De som varnar för det sluttande planet vid legalisering av aktiv dödshjälp och/eller assisterat självmord har onekligen fog för sin oro. Belgien var det första land i världen som legaliserade dödshjälp för kroniskt sjuka barn under tolv år, och nu finns önskemål även från vissa holländska barnläkare, vilka anser att samma lag bör införas även i Nederländerna.

Två belgiska läkare har i en vetenskaplig artikel anmärkt på flera svagheter, och efterlyst djupare utvärdering av eutanasi. Ingen av dem är motståndare till eutanasi, men menar att det är en tragedi för hela samhället att verksamheten så ofta slipper kritisk granskning så fort lagstiftningen väl är på plats. Bland annat kritiserar de att det i vissa fall är förbjudet att skriva in i dödsattesten att patienten fått hjälp att dö. De hävdar – likt motståndare till eutanasi – att underrapportering är ett problem. De efterlyser också mer kunskap från sårbara personer som exempelvis äldre och personer med psykisk ohälsa. Dessa är potentiella ”målgrupper” för eutanasi, men kommer sällan själva till tals.

Man saknar också utvärdering av hur anhöriga, samt personalen i den palliativa vården i praktiken påverkas. Man befarar att eutanasi kan komma att ses som en befrielse från lidande i ett alltför tidigt skede av ett sjukdomsförlopp, eller av ett naturligt åldrande.

Frågor som ytterligare behöver ställas är hur allmänhetens förtroende för vården påverkas, om den inte längre ska ha livräddande insatser som sin uppgift, utan även motsatsen. I Kanada har man efterlyst samkörning av organdonationer och läkarassisterade självmord i de fall det har varit patientens uttryckliga önskemål att bli organdonator. Kritiker varnar dock för att allmänhetens syn på organdonationer kan komma att ändras och bli mer negativ. En patient kan i sin sårbarhet känna en inre eller yttre press att dö för att donera sina organ. Detta skulle vara ett ytterligare steg nedför det sluttande planet, där människovärdet begränsats till de vitala organen.

Att ”dö med värdighet” börjar mer och mer likna en ytlig slogan med liten eller ingen förankring i eutanasins verklighet.

Läs mer om dödshjälp här.