Vad anser vi?

Vi tar ställning mot all form av surrogatmödraskap eftersom det leder till exploatering av kvinnor och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror. Surrogatmödraskap öppnar upp för en människosyn där kvinnor och barn objektifieras. Riskerna för en sådan process, för både kvinnan och barnet, kan vara både fysiskt och psykiskt skadliga.

En människa skall inte kunna beställas, säljas eller köpas till något pris. Surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter. Enligt artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin slås det fast att ”människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning”. Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.

 

IVF/Provrörsbefruktning

Vi anser att alla barn är skapade unika och med ett okränkbart värde, och att de är en gåva till sin familj, oavsett på vilket sätt de blivit till. Själva företeelsen IVF (in vitro-fertilisering) är ändå ett ämne som väcker vissa frågor.

Den amerikanska sjuksköterskan och bioetikern Jennifer Lahl, som genom sin organisation CBC (Center for Bioethics and Culture) engagerat sig mot äggdonation och surrogatmödraskap, anser att en etisk gräns passeras när man plockar ut ägg ur kvinnan. Hon motiverar detta med att äggdonation är förknippat med förhöjda hälsorisker, bland annat på grund av hormonbehandlingarna. En annan etisk gräns som passeras är när embryon fryses ner. Vad händer om kvinnan (eller paret) dör, eller de skiljer sig? Hur länge ska embryona sparas och vem bestämmer det? Tänk om embryona i framtiden kommer att användas till oetisk forskning eller inom surrogatindustrin?

Ett alternativ kunde vara att enbart ta det antal ägg som inplanteras i kvinnan, utan nedfrysning, och enbart inom den egna parrelationen. Naturligtvis också med fullt informerat samtycke om eventuella risker. Dock är det i så fall viktigt att först få korrekt information. Vem bestämmer hur många embryon som inplanteras och om eventuell nedfrysning? Enligt Vårdguiden 1177 är det enbart i undantagsfall som fler än ett ägg sätts in i livmodern: ”De embryon som eventuellt blir över efter behandlingen kan frysas in, om de är av bra kvalité. De befruktade äggen kan sparas och användas vid framtida försök.

Vid misstanke om infertilitet är det viktigt att först få rätt diagnos för både kvinnan och mannen, så man får veta var problemet ligger. Kanske är problemet något annat än infertilitet? Kanske finns andra lösningar än IVF? Till exempel ”naproteknologi/naproteknik” är ett naturligt och ofarligt alternativ som handlar om att lära känna igen kvinnans fertila perioder. Denna teknik har varit känd länge, men inte fått genomslag inom vården.

Källor:
Eggsploitation – YouTube
’Big Fertility’ & The Truth Behind The Surrogacy Industry | Guest: Jennifer Lahl | Ep 552 – YouTube
IVF, Embryo Adoption & Surrogacy: Answering the Hard Questions | Guest: Jennifer Lahl | Ep 554 – YouTube
IVF, provrörsbefruktning – 1177 Vårdguiden
NAPRO: A Quiet Revolution – YouTube

Publicerad: 2023-01-29 vid 15:38, Senast uppdaterad: 2023-01-30 vid 10:27