dåligt av en abort under lång tid efteråt. Se vår egen rapport med en sammanställning av forskning på detta område. I Expressen den 21 januari 2016 skrev Emelie Roslund en artikel om sina erfarenheter av abort. Hon frågar sig till vems fördel man vill få abort att framstå som något okomplicerat. Hon menar att bilden som ges är alltför förenklad och att hennes berättelse inte är unik.

Källor:
Människovärdes rapport: Hur mår kvinnor efter abort?
Expressen, ABORT: Varför talar vi inte om smärtan?

 

Har inte alla barn rätt att vara välkomna?

Visst kan man önska att det vore så. Samtidigt är det alldeles orimligt att människor som inte är ”välkomna” eller ”önskvärda” skall elimineras. Om man uppfattas som välkommen eller inte har också väldigt mycket med omgivningens attityder att göra och hur samhället ser ut. Om bara friska och önskade människor ska betraktas som värdefulla blir samhället hårt och omänskligt. Det finns också många barn som är oönskade till en början, men som senare i graviditeten är efterlängtade och väldigt efterlängtade när de föds.

För de flesta som funderar över abort är beslutet svårt. Det finns många olika skäl till varför en abort utförs. Ofta kan det bero på att föräldrarna helt enkelt anser att det inte är läge att behålla barnet eller att barnet har någon avvikelse eller funktionsnedsättning. I sådana fall är det viktigt med stöd från omgivningen, vården och övriga samhället. Men tyvärr är det vanligt att kvinnor upplever press från vården att göra abort om något visar sig vara avvikande med barnet.

Vi arbetar för att samhället istället ska ge stöd till kvinnor och till familjer så att fler barn ska få chansen att födas. Barnet inte ska behöva betala med sitt liv för att dess föräldrar inte har de perfekta förutsättningarna för att ta emot barnet. Vi anser också att alla barn är lika värda oavsett kön eller funktionsnedsättningar.

 

Är ni abortmotståndare?

I någon mån är de flesta abortmotståndare, eftersom väldigt få tycker att abort att skall vara tillåtet ända fram till födseln. De som förespråkar abort medger också att det inte är någon dans på rosor. En abort kan vara både fysiskt och psykiskt väldigt påfrestande och kan få konsekvenser direkt eller längre fram. Samhället satsar resurser på att begränsa antalet aborter, och varför skulle man göra det om abort enbart är något bra.

Vi anser att ofödda barn har rätt till liv. Detta är inget som prolife-organisationer hittat på, utan det står t.ex. i inledningen till FN:s förklaring om barnets rättigheter från 1959 att ”barnet pga sin fysiska och mentala omognad, behöver särskilt skydd och omvårdnad, inklusive rättsligt skydd, såväl före som efter födseln”. Abort är en kränkning mot den grundläggande rätten till liv som vi alla äger.

Källa: Regeringen, FN:s konvention om barnets rättigheter

 

Men kvinnor mår väl inte dåligt av abort?

Idag strävar man efter att abort ska ses som vilket ingrepp som helst, och att det helst skall ses som vård för kvinnor. Man pratar om abortvård. Det här gör att information om abort och dess konsekvenser tonas ner och man undviker att prata om det. Allt för att inte skuldbelägga kvinnor.

Eftersom kvinnor får väldigt lite information, så är de inte heller förberedda på vad hur de kan må efter en abort. Det är viktigt att våga prata om detta och att vara öppen i den här frågan. Forskning visar att många mår dåligt av en abort under lång tid efteråt.

Du kan läsa mer om abort och dess konsekvenser i vår rapport ”Hur mår kvinnor efter abort?”. I rapporten har vi sammanställt forskning på området och belyst forskningsresultat där samband mellan abort och kvinnors psykiska och fysiska hälsa undersökts.

Källa: Människovärdes rapport: Hur mår kvinnor efter abort?

 

DÖDSHJÄLP

Vad är dödshjälp?

Dödshjälp eller eutanasi innebär att med en aktiv handling (till exempel en dödlig injektion) bidra till en patients död på dennes uttryckliga begäran. Syftet med handlingen måste vara att döda patienten och måste orsaka personens död.

Läkarassisterat självmord innebär att en läkare på begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut dödliga preparat. Patienten måste dock själv aktivt utföra handlingen.

I Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Kanada, Colombia och Australien (2 delstater) är dödshjälp och läkarassisterat självmord lagligt. Läkarassisterat självmord är även tillåtet i tio amerikanska delstater baserat på den sk Oregon-modellen. Se nedan. I Schweiz är läkarassisterat självmord tillåtet och inget krav på medicinskt tillstånd krävs. Landet har också ett eget kriterium. Sedan 1942 har det inte varit straffbart att hjälpa någon att ta sitt liv, om det görs med osjälviska motiv. Flera ideella organisationer med icke-medicinsk personal bistår personer som önskar hjälp med självmord. Självmord genomförs vanligtvis med hjälp av läkemedel som föreskrivits av läkare. Principiellt sett handlar det alltså om läkarassisterat självmord, även om det är lekmän som bistår personen i själva handlingen.

Oregon-modellen i USA är en lag som blev antagen efter en folkomröstning i Oregon 1997. Den tillåter inte dödshjälp genom dödlig injektion, men ger straffrihet till läkare som skriver ut dödliga preparat till patienter som uppfyller kriterierna i lagen. Kriterierna är följande:

  • Patienten skall ha fyllt 18 år och vara bosatt i delstaten Oregon.
  • Patientens förväntade levnadstid skall vara kortare än 6 månader.
  • Patienten skall vara kapabel till samtycke (inte allvarligt dement eller lida av psykisk störning).
  • Patienten skall ha uttryckt önskan om att få hjälp med självmord muntligt minst 10 gånger med 15 dagars mellanrum, och skall i tillägg ha gjort en skriftlig ansökan.
  • Patienten skall bedömas av minst två oberoende läkare som skall vara eniga om att patienten uppfyller ovan nämnda kriterier.

 

Källor:
Kattelus M, Nummi V, (ed) Läkaretik, 7th edition, Helsinki, Finnish Medical Association 2013.
Medical Ethica today. The BMA’s handbook of ethics and law, 2nd edition London 2004.
http://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp
Tidningen Vern om Livet 1/2020 utgiven av Menneskeverd i Norge.
Smer:s rapport 2017:2 (Dödshjälp, en kunskapssammanställning)

 

Vad anser vi?

Vi vill verka för rätten till liv och för att det nuvarande förbudet mot dödshjälp och läkarassisterat självmord bevaras. Dödshjälp presenteras ibland som en lösning för att avsluta ett människoliv som innebär ett stort lidande. Men respekten för livet måste alltid vara det etiska rättesnöret inom vården. Vi vill främja respekten för livet i alla faser, stödja initiativ för livshjälp och se till att den palliativa vården främjas.

Vårdens grundläggande etik är trots allt att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Läkarens uppgift ska alltid vara att värna om livet. Det måste därför stå helt klart att brister i vården inte skall motivera att läkare får rätt att ge dödshjälp, utan istället bör den palliativa vården utvecklas och förbättras för dem som behöver den allra mest.

Vi menar att dödshjälp är inte att avstå från att påbörja eller avbryta onödig och utsiktslös behandling för att låta den naturliga döden ha sin gång. Inte heller att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling. Dödshjälp är inte att ge smärtstillande medicin för att lindra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare. Det är alltså skillnad mellan att låta någon dö, därför att man avstår behandling som ändå inte kan hjälpa, och att medvetet döda.

 

Svar på de vanligaste frågorna om dödshjälp

Har vi inte rätt att bestämma över vår egen död?

Att bestämma över sin egen död kan låta sympatiskt, men i verkligheten är det alltför ofta rädsla som styr beslutet, eller att initiativet kommer från någon annan. I dokumentärfilmen ”Livsfarliga lagar” får vi möta patienter som utsatts för press att avsluta sina liv, och anhöriga till patienter som redan fått dödshjälp utan att familjemedlemmar informerats. Vi får även möta sådana som är glada att de lever idag, tack vare att de fick livshjälp istället för dödshjälp.

Rätten till liv är den mest grundläggande mänskliga rättigheten i internationella deklarationer, och utgör grunden för de övriga rättigheterna. Europadomstolen har i fallet Pretty mot Storbritannien slagit fast att rätten till liv inte samtidigt betyder rätten till död.

Dödshjälp handlar dessutom inte enbart om den enskilde individen. Många andra som exempelvis anhöriga, vårdpersonal och samhällets syn på människovärdet påverkas i negativ riktning. Självbestämmande är heller ingen grundläggande rättighet som ska tränga undan de rättigheter som verkligen ingår i FN:s deklaration och Europakonventionen.

Källor:
Claphaminstitutet: Livsfarliga lagar
Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4

 

Men dödshjälp gäller väl endast ett fåtal med olidlig smärta i livets absoluta slutskede eller?

Det har man hävdat i alla länder som infört dödshjälp och/eller assisterat självmord. Efter en ganska kort tid har kriterierna ändå utvidgats till att gälla fler grupper, som exempelvis psykiskt sjuka utan dödlig sjukdom. I Belgien har åldersgränsen tagits bort så att även barn kan få dödshjälp. Det rapporteras också från länder som infört dödshjälp att samtliga kriterier inte alltid är uppfyllda.

Källa: Människovärdes seminarium om dödshjälp, Per Ewert, ”Det sluttande planet” 

 

Det är väl bakåtsträvande att motarbeta dödshjälp?

Tvärtom. Dödshjälp fanns i Tyskland på 30-talet redan före andra världskriget, så att införa dödshjälp skulle ta oss tillbaka till ett synsätt på människovärdet som ledde till förintelsen. Psykiskt sjuka, funktionsnedsatta och äldre kunde avsiktligt diagnostiseras för att man skulle få en förevändning att ge dem dödshjälp ”av humanitära skäl”. De mänskliga rättigheterna kom till som en motreaktion på andra världskrigets dödsmaskineri, och rätten till liv blev den mest grundläggande rättigheten.

Källa: The German euthanasia program (1973), svensk översättning: Inte bara Hitler, föraktet för livet (1998).

 

Dödshjälp betyder väl att vi kan garanteras en värdig död?

En naturlig död kan ofta vara värdig med rätta insatser och god palliativ vård. I dödsannonser kan man ofta läsa att någon somnat in lugnt och stilla. Dödshjälp är ett onaturligt sätt att hantera lidande och livets slutskede på. På grund av underrapportering om dödsögonblicket saknas kunskap om hur värdig döden egentligen blev. Vid assisterat självmord kan patienten dessutom ta preparatet utan övervakning av läkare.

Dödshjälp är ingen garant för att döden blir värdig. Det finns exempel där döendet dragit ut på tiden i flera dagar och där patienter haft så svåra symtom att de behövt akutvård och till och med återupplivats.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 14

 

Men läkare och vårdpersonal efterfrågar väl dödshjälp?

Hippokrates ed som säger ”Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådanthar sedan 400 f.Kr. varit rättesnöret inom läkarvetenskap och vård. Många läkare är motståndare till dödshjälp. Förespråkare för dödshjälp vill heller inte svara på om läkare skulle beviljas samvetsklausul vid ett eventuellt införande. Enligt en finländsk undersökning från 2013 var nästan hälften av läkarkåren positiva till dödshjälp. Dock var det endast 23 procent som uppgav att de själva skulle kunna tänka sig att delta. De som var mest negativa till dödshjälp var läkare som redan jobbade med döende patienter.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4

 

Med en svensk modell enligt Oregonmodellen finns väl ingen risk för det sluttande planet?

Det är naivt att tro att just Sveriges situation skulle bli annorlunda än övriga länders. Dessutom är inte Oregonmodellen så problemfri som man vill göra gällande. Kritik som riktats mot den är bland annat att man inte kan garantera att patienten inte blir utsatt för påverkan av någon som kan tänkas gynnas ekonomiskt av patientens död. Med Oregonmodellen har det också hänt att döden dragit ut på tiden och orsakat svårt lidande för patienten och även för anhöriga. Detta kan leda till legalisering även av dödshjälp eftersom döden infaller snabbare genom injektion än genom orala preparat.

Källa: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 14

 

Vad är palliativ sedering?

Vid palliativ sedering ger man läkemedel för att sänka medvetandenivån hos en döende patient där annan smärtlindring är otillräcklig. Syftet är inte att förkorta livet och kan därför inte kallas dödshjälp.
 
 

FOSTERDIAGNOSTIK

Vad är fosterdiagnostik?

Fosterdiagnostik är undersökningar och tester som görs på foster som befinner sig i magen och är en viktig del av mödrahälsovården. Den har till uppgift att övervaka den gravida kvinnan och fostrets hälsa. Olika undersökningar används under olika delar av graviditeten och med hjälp av fosterdiagnostiken kan sjukvården ta reda på antalet foster, tillväxt, graviditetsvecka, status på moderkaka och fostervatten, samt fastställa kön.

Fosterdiagnostik används även för att undersöka om det ofödda barnet i livmodern har några sjukdomar, missbildningar eller kromosomavvikelser. Undersökningarna görs genom till exempel ultraljud, KUB-test, fostervattens- och moderskapsprov, samt NIPT-test.

Källor:
https://www.1177.se/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/fosterdiagnostik/
https://respektlivet.nu/amnen/fosterdiagnostikt.nu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterdiagnostik
www.menneskovarde.no (hämtades 2017.09.01)

Vad anser vi?

Fosterdiagnostik är i grunden positivt och kan göra att barnet snabbt får den hjälp det behöver vid eventuell sjukdom och kan rädda liv. Ibland kan det ofödda barnet behandlas för en sjukdom redan under graviditeten eller i samband med födseln. Men när undersökningen visar på ett tillstånd eller en sjukdom som inte kan behandlas uppstår ett svårt dilemma eftersom undersökningen görs på en person (kvinnan) som får konsekvenser för en annan person (det ofödda barnet).

Användandet av fosterdiagnostik ger många svåra etiska frågor som exempelvis när man skall få erbjudande om fosterdiagnostik, vem som skall få erbjudandet och de val som kvinnor och par kan komma att ställas inför. Detta är en utmaning som behöver diskuteras offentligt och konsekvenserna det får för individer och samhället.

Vi menar att sjukvården har ansvar att ge saklig information om fosterutveckling, eventuella diagnoser, hur det är att leva med ett barn med funktionsnedsättning och ge information om samhällets resurser till föräldrarna. Vi anser att det är föräldrarnas val att välja om de vill göra fosterdiagnostik eller inte, utan påtryckningar från något håll.

Vi tror alltså att fosterdiagnostik i grunden är positivt, men motsätter oss den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser som till exempel Downs syndrom. Människor med funktionsnedsättningar är unika individer som har rätt till liv och bör respekteras som fullvärdiga medborgare i samhället. Vi står bakom alla människors lika värde och motsätter oss därför att paragrafen ”abort av synnerliga skäl” i abortlagen används för att diskriminera ofödda barn med funktionsnedsättning.

Vi stöder ett solidariskt samhälle som tar hand om sina svaga och som har en människosyn där alla människor är lika mycket värda och där mångfald berikar vårt land. Vi står bakom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionsstaterna bekräftar att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra (SÖ 2008:26).

Vi förväntar oss att forskare, barnmorskor, läkare, det etiska rådet och politiska beslutsfattare tar sitt ansvar att tillsammans främja ett samhälle där allas lika värde är den rådande värderingen.

SAMVETSFRIHET

Vad är samvetsfrihet?

Samvetsfrihet handlar om rätten att inte behöva utföra handlingar som strider mot ens samvete och övertygelse. Samvetet är rösten i vårt inre som vi inte kan ignorera. Den är viktig och handlar om en önskan att behålla sin moraliska integritet.

Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal finns reglerad i lagstiftningen i de flesta av Europarådets 47 medlemsstater. Sverige är ett av få undantag. Dock är Europakonventionen bindande svensk lag sedan 1995, och enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Vidare finns i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, inget sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man inte vill medverka till något av detta.

I majoriteten av EU:s medlemsländer finns samvetsfrihet för vårdpersonal, antingen i lag eller praxis. Samvetsfrihet är också det allra vanligaste i världens demokratier, men existerar däremot inte i diktaturer. Sverige sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea. 

Källor:
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
Conscientious objection and induced abortion i Europe (2013) Heino A, Gissler M, Apter D, Fiala C, publicerad i European Journal of Contraception&Reproductive Health Care och Women’s access to lawful medical care:the problem of unregulated use of conscientious objection (2010) av Europarådets rapportör.

Vad anser vi?

Vi anser att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som bör respekteras inom vården. Ingen skall behöva tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Människovärde arbetar för att rätten till samvetsfrihet skall tillämpas för vårdpersonal i Sverige.

I juni 2017 åkte de två svenska barnmorskorna, Ellinor Grimmark och Linda Steen, och deras juridiska ombud till Europadomstolen i Strasbourg för att lämna in ett klagomål mot svenska staten. Båda barnmorskorna hade nekats anställningar på grund av att de av samvetsskäl inte kunde medverka vid aborter. Först i mars 2020 kom beskedet att ärendet inte tas upp till prövning. Detta är anmärkningsvärt eftersom fallet var principiellt viktigt, och för att samsynen i övriga Europa är starkt för samvetsfrihet. Frågan varför situationen för barnmorskor i Sverige är så exceptionellt annorlunda än i övriga Europa blev därmed obesvarad. Beslutet har kritiserats för att vara baserat på politisk grund, istället för juridisk. Beslutet betyder dock inte att barnmorskorna förlorade. Det betyder bara att Europadomstolen valde att inte pröva frågan.

Vårt arbete för samvetsfrihet för barnmorskor fortsätter som tidigare. Beslutet från Europadomstolen är ingen juridisk dom, utan det är upp till Sverige att bevisa att man följer Europakonventionen precis som de flesta andra länder i Europa. Samvetsfrihet är en naturlig del i demokratiska länder. I diktaturer ges däremot inget utrymme för samvetet. Samvetsfrihet för barnmorskor borde vara en självklarhet även i Sverige. Samvetsfrihet när det gäller dödshjälp kommer också att vara en del av debatten framöver.

I en genomgående analys kring barnmorskemålen går Olof Edsinger igenom den bakomliggande rättspositivistiska kulturen till att utgången blev som den blev. Barnmorskorna och deras biträden har inte bara haft opinionen emot sig, utan de rättsinstanser som har tagit upp deras fall har visat prov på en närmast total ovilja att pröva det som borde vara fallens kärna: frågan om samvetsfrihet inom sjukvården, med hänvisning till Europakonventionen och andra internationella dokument som Sverige har ratificerat. I analysen frågar sig författaren hur vi kan förstå oviljan att gå barnmorskorna till mötes, och ser själv åtminstone tre tydliga paralleller. Analysen går att läsa här.

 

 

Ny rapport om samvetsfrihet vid liv och död

På internationella barnmorskedagen gav vi ut en ny rapport om samvetsfrihet vid liv och död. Syftet med vår rapport är att sammanfatta de viktigaste aspekterna av samvetsfrihet vid abort och dödshjälp. Samvetsfrihet ingår i de mänskliga rättigheterna och tillkom som en motreaktion efter andra världskrigets förtryck, där alltför många, inklusive läkare, underlåtit eller inte tillåtits att följa samvetet och efteråt skyllde på att de bara lydde order. Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier. Motsatsen kan därför leda till en odemokratisk kultur där en part med större makt avgör vilka åsikter som är tillåtna.

 

Svar på de vanligaste frågorna om samvetsfrihet

Varför bli barnmorska om man inte vill utföra de uppgifter som ingår?

Vissa menar att det är väl samma sak som att utbilda sig till präst om man är ateist eller att som vegan söka jobb på ett slakteri. Sådana argument fungerar enbart som jämförelse om en barnmorska skulle vilja avstå från huvuduppgiften, som är att förlösa barn.

Många barnmorskor arbetar på förlossningsavdelningar och kommer aldrig i kontakt med aborter i sitt arbete. Vid förlossningsavdelningar i Sverige sker enbart sena aborter efter graviditetsvecka 18, och dessa utgör statistiskt sett ungefär en abort per sjukhus och år. Att se till att samvetsfrihet finns för dessa aborter skulle alltså inte behöva vara ett stort problem.

Argumenten trivialiserar också frågan om liv och död. Arbetsuppgifter som t ex att byta däck på en bilverkstad eller att servera kött på en restaurang kan inte jämföras med en arbetsuppgift som handlar om liv och död.

Källa: Wigort-Yngvesson, Frihet till samvete

Frihet till samvete av Susanne Wigort-Yngvesson

Frihet till samvete av Susanne Wigort-Yngvesson

Men det är väl ingen mänsklig rättighet att utbilda sig till barnmorska?

Ingen seriös förespråkare av samvetsfrihet för barnmorskor har någonsin hävdat det. Dock är samvetsfrihet en mänsklig rättighet som bör fungera i arbetslivet, i etiskt känsliga frågor om liv och död. Det är främst i diktaturer som samvetsfrihet inte finns och där måste man döva sitt samvete för att få behålla jobbet. Sådant hör inte hemma i en demokrati som vill främja mångfald. Det allra vanligaste i västvärlden är att barnmorskor har rätt till samvetsfrihet. Det är Sverige som sticker ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea.

Huvuduppgiften för barnmorskor är att förlösa barn. En stor del av barnmorskor arbetar på förlossningsavdelningar och kommer aldrig i kontakt med aborter i sitt arbete. Vid förlossningsavdelningar i Sverige sker enbart sena aborter efter graviditetsvecka 18, och dessa utgör statistiskt sett ungefär en abort per sjukhus och år. Att se till att samvetsfrihet finns för dessa aborter skulle alltså inte behöva vara ett stort problem.

Källa: Människorättsjuristerna

 

 

Men samvetsfrihet är väl egentligen vårdvägran?

Samvetsfrihet är det ord som används i internationella dokument när det kommer till vårdpersonal som på grund av djup övertygelse inte kan delta i att släcka ett mänskligt liv. Vårdvägran är påhittat av aktivister för att undvika det etiska dilemmat.

Abort är inte vård eftersom det inte botar en sjukdom. Tusentals läkare hävdar dessutom att abort inte är medicinskt nödvändigt för att rädda en kvinnas liv. Det finns tillfällen när graviditeten utgör en fara för kvinnans liv så att barnet och den gravida mamman måste separeras från varandra. Det snabbaste sättet att göra detta på är akut kejsarsnitt som kan vara över på 30–60 minuter. Att aktivt döda det ofödda barnet i det skedet fyller ingen funktion.

De flesta komplikationer som exempelvis havandeskapsförgiftning sker oftast i den senare delen av graviditeten, så det kan vara fullt möjligt att bådas liv går att rädda. Vid utomkvedeshavandeskap är det vanligt att det blir ett spontant missfall. Skulle det inte bli det måste kvinnan opereras, annars riskerar hon att dö. Att fostret då inte överlever är inte abort eftersom syftet med operationen inte är att döda barnet. Det är istället följden av en operation som behövs för att rädda kvinnans liv. Likadant är det med cancerbehandling och behandlingar som krävs för att en gravid kvinna som blivit sjuk ska ha chans att överleva.

Källor:
EKMR, artikel 9
FN:s deklaration, artikel 18

 

Men en abortsökande kvinna ska väl inte behöva möta en barnmorska som har samvetsfrihet?

Detta är ett fördomsfullt påstående. En barnmorska med samvetsklausul kan naturligtvis bemöta en abortsökande kvinna med omsorg och respekt. Dessutom går det inte i praktiken till så i vården, att vårdpersonal bara dyker upp i ärenden som inte är akuta. Vid abort bokar man först en tid och det kan i det skedet schemaläggas så att kvinnan får möta en barnmorska utan samvetsklausul. Man kan också vända på påståendet; tänk att kvinnor som föder barn aldrig får möta en barnmorska som enbart värnar om de ofödda barnens liv.

Källa: EKMR, artikel 14

 

Samvetsfrihet handlar väl främst om en rätt att slippa värnplikt?

Enligt Europakonventionen artikel 9 har var och en rätt till samvetsfrihet. Texten är generell, så för att ta reda på vad som specifikt gäller vårdpersonal, så är resolution 1763:2010 rådgivande. Resolutionen är antagen av Europarådets parlamentariska församling och har tydligt fastslagit att varken vårdpersonal eller vårdinrättningar får diskrimineras för att man inte vill delta i abort och eutanasi.

Källa: Wigort-Yngveson, Frihet till samvete 

 

 

Samvetsfrihet i vården kan väl leda till att vissa läkare vägrar att göra blodtransfusioner,
eller att vissa inte vill vårda personer av motsatt kön?

Detta är inte samma sak. Abort släcker ett liv, medan blodtransfusioner räddar liv. Att särbehandla någon på grund av kön är diskriminering och inte tillåtet.

 

SEXUELL HÄLSA

Sex, sexualnorm och översexualisering

I alla tider har sexualitet varit ett laddat ämne och så är det även idag. Det som dock är unikt med dagens samhälle är att sex i alla dess former är mer lättillgängligt än någonsin, i mobilen, i reklamen och i filmer vi tittar på. Den rådande sexualnormen är ett resultat av den sexuella revolutionen, vars ideologi var att frigöra människor, främst kvinnor från en bunden sexualitet, och acceptera en allt mer liberal sexualitet. Resultatet är en ökad tolerans gentemot flera sexpartners, pornografi, tidig sexualdebut och sex utanför en kärleksrelation.

Idén om att frigöra kvinnor och låta dem njuta av sex lika mycket som män är bra, men det faktiska resultatet av den sexuella revolutionen är inte oproblematisk. Forskning har visat att en sexualnorm med tolerans för ett ökat sexuellt riskbeteende och utan sunda gränser kan vara skadligt och bidra till ohälsa. Trots att man idag påpekar lustfylldheten i flera tillfälliga sexpartners upplever många, i synnerhet kvinnor, en ökad otrygghet och övergivenhet. Och även om nuvarande sexualnorm är accepterad och lärs ut i våra skolor så mår många dåligt av den. Åsa Kastbom, överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping, har i en studie om ungas sexvanor kommit fram till att många far illa av de allt vanligare och tillfälliga sexrelationerna. Kastbom talar om en översexualisering i samhället där normerna ständigt prövas inte minst inom porrindustrin. Hon menar att många ungdomar möter en attityd av att det är helt normalt att ha sex när som helst, med vem som helst och var som helst.

Tidig sexualdebut

En tidig sexualdebut står också i direkt samband med ohälsa, som ökad risk för låg självkänsla, negativa känslor och ökat sexuellt riskbeteende. En enkätundersökning med 2 200 svenska 15-åringar som publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences visar tydligt på ett antal riskfaktorer kopplat till tidig sexualdebut. Tonåringar som haft en tidig sexualdebut har enligt studien ett lägre psykiskt välbefinnande än jämnåriga. Särskilt anmärkningsvärt är att det just är flickor som mår sämst.

Ju yngre en person är vid sexualdebuten desto större risk är det att samma person använder droger/alkohol, uppträder våldsamt och har en negativ inställning till skolan. Konsekvenser som forskningen direkt kan relatera till en tidig sexualdebut är följande:

  • Ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Ökad risk för sexuellt risktagande
  • Ökad risk att förknippa sex med känslor som ångest och ensamhet
  • Ökat bekräftelsebehov

Flera tillfälliga sexpartners

Rent biologiskt vet vi att under samlag med orgasm utsöndras hormonet oxytocin. Detta hormon bidrar till att skapa starka emotionella band och det är bland annat samma hormon som utsöndras hos en mamma när hon ammar sitt barn. Om man har flera och tillfälliga sexpartners är det därför inte ovanligt att man upplever känslor som övergivenhet och otrygghet.

Trots att dessa känslor infinner sig är det inte ovanligt att man söker sig till liknande tillfälliga sexuella relationer. Resultatet blir att känslorna av övergivenhet och otrygghet tilltar. Trots att det inte forskats så mycket på de psykosociala konsekvenserna av flera tillfälliga sexpartners visar ändå de studier som gjorts att kvinnor är särskilt utsatta för just emotionella besvär. Riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar ökar också vid flera tillfälliga sexpartners.

Könssjukdomar

Könssjukdomar (sexuellt överförbara infektioner) överförs främst när slemhinnor möter varandra, som vid vaginalsex, analsex och oralsex. Risken för könssjukdomar ökar vid flera tillfälliga sexpartners, i synnerhet om man då inte har skyddat sex. Det finns många olika könssjukdomar och information om dessa finns bland annat på 1177.se. Vi vill här bara kort nämna om HPV.

HPV (Humant Papillom Virus) är ett virus som smittar vid sexuell kontakt och som kan orsaka cellförändringar, vilka i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Viruset smittar från person till person och anses vara den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Olikt andra könssjukdomar utgör inte kondom ett hundraprocentigt skydd utan kan enbart skydda till viss del. Viruset finns i över hundra olika typer och av alla dessa är det bara tretton typer som orsaka cancer i livmodern.

Vaccinet Gardasil mot HPV används som skydd mot livmoderhalscancer men skyddar enbart för två av de tretton typer som orsakar cancern. Vaccinet ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och rekommenderas från nio års ålder. Det finns en stor problematik kring vaccinet och informationen som ges om HPV. Gardasil är ett tveksamt preparat som bör användas med största försiktighet då det i stor utsträckning är oprövat och flera rapporter visar att det kan ge allvarliga biverkningar. Bland annat misstänks Gardasil vara orsaken till att helt friska flickor drabbats av svimningar, illamående, huvudvärk och spasmer. Danska Tv2 sände en dokumentärfilm i ämnet 2015. Här kan du även se en intervju i TV4 med en ung svensk tjej som är gardasilskadad och blev paralyserad av vaccinet. Vi vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor på att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin. Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Prata om sex med sina barn och ungdomar

Trots att sex är en naturlig och central del av livet upplever vissa föräldrar att det är svårt att prata med sina barn om sex. Inte sällan överlåter föräldrar ansvaret för sexualundervisning till skola och ungdomsmottagningar. Men som förälder har man det yttersta ansvaret för sina barn och är den naturliga guiden in i vuxenlivet. I det uppdraget ingår också vägledning till en hälsosam sexualitet, vilket innefattar mer än bara ord och ett ansträngt “engångssnack”.

Grunden för att göra kloka val, avseende sexualitet, handlar inte enbart om att man blivit tillsagd om vad som är rätt och fel. Istället byggs grunden när du som förälder förmedlar till ditt barn att barnet är värdefullt, respekterat och bekräftat. Ett tryggt barn som har en god självkänsla har i större utsträckning goda möjligheter att göra hälsosamma val när det ställs inför sin och andras sexualitet.

Vad anser vi?

Vi förespråkar en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet.

Sex innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Sex handlar om alla dessa individer och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man skapat tillsammans få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsen kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

Vi måste tala om vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet. Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo att ta ansvar för det barn som kan bli till. När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Sex kan då vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

SURROGAT
- MÖDRASKAP

Vad är surrogatmödraskap?

Surrogatmödraskap handlar om att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att efter födseln lämna barnet till ett par eller en person som inte själv kan få barn. Man skiljer på altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.

Altruistiskt surrogatmödraskap innebär att det inte finns några vinstmotiv för surrogatmodern och hon får ingen ersättning för att hon agerar som surrogatmor.

Vid kommersiellt surrogatmödraskap får surrogatmodern en särskild ersättning för att bära och föda barnet. Man skiljer dessutom på fullständigt och partiellt surrogatmödraskap.

Fullständigt surrogatmödraskap innebär att ett befruktat ägg förs in i surrogatmoderns livmoder och utvecklas där. Det genetiska sambandet mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna kan ha olika kombinationer. Både ägg och spermier kan komma från de tilltänkta föräldrarna, men det är också möjligt att använda donerade ägg eller spermier vid befruktningen. I dessa fall sägs surrogatmodern ha en biologisk koppling till barnet, men inte en genetisk. I litteraturen benämns detta slag surrogatmödraskap ofta som IVF-surrogacy (IVF-surrogatmoderskap) eller gestational surrogacy (kan närmast översättas med graviditetssurrogatmoderskap).

Vid partiellt surrogatmödraskap blir ägg från surrogatmodern befruktat med spermier från en av de tilltänkta föräldrarna eller en donator. I dessa fall har surrogatmodern en biologisk och genetisk koppling till barnet. För att beskriva detta slags surrogatmödraskap används i litteraturen bl a begreppet genetic surrogacy (genetiskt surrogatmödraskap).

Källa:
https://www.regeringen.se/492b29/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611

 

Vad anser vi?

Vi tar ställning mot all form av surrogatmödraskap eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror. Surrogatmödraskap öppnar upp för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process, för både kvinnan och barnet, kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga.

En människa skall inte kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Enligt artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.