Vad är samvetsfrihet?

Samvetsfrihet handlar om rätten att inte behöva utföra handlingar som strider mot ens samvete och övertygelse. Samvetet är rösten i vårt inre som vi inte kan ignorera. Den är viktig och handlar om en önskan att behålla sin moraliska integritet. Rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal finns i majoriteten av Europarådets 47 medlemsstater, antingen i lag eller praxis. Sverige är ett av få undantag. Dock är Europakonventionen bindande svensk lag sedan 1995, och enligt artikel 9 har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Vidare finns i europeisk rättspraxis rätten till samvetsfrihet, stärkt av Europarådets resolution 1763 om samvetsfrihet för vårdpersonal, som fastslår att ingen person, inget sjukhus eller institution ska tvingas utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon annan handling som kan orsaka döden för en människa, ett mänskligt foster eller embryo. Det slås också fast att ingen ska diskrimineras om man inte vill medverka till något av detta.

Samvetsfrihet är en grundläggande frihet i demokratier, men existerar däremot inte i diktaturer. Sverige sticker alltså ut och hamnar i samma kategori som exempelvis Kina och Nordkorea. Vill du veta mer så lyssna på vårt seminarium om samvetsfrihet från 2019. Du kan också läsa mer i vår tidning 2/2021.

Barnmorskefallet

I juni 2017 åkte de två svenska barnmorskorna, Ellinor Grimmark och Linda Steen, och deras juridiska ombud till Europadomstolen i Strasbourg för att lämna in ett klagomål mot svenska staten. Båda barnmorskorna hade nekats anställningar på grund av att de av samvetsskäl inte kunde medverka vid aborter. Först i mars 2020 kom beskedet att ärendet inte tas upp till prövning. Barnmorskorna begärde därefter resning och den 26 oktober 2021 kom beskedet att ingen resning ges. Detta är ingen juridisk dom där barnmorskorna förlorar, utan ett beslut att Europadomstolen väljer att inte pröva ärendet. Beslutet är anmärkningsvärt eftersom fallet var principiellt viktigt, och för att samsynen i övriga Europa är starkt för samvetsfrihet. Frågan varför situationen för barnmorskor i Sverige är så exceptionellt annorlunda än i övriga Europa blev därmed obesvarad. Beslutet har kritiserats för att vara baserat på politisk grund, istället för juridisk. Lyssna på en kort intervju här nedanför med Ellinor Grimmark direkt efter beskedet.

I en analys kring barnmorskefallet går Olof Edsinger igenom den bakomliggande rättspositivistiska kulturen till att utgången blev som den blev. Barnmorskorna och deras biträden har inte bara haft opinionen emot sig, utan de rättsinstanser som har tagit upp deras fall har visat prov på en närmast total ovilja att pröva det som borde vara fallens kärna: frågan om samvetsfrihet inom sjukvården, med hänvisning till Europakonventionen och andra internationella dokument som Sverige har ratificerat. I analysen frågar sig författaren hur vi kan förstå oviljan att gå barnmorskorna till mötes, och ser själv åtminstone tre tydliga paralleller. Analysen går att läsa här.

Källor:
www.echr.coe.int/Documents/Convention_SWE.pdf
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950
Conscientious objection and induced abortion i Europe (2013) Heino A, Gissler M, Apter D, Fiala C, publicerad i European Journal of Contraception&Reproductive Health Care och Women’s access to lawful medical care:the problem of unregulated use of conscientious objection (2010) av Europarådets rapportör.

Publicerad: 2021-10-25 vid 14:36, Senast uppdaterad: 2023-01-05 vid 15:37