Idag, inför internationella kvinnodagen den 8 mars 2020, ger Människovärde ut en rapport om hur kvinnor mår efter abort. Både kvinnor och män med erfarenhet av abort har i många fall upplevt att de inte fått tillräckligt med information angående eventuella reaktioner och konsekvenser. I denna rapport är fokus på forskning och debattartiklar där denna aspekt lyfts fram. Resultatet visar att abort kan ha konsekvenser för kvinnors psykiska och fysiska hälsa, samt att även män och syskon kan påverkas.

Inom vården har man i all välmening velat avdramatisera abort, vilket istället lett till att kvinnor inte fått korrekt information angående eventuella reaktioner och konsekvenser.

– Idag strävar man efter att abort ska ses som vård. Det gör att information om abort och dess konsekvenser tonas ner, så kvinnor inte är beredda på hur de kan må efter en abort. Vi tycker därför det är viktigt att frågan lyfts, säger Cecilia K. Björfjell, koordinator på Människovärde.

Professor David Fergusson var abortförespråkare, och ville genom en studie undersöka hur abort förbättrade kvinnors psykiska hälsa. Enligt studien gick det inte att bevisa några psykiska fördelar med abort, utan tvärtom hade abort negativa effekter på kvinnors psykiska hälsa.

Rapporten innehåller även forskning där man undersökt koppling mellan abort och självmord. En finländsk undersökning har visat att självmordsrisken är högst bland kvinnor som gjort abort jämfört med kvinnor som fått missfall, fött barn, samt jämfört med kvinnor generellt.

– Det som berört mig mest under arbetet med denna rapport har varit att kvinnor upp i 70-års åldern fanns bland sådana som aktivt sökt krishjälp för aborter de gått igenom tidigare i livet. Kanske hade aborten kommit upp till ytan först då, eller så hade dessa kvinnor gått och burit på svåra känslor under hela sitt vuxna liv. Riskfaktorer och konsekvenser av abort behöver diskuteras mer. Och kvinnor som inte mår bra har rätt att veta att deras reaktioner är normala och att det finns hjälp att få” säger Brita Storlund, kommunikatör på Människovärde.

Rapporten kan från och med den 2 mars laddas ner på vår hemsida (www.manniskovarde.se).

Kontakt:
brita.storlund@manniskovarde.se
018-12 93 00

Om Människovärde
Människovärde är en ideell förening som vill verka för en ökad respekt för människans unika och okränkbara värde, från befruktningen till livets naturliga slut, samt vara ett forum för en konstruktiv etisk dialog i frågor som rör människovärdet. Människovärde arbetar utifrån tre grundläggande uppdrag: OPINIONSBILDNING, UTBILDNING och RÅDGIVNING, med ämnen som t ex abort, samvetsfrihet, dödshjälp och surrogatmödraskap.

Våren 2017 slogs föreningen Ja till Livet och stiftelsen Provita ihop, och föreningen Människovärde bildades. Ja till Livet grundades 1990 och var fram till 2017 Sveriges största livsrättsorganisation. Provita arbetade under många år för utbredandet av den kristna etiken i samhället och för att främja människovärdesprincipen. 1997 startade man jourlinjen Livlinan som idag drivs av Människovärde.