Att bestämma över sin egen död kan låta sympatiskt, men i verkligheten är det alltför ofta rädsla för att ligga anhöriga till last som styr beslutet, eller att initiativet kommer från någon annan. I verkligheten har det även förekommit att patienter utsatts för press utifrån att avsluta sina liv. Rätten till liv är den mest grundläggande mänskliga rättigheten i internationella deklarationer, och utgör grunden för de övriga rättigheterna. Europadomstolen har i fallet Pretty mot Storbritannien slagit fast att rätten till liv inte samtidigt betyder rätten till död. Dödshjälp handlar dessutom inte enbart om den enskilde individen. Många andra som exempelvis anhöriga, vårdpersonal och samhällets syn på människovärdet påverkas i negativ riktning. Självbestämmande är heller ingen grundläggande rättighet som ska tränga undan de rättigheter som verkligen ingår i FN:s deklaration och Europakonventionen. I dokumentärfilmen ”Livsfarliga lagar” får vi möta patienter som utsatts för press att avsluta sina liv, och anhöriga till patienter som redan fått dödshjälp utan att familjemedlemmar informerats. Vi får även möta sådana som är glada att de lever idag, tack vare att de fick livshjälp i stället för dödshjälp. KÄLLOR: https://www.himlentv7.se/play/livsfarliga-lagar_p74876/ Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/96
Det har man hävdat i alla länder där dödshjälp/assisterat självmord legaliserats. Dock har det sluttande planet visat sig ganska snabbt. Kriterierna har utvidgats till att gälla fler grupper, bland annat psykiskt sjuka utan dödlig sjukdom och i vissa fall även minderåriga. Belgien fälldes av Europadomstolen 2022 för att de på flera punkter avvikit från sina egna kriterier vid 64-åriga Godelieva de Troyers död. Hon var fysiskt frisk men led av depression och beviljades dödshjälp 2012 utan familjens vetskap. I Kanada - där dödshjälp legaliserades så sent som 2016 - har människor med funktionshinder beviljats dödshjälp på grund av fattigdom eller på grund av att ett anpassat boende inte funnits. KÄLLOR: Det sluttande planet - Per Ewert - YouTube. Euthanasia is Counterfeit Compassion ━ The European Conservative. Kanadas sjukvårdskris bidrar till fler fall av dödshjälp - Respekt (respektlivet.nu)
Tvärtom. Dödshjälp fanns i Tyskland på 30-talet redan före andra världskriget, så att införa dödshjälp skulle ta oss tillbaka till ett synsätt på människovärdet som ledde till förintelsen. Psykiskt sjuka, funktionsnedsatta och äldre kunde avsiktligt diagnostiseras för att man skulle få en förevändning att ge dem dödshjälp ”av humanitära skäl”. De mänskliga rättigheterna kom till som en motreaktion på andra världskrigets dödsmaskineri, och rätten till liv blev den mest grundläggande rättigheten. KÄLLOR: The German euthanasia program (1973), svensk översättning: Inte bara Hitler, föraktet för livet (1998).
Dödshjälp är ingen garanti för att döden blir värdig. Det finns exempel där döendet dragit ut på tiden i flera dagar och där patienter haft svåra symtom SOM exempelvis ångest, hostningar och andnöd. Vid assisterat självmord kan patienten dessutom ta preparatet utan övervakning av läkare. På grund av underrapportering om dödsögonblicket saknas därför kunskap om hur värdig döden egentligen blev. Med rätta insatser och god palliativ vård är den naturliga döden oftast värdig. Det är inte ovanligt att det i dödsannonser står att en person har somnat in lugnt och stilla. Detta är även fallet med ALS-patienter, vilka ofta används som exempel på patienter som borde ha rätt till dödshjälp. KÄLLOR: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 14. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/96
Hippokrates ed säger: ”Jag skall icke ge någon gift, även om jag blir ombedd, ej heller ordinera något sådant” och har sedan 400 f.Kr. varit rättesnöre inom läkarvetenskap och vård. Många läkare är motståndare till dödshjälp. Enligt nya uppgifter från Frankrike är minst 65 procent av vårdpersonalen negativ till dödshjälp. En finländsk undersökning från 2013 visade att nästan hälften av läkarkåren var positiva till dödshjälp. Dock var det endast 23 procent som uppgav att de själva skulle kunna tänka sig att delta. De som var mest negativa till dödshjälp var läkare som redan jobbade med döende patienter. KÄLLOR: Dödshjelp i Norden, etikk, klinikk och politikk (2020), kapitel 4. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/96 France must resist assisted dying - spiked (spiked-online.com)
I alla länder där man legaliserat dödshjälp och/eller assisterat självmord har man från början hävdat att kriterierna ska vara väldigt restriktiva. Inom kort har dessa ändå utvidgats så att fler och fler grupper omfattas. I Både Belgien och Nederländerna kan numera även barn beviljas dödshjälp, och även fysiskt friska med funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar. I Kanada rapporterades nyligen om en kvinna som begärt vård mot depression och självmordstankar men som istället informerades om möjligheten till dödshjälp. Oregonmodellen, där enbart assisterat självmord är tillåtet, är inte heller någon vattentät modell vilket ofta hävdas av dödshjälpsförespråkare. Risken för påtryckningar är överhängande eftersom läkare enbart skriver ut preparatet, men inte alltid är närvarande vid intaget. Hur vet man att patienten tar preparatet frivilligt? Det har också hänt att döendet dragit flera timmar ut på tiden och att patienten visat tecken på obehag och smärta.
Kanada är snarare ett varnande exempel. Landet legaliserade dödshjälp och assisterat självmord 2016, men enbart under 2020–2022 har antalet dödshjälpsfall ökat med 32 procent. Anledningarna har inte enbart varit dödlig sjukdom utan även ensamhet, depression, hemlöshet osv. Under 2022 uppdagades åtskilliga missförhållanden. En 47-årig man erbjöds dödshjälp på grund av ekonomiska orsaker, trots att han själv inte begärt det. En 51-årig kvinna beviljades dödshjälp för att hon inte fick det anpassade boende som hennes sjukdom krävde. En rullstolsburen kvinnlig krigsveteran erbjöds dödshjälp som ett alternativ som svar på hennes ansökan om hisstrappa för att lättare kunna förflytta sig. Från början var kravet att förfrågan om dödshjälp måste komma från patienten själv utan påtryckningar. Men nu lyfts kravet på att läkare ska ha skyldighet att erbjuda dödshjälp. KÄLLOR: Death on Demand in Canada ━ The European Conservative Canadian man: Assisted suicide being pushed on me by hospital (nypost.com) Kanadas sjukvårdskris bidrar till fler fall av dödshjälp - Respekt (respektlivet.nu) Canadian veteran offered assisted suicide after asking for wheelchair help | Catholic News Agency Canadian doctors have "professional obligation" to bring up assisted suicide and euthanasia even if their patient's do not (righttolife.org.uk)
Det faktum att vårdens uppgift är att rädda liv och inte ta liv, betyder inte ett tvång att leva. Patienter har även utan lagstiftning om dödshjälp rätt att tacka nej till livräddande vård. Palliativläkaren Mikaela Luthman – som är negativ till dödshjälp – säger också att det ibland kan vara närhet och omsorg som en döende människa behöver, och inte blodtransfusioner och antibiotika i all oändlighet. Patienten har också rätt till palliativ sedering, dvs att få sova sin sista tid i livet. Det viktigaste är enligt Luthman inte att livet till varje pris förlängs. Vi måste i stället bli bättre på att acceptera att livet faktiskt kommer att ta slut en dag. KÄLLOR: En dag för livet – katolska Respekt 20 år (manniskovarde.se) Vårdens uppgift är inte att döda patienter (manniskovarde.se)
Samtliga länder som legaliserat dödshjälp har från början hävdat att det endast ska vara en absolut sista utväg för döende patienter för att slippa plågas av smärta när allt hopp om tillfrisknande är ute. Men med tiden kan man se ett sluttande plan. Nedan följer några axplock på detta från olika länder: - BELGIEN. Legaliserade dödshjälp 2002 och har senare utökat lagstiftningen till att även gälla minderåriga och fysiskt friska med psykiatriska sjukdomar. Antalet dödshjälpsfall ökar ständigt, och man har mot sitt eget regelverk även utfört dödshjälp på spädbarn. KÄLLOR: Belgium: 15 years After Legalizing Euthanasia - Alliance VITA 24 infants illegally killed in Belgium by lethal injection over a period of 15 months - LifeSite (lifesitenews.com) - KANADA. Legaliserade dödshjälp 2016 och antalet dödshjälpsfall ökar varje år. Samvetsfriheten för läkare kringskärs, och hospice som inte erbjuder dödshjälp riskerar att få statliga stöd indragna. Vissa begravningsbyråer har paketpriser där dödshjälp, likvaka och begravning ingår. Patienter har ansökt (och i vissa fall beviljats) dödshjälp av ekonomiska skäl, eller på grund av icke livshotande funktionsnedsättningar. Man har lyft diskussionen om eventuell koppling mellan dödshjälp och organdonation. KÄLLOR: Euthanasia appears to clash with palliative care in Canada: report | MercatorNet Canadian funeral homes have effectively become execution centers thanks to euthanasia law - LifeSite (lifesitenews.com) Kanadas sjukvårdskris bidrar till fler fall av dödshjälp - Respekt (respektlivet.nu) Legalization of doctors killing sick Canadians creates organ donation ‘boon,’ media org raves - LifeSite (lifesitenews.com) - NEDERLÄNDERNA. Legaliserade dödshjälp 2002 och antalet dödhjälpsfall ökar. Kriterierna utökas så att i övrigt friska personer kan få dödshjälp för att de är trötta på livet. KÄLLOR: Netherlands Euthanizes a Record 6,938 People, Including 218 Mentally Disabled Patients - LifeNews.com "Fullbordat liv" i Nederländerna (manniskovarde.se) - SCHWEIZ. Den omtalade dödshjälpsmaskinen Sarco har här blivit godkänd för användning. Kan endast aktiveras inifrån och utlöser en giftig gas som leder till döden inom 10 minuter. KÄLLOR: Switzerland legalizes assisted suicide machine ‘Sarco’ designed for Euthanasia | Rest of the World News (republicworld.com) - SPANIEN. Legaliserade dödshjälp 2021, men varningsklockor ringer redan om att dödshjälpspatienter utnyttjas för organdonationer. KÄLLOR: 7 Spaniards who were euthanised last year donated their organs | MercatorNet

Publicerad: 2020-06-23 vid 15:17, Senast uppdaterad: 2023-09-13 vid 09:31