Kvinnans rätt till sin kropp är en slogan som vi hör hela tiden. Men är det verkligen korrekt att det ofödda barnet bara är en del av kvinnans kropp, precis som en tumör eller en blindtarm? Att abort är en mänsklig rättighet är en annan slogan som vi också hör ofta. Men om det vore så är väl höga aborttal något vi borde eftersträva. Och står det egentligen något om aborträtt i internationella rättighetsdokument.

Källor:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/abortlag-1974595_sfs-1974-595
https://www.theguardian.com/world/2014/may/27/sudan-death-sentence-woman-gives-birth
https://www.unfpa.org/resources/cairo-declaration-population-development
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17638
https://respektlivet.nu/nyhetsarkiv/nyheter/2019/22-5-miljoner-flickor-saknas-i-kina-och-indien-pga-selektiva-aborter
https://familywatch.org/2020/09/15/abortion-myths-debunked/#.YR0Yoy9yqu4
https://norran.se/artikel/lwp8q71r
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22a,\%22CASE%20OF%20A,%20B%20AND%20C%20%20v.%20IRELAND\%22%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-102332%22]}
https://blogs.kcl.ac.uk/kslreuropeanlawblog/?p=227
https://www.varldenidag.se/ledare/ebba-busch-angriper-sitt-eget-program-och-parti/reptlp!38YShSaumY7JMUaK14WzQ/
https://www.lifenews.com/2019/02/06/abortion-activists-wore-white-at-sotu-to-celebrate-suffragists-but-early-feminists-were-pro-life/
Till de oföddas försvar  (2013) Randy Alcorn