Allmänna bestämmelser

§ 1. Föreningens bildande
Föreningen Människovärde bildades i maj 2017. Stadgarna antogs under årsmötet den 1 juni 2017. Föreningens säte är Uppsala län.

§ 2. Ändamål
Människovärde har som ändamål att verka för en ökad respekt för människovärdet och att vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva tre grundläggande uppdrag: opinionsbildning, utbildning och rådgivning.

§ 3. Värdegrund
Föreningens arbete vilar på den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen, idén om människans unika och okränkbara värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

§ 4. Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar, månadsgivare och gåvogivare.

§ 5. Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är styrelsen.

§ 6. Valberedning
Vid årsmötet utses en valberedning bestående av minst två ledamöter med uppgiften att bereda val som skall förrättas vid årsmötet.

§ 7. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelseordföranden och den eller de som styrelsen utser.

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§ 9. Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall styrelsen utse en revisor i enlighet med vad som föreskrivs i lag och i enlighet med vad styrelsen finner lämpligt. Föreningens räkenskaper avslutas för kalenderår och överlämnas till revisor i god tid före årsmötet.

§ 10. Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut på årsmötet med två tredjedels majoritet.

§ 11. Upplösning av föreningen
Upplösning av föreningen skall äga rum för det fall väsentliga ändrade förhållanden har inträffat med innebörd att föreningens ändamål, enligt § 1, inte längre kan tillgodoses. För beslut om upplösning av föreningen krävs två tredjedels majoritet vid ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall de medel som återstår sedan samtliga förpliktelser fullgjorts användas efter styrelsens beslut och i överensstämmelse med det ändamål som anges i dessa stadgar.

 

Medlemskap/Månadsgivande/Gåvogivande

§ 12. Medlemskap/Månadsgivande/Gåvogivande
Föreningen är öppen för alla fysiska personer som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlem blir man genom att fylla i ett formulär på föreningens hemsida eller genom att kontakta föreningen via mejl eller telefon. Månadsgivare blir man genom att anmäla sig via hemsidan, alternativt via mejl eller telefon. Gåvogivare blir den som ger en gåva vid ett tillfälle.

§ 13. Uteslutning av medlem/månadsgivare
Medlem och månadsgivare som bryter mot föreningens stadgar eller som genom sitt uppträdande skadar föreningens anseende kan uteslutas av styrelsen.

 

Styrelsen

§ 14. Sammansättning
Styrelsen består av ordförande och minst fyra ledamöter, utan suppleanter.

§ 15. Styrelsens åligganden
Styrelsen är ytterst ansvarig för att föreningens stadgar efterlevs och svarar för dess organisation och förvaltning. Styrelsen och ordföranden sitter under en tvåårsperiod, därefter sker omval.

§ 16. Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om minst två ledamöter samt ordförande är närvarande. Vid lika antal röster skall den mening som ordföranden röstar för utgöra styrelsens beslut.

 

Möten

§ 17. Styrelsemöten
Kallelse till styrelsemöten skall utgå senast en vecka innan mötet. Minst tre protokollförda styrelsemöten, inklusive årsmöte, skall hållas varje år. Vid mötena skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och utsedd protokolljusterare.

§ 18. Årsmöte
Årsmöte hålls årligen på tid och plats som föreningens styrelse bestämmer. Kallelse till årsmötet skall tillsändas medlemmar i styrelsen senast en vecka före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

  1. Val av funktionärer vid årsmötet.
  2. Godkännande av kallelse.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  7. Val av ledamöter.
  8. Val av ordförande.
  9. Val av revisor.
  10. Val av valberedning för nästa årsmöte.

 

Publicerad: 2018-05-23 vid 10:53, Senast uppdaterad: 2023-07-03 vid 14:13