Nedanstående text publicerades som en debattartikel i Världen idag den 24 juni 2020.

Specialisten i allmänmedicin, Jon Tallinger, även kallad Dr Whistleblower, uppmanar i en artikel i ”The Indicter”, den internationella läkarorganisationen WMA (World Medical Association) att starta en oberoende utredning angående Sveriges hantering av de äldre under coronapandemin. Han menar att Sverige diskriminerar äldre eftersom tillgång till syrgas saknas på äldreboenden, samtidigt som direktiven vid coronasmitta är att palliativa patienter inte ska till sjukhus för att få syrgas, utan i första hand ges morfin på boendet. Morfin lindrar ångest och andnöd men kan leda till att patienten dör i förtid.

Överläkaren och docenten Shahidul Islam skriver i en debattartikel i Dagens Medicin att morfin används vid palliativ vård av cancerpatienter och patienter med hjärtsvikt i syfte att lindra smärta respektive andnöd. Med rätt dosering förkortas inte livet, men detta förfarande kan enligt Islam inte automatiskt överföras på patienter med covid-19 eftersom både symtom och bakomliggande problematik är en annan. Dessutom är tanken med morfin att dosen ska anpassas vartefter, vilket kräver tät övervakning, men detta kommer inte att kunna ske med en isolerad covidpatient.

Enligt Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, artikel 12, tillerkänner konventionsstaterna rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. De åtgärder som Sverige åtagit sig att vidta för att till fullo tillgodose denna rätt, ska bland annat innefatta åtgärder som är nödvändiga för att förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska sjukdomar, samt skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

I betänkandet ”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet” som behandlar vård för  bland annat papperslösa (SOU 2011:48) slår man fast att rätten till bästa möjliga hälsa för alla betraktas som en mänsklig rättighet. Denna rättighet finns beskriven i ett flertal konventioner som Sverige åtagit sig att följa. Äldre och multisjuka är inga undantag från denna rättighet.

Patienter har förvisso rätt att avstå från livsuppehållande behandling. Detta ska i så fall ske med informerat samtycke, dvs patienten ska ha fått all information och förstått innebörden av att avstå behandling. Dock får Tallinger kontinuerligt vittnesbörd från vårdpersonal och anhöriga vars patienter och anhöriga dött med andnöd utan att ha fått komma till sjukhus för att få syrgas. Dessa beslut har enligt patientjournaler i vissa fall tagits utan informerat samtycke av patient eller anhörig.

Det finns enligt Tallinger fem fabriker som tillverkar syrgas i Sverige, och enligt hans beräkningar skulle det ta ungefär två veckor att få syrgas tillgängligt för alla som behöver det. Han hävdar att det är vetenskapligt bevisat en riskfri behandling för de allra flesta, och dessutom billig. Det anses exempelvis vara tack vare syrgasbehandling som den brittiske premiärministern Boris Johnson överlevde covid-19.

De omkring 5 000 redan avlidna i covid-19 får deras anhöriga aldrig tillbaka. Men vi vill uppmana den svenska regeringen att seriöst utreda möjligheten att tillhandahålla syrgas på äldreboenden. Det börjar klarna för allt fler att Sverige inte kan fortsätta med sin nuvarande strategi. Vi vill se regeringen visa större ansvar än hittills. Det är i tider av kris som det i praktiken märks hur makten ser på de mänskliga rättigheterna, särskilt när det gäller de allra mest sårbara.