ABORT ÄR ETT ingrepp som avbryter en graviditet. I Sverige gäller fri abort till och med graviditetsvecka 18, vilket betyder att kvinnan inte behöver uppge skäl till sin abort. Efter den 18:e graviditetsveckan är det Socialstyrelsen som ger tillstånd till abort. Speciella skäl skall då finnas och dessa kan vara missbruksproblem, psykiska problem, fosterskador eller moderns ålder. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret kan antas vara livsdugligt, i praktiken inte efter vecka 22, såvida inte barnet har livshotande skador, eller om kvinnans hälsa hotas av graviditeten.

DET FINNS TVÅ sorters aborter; medicinska och kirurgiska. Medicinsk abort är den vanligaste och används under hela den period då abort är tillåten. Kvinnan tar då en stark hormondos, i form av tabletter. Aborten påbörjas på abortmottagningen och fortsätter oftast hemma. Kirurgisk abort (vakuumaspiration) kan användas till och med graviditetsvecka 12 eller 13. Vid kirurgisk abort sugs foster och moderkaka ut ur livmodern med en vakuumsug.

SEN ABORT, efter graviditetsvecka 12 eller 13, görs alltid med medicinsk metod, men då är aborten mer långdragen. Aborten tar för de flesta upp till ett dygn. När fostret kommit ut måste ibland läkaren avsluta med en skrapning av livmodern för att få ut resterna av moderkakan.

ÅRLIGEN UTFÖRS mellan 35 000 och 38 000 aborter i Sverige.

Den svenska abortlagen (1974:595)

Källor:
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Abort/
www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter
www.regeringen.se/49b6ac/contentassets/22f47f54bdc1451d8ad4d7c08e501de7/abort-i-sverige-del-2-kapitel-7-11

 

 

Vad anser vi?

 

FRÅGAN OM ABORT är i många sammanhang kontroversiell och tabubelagd. I debatten läggs ofta fokus på kvinnans rätt till sin kropp, utan hänsyn till barnet. Vi anser att ett barn är ett barn oavsett hur stort eller litet det är. Ett ofött barn är ända från början, också som foster, en människa i utveckling.  Vi har alla samma inneboende värde, födda eller ofödda. Vår ålder och storlek påverkar inte vårt värde.

I MÅNGA LÄNDERS abortlagstiftning gör man inte skillnad på foster och barn, utan barnet kallas ”unborn” – det vill säga ofödd – till födelsen. Redan vid befruktningstillfället får barnet de gener som sedan finns genom hela livet, utan att förändras. Befruktningen, när mammans och pappas könsceller förenas till en ny cell, innebär att en ny människa skapas. I det ögonblicket bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodgrupp just den individen kommer ha. Det är från den stunden människan äger rätten till liv – en universell rättighet vi alla har. (Läs Barnkonventionen här.)

VI VILL ARBETA för att öka respekten för de ofödda barnen så att de ses som egna individer och omtalas som barn. Vi vill se en minskning av de höga aborttalen i Sverige och goda alternativ till abort. Vi vill arbeta för en nollvision för aborter, det vill säga för ett samhälle där ingen ska behöva genomgå en abort och där efterfrågan minskas. Det viktigaste för att nå detta mål är att förändra värderingar i samhället gällande det ofödda barnet så att det ses som en människa med fullt människovärde, samt visa på alternativa stöd och resurser.

Tio snabba om abort

1. Är ni abortmotståndare?

DET  GÅR INTE att dela upp människor i sådana kategorier för det stämmer inte med verkligheten. Enligt den svenska abortlagen medges att graviditeten avbryts under de första 18 veckorna. En normal graviditet är 40 veckor och abort är alltså inte tillåtet under drygt halva graviditetstidens längd. Det betyder att lagen och därmed praxis är ”emot abort” under 22 av 40 veckor. Under ett par veckor (vecka 19-21) kan abort medges om särskilda skäl föreligger efter beslut i Socialstyrelsens rättsliga råd. Orsaken till att det finns en övre gräns för när abort får göras är, enligt lagens skrivning, främst av hänsyn till det ofödda barnet.

VI ANSER ATT man borde visa större hänsyn till det ofödda barnet och korta ner tiden när abort är tillåtet. Det finns knappast någon i Sverige i dag som tycker att abort ska tillåtas under tiden från vecka 22-40 och på så sätt kan man säga att alla är ”abortmotståndare”.

2. Är inte kvinnan bäst lämpad att besluta om abort?

LAGEN SOM VI har idag säger att kvinnan kan besluta om abort endast under en del av graviditeten. Kvinnan har alltså en begränsad rätt att besluta redan idag. Inte i någon annan situation hävdar man att en människa ska få bestämma att en annan människas liv ska avbrytas. Det är inte alls självklart att det ska vara så under den tid vi som människor befinner oss i vår mammas mage. Dessutom påverkas kvinnans beslut av andra faktorer. Exempel på detta är hur lagstiftningen ser ut, hur samhället ser på de ofödda barnen och hur mycket ansvar som barnets far tar för det ofödda barnet. Det är svårt att hävda att kvinnans beslut är ”fritt”.

DET FINNS STUDIER som visar att det som ytterst avgör kvinnans beslut är yttre faktorer. Viktigast är just hur pappan ser på situationen, men också t.ex. ekonomiska och sociala faktorer spelar stor roll. Dessa är möjliga att påverka och förändra. Faktum är att många kvinnor som gör abort upplever mycket liten ”frihet”. De känner sig tvärtom tvingade att göra abort därför att mannen eller andra runt kvinnan tycker det.

ENLIGT SVENSK LAGSTIFTNING är det endast kvinnan som kan fatta beslut om abort. Men mannens reaktion på graviditeten och gensvar till kvinnan är av stor betydelse i hennes slutgiltiga beslut. Forskningen visar att många män och kvinnor mår dåligt av en abort under lång tid efteråt. Vi vill uppmana alla pappor att ta en aktiv roll och stötta den blivande mamman vid en graviditet. Det är viktigt att kvinnan inte upplever att hon är ensam, utan att både man och kvinna tar ansvar för det väntande barnet.

3. Men är inte barnet en del av kvinnans kropp?

BARNET FINNS I kvinnan kropp men är samtidigt helt skild från kvinnan. Barnet är en ny, genetiskt unik och ”egen” individ. I själva verket krävs det en biologisk ”specialkonstruktion” för att barnet ska kunna stanna kvar och inte stötas ut som den främmande varelse och främmande vävnad det är. Den specialkonstruktionen kallas moderkakan (placenta). Moderkakan gör att mammans immunförsvar inte identifierar det ofödda barnet, samtidigt som barnet får full tillgång till mamman för upptag av näring. Utan moderkakan är en fortsatt graviditet helt omöjlig av en rad orsaker. Påståendet att fostret är en del av kvinnan, precis som ett finger eller en tumör, är okunnigt och helt felaktigt. Varje litet barn är redan vid befruktningen en genetiskt unik individ.

4. Fostret kan väl inte betraktas som vilken människa som helst?

DET ÄR MEDICINSKT vedertaget att hela den genetiska uppsättningen hos en människa blir till vid befruktningstillfället. I det ögonblick som mannens spermie och kvinnans ägg blir ett påbörjas ett nytt mänskligt liv. Det är då det bestäms vilken hårfärg, ögonfärg och blodtyp just den individen kommer att ha. På en gång delar sig ägget till flera celler och redan efter 21 dagar börjar hjärtat att slå. När barnet är 8-10 veckor gammalt finns alla organ på plats och barnet behöver bara växa till. Att det rör sig om en individ av arten Homo sapiens – alltså en människa – torde ingen kunna bestrida. Vad skulle det annars vara? Det handlar om en levande människa, om dock en mycket liten sådan. 

5. Det måste väl finnas situationer när abort är den enda utvägen? När kvinnans liv hotas till exempel.

VISST FINNS DET situationer när abort kan verka mer rimligt än i andra. Men det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta aborter sker av andra skäl än det som nämns i frågan. Det handlar oftast om att man helt enkelt inte vill ta emot barnet. Orsaken är att det inte är välkommet på grund av vad som beskrivs som sociala skäl.

MEDICINSKA SKÄL FÖR ett avbrytande föreligger väldigt sällan. En speciell situation är om man diagnosticerar en tumörsjukdom hos kvinnan tidigt i graviditeten. Om man då bedömer att om hon inte får behandling omgående finns det en betydande risk att tumörsjukdomen försämras allvarligt och blir direkt livshotande. Ett svårt ställningstagande kan då uppstå och man kan tänka sig att ett avbrytande på medicinska grunder kan försvaras. Detta är dock en mycket ovanlig situation.

6. Men om kvinnan är gravid till följd av våldtäkt eller incest?

VÅLDTÄKT OCH INCEST är mycket allvarliga brott och alla brottsoffer behöver mycket stöd och hjälp. Barnet har givetvis ingen skuld i att det blivit till och lika sant är att det inte kan få påverka människovärdet. Samtidigt är det begripligt att det kan vara outhärdligt för en kvinna att bära och föda ett barn som tillkommit på ett allt annat än kärleksfullt sätt. En kvinna i den situationen behöver väldigt mycket stöd och omtanke oavsett vilket beslut hon fattar; om graviditeten ska fullföljas eller avbrytas.

7. Har inte alla barn rätt att vara välkomna?

VISST KAN MAN önska att det vore så. Samtidigt är det alldeles orimligt att människor som inte är ”välkomna” eller ”önskvärda” skall elimineras. Om man uppfattas som välkommen eller inte har också väldigt mycket med omgivningens attityder att göra och hur samhället ser ut. Om bara friska och önskade människor ska betraktas som värdefulla blir samhället hårt och omänskligt.

DET FINNS OCKSÅ många barn som är oönskade av sina mödrar till en början, men som senare i graviditeten är efterlängtade och väldigt efterlängtade när de föds. Det finns ju också många barn som är önskade vid födseln men som kanske sex veckor senare inte är så ”önskade” när de skriker mitt i natten. Skall föräldrars önskemål om de vill ha barnet eller inte bestämma om barnet skall få leva?

FÖR DE FLESTA som funderar över abort är beslutet svårt. Det finns många olika skäl till varför en abort utförs. Ofta kan det bero på att föräldrarna helt enkelt anser att det inte är läge att behålla barnet eller att barnet har någon avvikelse eller funktionsnedsättning. Samhället stödjer och uppmuntrar oftast aborter vid tillfällen som dessa.

VI ARBETAR FÖR att samhället istället ska ge stöd till kvinnor och till familjer så att fler barn ska få chansen att födas. Barnet inte ska behöva betala med sitt liv för att dess föräldrar inte har de perfekta förutsättningarna för att ta emot barnet. Vi anser också att alla barn är lika värda oavsett kön eller funktionsnedsättningar.

8. Men om kvinna är väldigt ung måste det väl vara rätt med abort?

VI FÖRUTSÄTTER ATT de allra flesta graviditeter börjar med ett samlag utan våld eller tvång. Vi förutsätter också att både hon och han vet att resultatet kan bli barn. Då är det rimligt att förutsätta att båda också är beredda att ta ansvar för sina handlingar och konsekvenserna av dem. Visst gör vi mindre genomtänkta saker i våra liv, men måste då ändå ta ansvar för det vi gör. Det är inte rimligt att ”betala” för våra misstag med att låta en annan individ plikta med sitt liv. Man kan hävda att om man anser sig mogen att ha sex bör man också vara mogen och beredd att ta följderna.

9. Har en kvinna rätt till abort efter vecka 18?

ENLIGT SVENSK PRAXIS får inte Socialstyrelsen ge tillstånd till en sen abort efter vecka 18 om barnet antas vara ”livsdugligt” utanför livmodern. Unikt för Sverige är att vi kan rädda barn som föds i vecka 22; barnet anses då vara ”livsdugligt” med medicinsk hjälp. Men trots att vi räddar barn som föds i vecka 22 så godkänner Socialstyrelsen sena aborter där barnet är livsdugligt. 

VID SENA ABORTER uppvisar barnet ofta livstecken. Barnmorskor och annan vårdpersonal har larmat Socialstyrelsen om att de inte vill assistera vid sena aborter då de inte vet hur de ska hantera att barnet kämpar för att andas när det överlever en abort. Istället för att tillsätta en utredning som kan leda till att sena aborter av detta slag inte ska få ske, diskuteras vilka riktlinjer barnmorskorna ska få samt om man kan lindra vårdpersonalens lidande genom att injicera kaliumklorid i barnets hjärta innan hon/han aborteras och kommer ut ur livmodern.

I SVERIGE GÖR vi skillnad på människor. Vissa små människor anses värda att räddas i vecka 22 medan andra lämnas i en rondskål för att självdö. Detta är inte etiskt försvarbart.

10. Finns det inte risk för att förändringar i abortlagen leder fram till illegala aborter?

DEN RISKEN MÅSTE beaktas. Inga förändringar får göras som leder fram till en olaglig verksamhet, liknande den som förekom i vårt land på 50- och 60-talen. Det viktigaste är att förändra attityder och att åter se det ofödda barnet som en människa med fullt människovärde. Det är därför viktigt med en saklig debatt med ömsesidig respekt där man skiljer på fakta och värderingar.

DÖDSHJÄLP (EUTANASI) innebär att man med en aktiv handling (t ex en dödlig injektion) bidrar till en patients död på dennes uttryckliga eller förmodade begäran. Syftet med handlingen måste vara att döda patienten och måste orsaka personens död. Dödshjälp är lagligt i Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Kanada.

LÄKARASSISTERAT SJÄLVMORD innebär att en läkare på begäran hjälper en patient att ta sitt eget liv genom att till exempel skriva ut ett dödligt preparat. Patienten måste dock själv aktivt utföra handlingen. Läkarassisterat självmord är tillåtet i Schweiz och i Tyskland i ”extrema undantagsfall”. I de amerikanska delstaterna Oregon, Montana, Washington, Kalifornien, Vermont och Colorado, samt huvudstaden Washington DC, tillåts läkarassisterat självmord.

 

 

Källor:
Kattelus M, Nummi V, (ed) Läkaretik, 7th edition, Helsinki, Finnish Medical Association 2013.
Medical Ethica today. The BMA’s handbook of ethics and law, 2nd edition London 2004.
http://respektlivet.nu/fragor-svar/dodshjalp

 

Vad anser vi?

 

VI VILL VERKA för rätten till liv och för att det nuvarande förbudet mot dödshjälp och läkarassisterat självmord bevaras. Dödshjälp presenteras ibland som en lösning för att avsluta ett människoliv som innebär ett stort lidande. Men respekten för livet måste alltid vara det etiska rättesnöret inom vården. Vi vill främja respekten för livet i alla faser, stödja initiativ för livshjälp och se till att den palliativa vården främjas.

VÅRDENS GRUNDLÄGGANDE ETIK är trots allt att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta. Läkarens uppgift ska alltid vara att värna om livet. Det måste därför stå helt klart att brister i vården inte skall motivera att läkare får rätt att ge dödshjälp, utan istället bör den palliativa vården utvecklas och förbättras för dem som behöver den allra mest.

VI MENAR ATT dödshjälp är inte att avstå från att påbörja eller avbryta onödig och utsiktslös behandling för att låta den naturliga döden ha sin gång. Inte heller att respektera en patients nej till behandling eller vilja att fortsätta behandling. Dödshjälp är inte att ge smärtstillande medicin för att lindra smärtor och lidande, även om en förutsedd konsekvens kan vara att döden inträder snabbare. Det är alltså skillnad mellan att låta någon dö, därför att man avstår behandling som ändå inte kan hjälpa, och att medvetet döda.

FOSTERDIAGNOSTIK ÄR undersökningar och tester som görs på foster som befinner sig i magen och är en viktig del av mödrahälsovården. Den har till uppgift att övervaka den gravida kvinnan och fostrets hälsa. Olika undersökningar används under olika delar av graviditeten och med hjälp av fosterdiagnostiken kan sjukvården ta reda på antalet foster, tillväxt, graviditetsvecka, status på moderkaka och fostervatten, samt fastställa kön.

FOSTERDIAGNOSTIK ANVÄNDS även för att undersöka om det ofödda barnet i livmodern har några sjukdomar, missbildningar eller kromosomavvikelser. Undersökningarna görs genom till exempel ultraljud, KUB-test, fostervattens- och moderskapsprov, samt NIPT-test.

Källor:
https://www.1177.se/barn–gravid/graviditet/undersokningar-under-graviditeten/fosterdiagnostik/
https://respektlivet.nu/amnen/fosterdiagnostikt.nu
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fosterdiagnostik
www.menneskovarde.no (hämtades 2017.09.01)

Vad anser vi?

 

FOSTERDIAGNOSTIK ÄR I grunden positivt och kan göra att barnet snabbt får den hjälp det behöver vid eventuell sjukdom och kan rädda liv. Ibland kan det ofödda barnet behandlas för en sjukdom redan under graviditeten eller i samband med födseln. Men när undersökningen visar på ett tillstånd eller en sjukdom som inte kan behandlas uppstår ett svårt dilemma eftersom undersökningen görs på en person (kvinnan) som får konsekvenser för en annan person (det ofödda barnet).

ANVÄNDANDET AV fosterdiagnostik ger många svåra etiska frågor som exempelvis när man skall få erbjudande om fosterdiagnostik, vem som skall få erbjudandet och de val som kvinnor och par kan komma att ställas inför. Detta är en utmaning som behöver diskuteras offentligt och konsekvenserna det får för individer och samhället.

VI MENAR ATT sjukvården har ansvar att ge saklig information om fosterutveckling, eventuella diagnoser, hur det är att leva med ett barn med funktionsnedsättning och ge information om samhällets resurser till föräldrarna. Vi anser att det är föräldrarnas val att välja om de vill göra fosterdiagnostik eller inte, utan påtryckningar från något håll.

VI MOTSÄTTER OSS den fosterdiagnostik som används i syfte att utsortera ofödda barn med diagnoser som till exempel Downs syndrom. Människor med funktionsnedsättningar är unika individer som har rätt till liv och bör respekteras som fullvärdiga medborgare i samhället.Vi står bakom alla människors lika värde och motsätter oss därför att paragrafen ”abort av synnerliga skäl” i abortlagen används för att diskriminera ofödda barn med funktionsnedsättning.

VI STÖDER ETT solidariskt samhälle som tar hand om sina svaga och som har en människosyn där alla människor är lika mycket värda och där mångfald berikar vårt land. Vi står bakom konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där konventionsstaterna bekräftar att varje människa har en inneboende rätt till livet och ska vidta alla åtgärder som behövs för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning verkligen får åtnjuta denna rätt på lika villkor som andra (SÖ 2008:26).

VI FÖRVÄNTAR OSS att forskare, barnmorskor, läkare, det etiska rådet och politiska beslutsfattare tar sitt ansvar att tillsammans främja ett samhälle där allas lika värde är den rådande värderingen.

SAMVETSFRIHET HANDLAR OM rätten att inte behöva utföra handlingar som strider mot ens samvete och övertygelse. Samvetet är rösten i vårt inre som vi inte kan ignorera. Den är viktig och handlar om en önskan att behålla sin moraliska integritet.

RÄTTEN TILL SAMVETSFRIHET finns reglerad i lagstiftningen i de flesta av Europarådets 47 medlemsstater. Sverige är ett av få undantag. Dock är Europakonventionen bindande svensk lag sedan 1995, och enligt artikel 9 i Europakonventionen har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

VIDARE FINNS i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, inget sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man inte vill medverka till något av detta.

I MAJORITETEN AV EU:s medlemsländer finns samvetsfrihet för vårdpersonal, antingen i lag eller praxis. De flesta av Europarådets 47 medlemsländer tillåter samvetsfrihet.

Källor:
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
Conscientious objection and induced abortion i Europe (2013) Heino A, Gissler M, Apter D, Fiala C, publicerad i European Journal of Contraception&Reproductive Health Care och Women’s access to lawful medical care:the problem of unregulated use of conscientious objection (2010) av Europarådets rapportör.

Vad anser vi?

 

VI ANSER ATT samvetsfrihet är en mänsklig rättighet som bör respekteras inom vården. Ingen skall behöva tvingas utsläcka en annan människas liv, varken genom abort eller dödshjälp. Människovärde arbetar för att rätten till samvetsfrihet skall tillämpas för vårdpersonal.

I JUNI 2017 åkte de två svenska barnmorskorna, Ellinor Grimmark och Linda Steen, och deras juridiska ombud till Europadomstolen i Strasbourg för att lämna in ett klagomål mot svenska staten. Båda barnmorskorna hade nekats anställningar på grund av att de av samvetsskäl inte kunde medverka vid aborter. Först i mars 2020 kom beskedet att ärendet inte tas upp till prövning. Detta är anmärkningsvärt eftersom fallet var principiellt viktigt, och för att samsynen i övriga Europa är starkt för samvetsfrihet. Frågan varför situationen för barnmorskor i Sverige är så exceptionellt annorlunda än i övriga Europa blev därmed obesvarad. Beslutet har kritiserats för att vara baserat på politisk, istället för juridisk grund. Beslutet betyder dock inte att barnmorskorna förlorade. Det betyder bara att Europadomstolen valde att inte pröva frågan.

VÅRT ARBETE FÖR samvetsfrihet för vårdpersonal kommer att fortsätta som tidigare. Beslutet från Europadomstolen är ingen juridisk dom, utan nu är det istället upp till Sverige att bevisa att man följer Europakonventionen som de flesta andra länder i Europa. Samvetsfrihet kommer också att vara en del av debatten framöver gällande dödshjälp.

I ALLA TIDER har sexualitet varit ett laddat ämne och så är det även idag. Det som dock är unikt med dagens samhälle är att sex i alla dess former är mer lättillgängligt än någonsin. Bilder av sex och sexualitet finns överallt; i mobilen, i reklamen och i filmer vi tittar på. Den rådande sexualnormen är ett resultat av den sexuella revolutionen. Revolutionens ideologi var att frigöra människor, främst kvinnor från en bunden sexualitet, och acceptera en allt mer liberal sexualitet. Resultatet är en ökad tolerans gentemot flera sexpartners, pornografi, tidig sexualdebut och sex utanför en kärleksrelation.

IDÉN OM ATT frigöra kvinnor och låta dem njuta av sex lika mycket som män är bra. Men det faktiska resultatet av den sexuella revolutionen är inte oproblematisk då forskning visat att en sexualnorm utan sunda gränser kan vara skadlig och bidra till ohälsa. Dagens sexualnorm innefattar tolerans för ett ökat sexuellt riskbeteende som bidrar ytterst till ohälsa och otillfredsställelse. Trots att flera påpekar lustfylldheten i flera tillfälliga sexpartners upplever många, i synnerhet kvinnor, en ökad otrygghet och övergivenhet på grund av dessa kontakter. En tidig sexualdebut står också i direkt samband med ohälsa som ökad risk för låg självkänsla, negativa känslor och ökat sexuellt riskbeteende.

TROTS ATT NUVARANDE sexualnorm är accepterad av många och lärs ut som norm i våra skolor talar forskningen om något annat. Åsa Kastbom, överläkare på barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping, har i en studie om ungas sexvanor kommit fram till att många far illa av de allt vanligare och tillfälliga sexrelationerna. Kastbom talar om en översexualisering i samhället där normerna ständigt prövas inte minst inom porrindustrin. Hon menar att många ungdomar möter en attityd av att det är helt normalt att ha sex när som helst, med vem som helst och var som helst.

Tidig sexualdebut

EN ENKÄTUNDERSÖKNING med 2 200 svenska 15-åringar som publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences visar tydligt på ett antal riskfaktorer kopplat till tidig sexualdebut. Tonåringar som haft en tidig sexualdebut har enligt studien ett lägre psykiskt välbefinnande än jämnåriga. Särskilt anmärkningsvärt är att det just är flickor som mår sämst.

JU YNGRE EN person är vid sexualdebuten desto större risk är det att samma person använder droger/alkohol, uppträder våldsamt och har en negativ inställning till skolan. Konsekvenser som forskningen direkt kan relatera till en tidig sexualdebut är följande:

  • Ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar
  • Ökad risk för sexuellt risktagande
  • Ökad risk att förknippa sex med känslor som ångest och ensamhet
  • Ökat bekräftelsebehov

Flera tillfälliga sexpartners

RENT BIOLOGISKT VET vi att under samlag med orgasm utsöndras hormonet oxytocin. Detta hormon bidrar till att skapa starka emotionella band och det är bland annat samma hormon som utsöndras hos en mamma när hon ammar sitt barn. Om man har flera och tillfälliga sexpartners är det därför inte ovanligt att man upplever känslor som övergivenhet och otrygghet.

TROTS ATT DESSA känslor infinner sig är det inte ovanligt att man söker sig till liknande tillfälliga sexuella relationer. Resultatet blir att känslorna av övergivenhet och otrygghet tilltar. Trots att det inte forskats så mycket på de psykosociala konsekvenserna av flera tillfälliga sexpartners visar ändå de studier som gjorts att kvinnor är särskilt utsatta för just emotionella besvär. Riskerna för sexuellt överförbara sjukdomar ökar också vid flera tillfälliga sexpartners.

Könssjukdomar

KÖNSSJUKDOMAR (sexuellt överförbara infektioner) överförs främst när slemhinnor möter varandra, som vid vaginalsex, analsex och oralsex. Risken för könssjukdomar ökar vid flera tillfälliga sexpartners, i synnerhet om man då inte har skyddat sex. Det finns många olika könssjukdomar och information om dessa finns bland annat på 1177.se.

VI VILL HÄR kort nämna om HPV. HPV (Humant Papillom Virus) är ett virus som smittar vid sexuell kontakt och som kan orsaka cellförändringar, vilka i sin tur kan leda till livmoderhalscancer. Viruset smittar från person till person och anses vara den vanligaste sexuellt överförda infektionen i Sverige. Olikt andra könssjukdomar utgör inte kondom ett hundraprocentigt skydd utan kan enbart skydda till viss del. Viruset finns i över hundra olika typer och av alla dessa är det bara tretton typer som orsaka cancer i livmodern.

VACCINET GARDASIL mot HPV används som skydd mot livmoderhalscancer men skyddar enbart för två av de tretton typer som orsakar cancern. Vaccinet ingår numera i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor och rekommenderas från nio års ålder. Det finns en stor problematik kring vaccinet och informationen som ges om HPV. Gardasil är ett tveksamt preparat som bör användas med största försiktighet då det i stor utsträckning är oprövat och flera rapporter visar att det kan ge allvarliga biverkningar. Bland annat misstänks Gardasil vara orsaken till att helt friska flickor drabbats av svimningar, illamående, huvudvärk och spasmer. Danska Tv2 sände en dokumentärfilm i ämnet 2015. Här kan du även se en intervju i TV4 med en ung svensk tjej som är gardasilskadad och blev paralyserad av vaccinet. Vi vill uppmärksamma föräldrar och kvinnor på att det finns en problematik kring Gardasil och att man bör vara väl medveten om de risker som förknippas med detta ännu mycket oprövade vaccin. Det enda fullgoda skyddet för HPV är avhållsamhet och att man avstår från flera sexpartners.

Prata om sex med sina barn

TROTS ATT SEXUALITET är en naturlig och central del av livet upplever vissa föräldrar att det är svårt att prata med sina barn om sex. Inte sällan överlåter föräldrar ansvaret för sexualundervisning till skola och ungdomsmottagningar. Men som förälder har man det yttersta ansvaret för sina barn och är den naturliga guiden in i vuxenlivet. I det uppdraget ingår också vägledning till en hälsosam sexualitet, vilket innefattar mer än bara ord och ett ansträngt “engångssnack”.

GRUNDEN FÖR ATT göra kloka val, avseende sexualitet, handlar inte enbart om att man blivit tillsagd om vad som är rätt och fel. Istället byggs grunden när du som förälder förmedlar till ditt barn att barnet är värdefullt, respekterat och bekräftat. Ett tryggt barn som har en god självkänsla har i större utsträckning goda möjligheter att göra hälsosamma val när det ställs inför sin och andras sexualitet.

Vad anser vi?

 

VI FÖRESPRÅKAR en sexuell och reproduktiv hälsa som innefattar en helhetssyn på människan, där människovärdet är i fokus. Vi vill främja information som gör att varje människa kan fatta hälsosamma val som berör deras sexualitet.

SEXUALITET innefattar kvinnan, mannen och barnet som kan bli till. Sex handlar om alla dessa individer och kan inte enbart handla om den egna tillfredsställelsen. Det är ofrånkomligt att separera sex från den livgivande aspekten. Sker sex i en hållbar relation där båda parter älskar och respekterar varandra finns goda förutsättningar för att också fullfölja graviditeten och låta det barn man skapat tillsammans få leva. Men när sex sker utanför den kontexten och främst utövas för den egna tillfredsställelsen kan abort framstå som en utväg ur en oförutsedd situation. Om sex enbart handlar om det egna jaget förväntas man heller inte behöva ta ansvar för någon annan och därför tillskrivs det ofödda barnet låg status utan människovärde.

VI MÅSTE TALA OM vilken slags attityd som är hälsosam och som bidrar till en rik och hållbar sexualitet. Inom sexuell hälsa ryms lustfyllt sex där både man och kvinna får njuta av varandras kroppar. Men det sker på bådas villkor och framförallt i en trygg miljö, där både man och kvinna är redo att ta ansvar för det barn som kan bli till. När sex är något man utövar med sin livskamrat och när det handlar om “oss” och om att möta varandras behov och tillfredsställelse finns en bra grogrund för ett hälsosammare liv. Sex kan då vara en komponent till en stärkt relation och ett ökat välmående.

SURROGATMÖDRASKAP HANDLAR om att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att efter födseln lämna barnet till ett par eller en person som inte själv kan få barn. Man skiljer på altruistiskt och kommersiellt surrogatmödraskap.

ALTRUISTISKT SURROGATMÖDRASKAP innebär att det inte finns några vinstmotiv för surrogatmodern och hon får ingen ersättning för att hon agerar som surrogatmor.

VID KOMMERSIELLT SURROGATMÖDRASKAP får surrogatmodern en särskild ersättning för att bära och föda barnet. Man skiljer dessutom på fullständigt och partiellt surrogatmödraskap.

FULLSTÄNDIGT SURROGATMÖDRASKAP innebär att ett befruktat ägg förs in i surrogatmoderns livmoder och utvecklas där. Det genetiska sambandet mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna kan ha olika kombinationer. Både ägg och spermier kan komma från de tilltänkta föräldrarna, men det är också möjligt att använda donerade ägg eller spermier vid befruktningen. I dessa fall sägs surrogatmodern ha en biologisk koppling till barnet, men inte en genetisk. I litteraturen benämns detta slag surrogatmödraskap ofta som IVF-surrogacy (IVF-surrogatmoderskap) eller gestational surrogacy (kan närmast översättas med graviditetssurrogatmoderskap).

VID PARTIELLT SURROGATMÖDRASKAP blir ägg från surrogatmodern befruktat med spermier från en av de tilltänkta föräldrarna eller en donator. I dessa fall har surrogatmodern en biologisk och genetisk koppling till barnet. För att beskriva detta slags surrogatmödraskap används i litteraturen bl a begreppet genetic surrogacy (genetiskt surrogatmödraskap).

Källa:
https://www.regeringen.se/492b29/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-sou-201611

 

Vad anser vi?

 

VI TAR STÄLLNING mot all form av surrogatmödraskap eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror. Surrogatmödraskap öppnar upp för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process, för både kvinnan och barnet, kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga.

EN MÄNNISKA SKALL INTE kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Enligt artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.