Barnmorskeyrket är förmodligen den äldsta kvinnodominerade branschen, och en yrkeskår som välförtjänt uppmärksammas med den årliga internationella barnmorskedagen den 5 maj. Barnmorskor kommer även att vara föremål för uppmärksamhet under seminariet om samvetsfrihet som Människovärde arrangerar i Stockholm på lördag.

Enligt barnmorskornas internationella kod är en barnmorska personligen ansvarig för beslut och ageranden, och kan prickas för resultaten av dem. Svenska sjuksköterskeföreningen hänvisade till denna etiska kod i ett pressmeddelande där man avråder sjuksköterskor och barnmorskor från att arbeta på de svenska sjukhusen i Förenade Arabemiraten, så länge de är tvingade att följa nationell lagstiftning som strider mot mänskliga rättigheter.

Samvetsfrihet har en egen punkt i den etiska koden, där rätten att avstå från aktiviteter för vilka man hyser starkt moraliskt motstånd fastslås. Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet med hög status i övriga Europa, och bör gälla i Sverige eftersom Europakonventionen är överställd svensk lag. Samvetsfrihet strider heller inte mot svensk lag om man går till förarbetena till abortlagen. Det verkar till och med som att inställningen att ”lyda order eller byta jobb” redan på sjuttiotalet ansågs vara ett föråldrat synsätt:

Enligt 13-15 §§ sjukvårdskungörelsen (1972:676) vilar ansvaret för fördelningen av sjukvårdspersonalens arbete i första hand på klinik- och blockchefer. Vid denna fördelning bör man självfallet inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så långt det är möjligt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Man bör därför undvika att till abortverksamheten binda sådan personal som av exempelvis moraliska eller religiösa skäl har svårt att acceptera sådant arbete. Detta gäller inte minst av hänsyn till den abortsökande kvinnan.

Att som två svenska barnmorskor hindras att jobba inom sitt yrke och fråntas sin försörjning på grund av önskan om samvetsfrihet är ett oproportionerligt och diskriminerande förfarande. Sverige strävar i övrigt efter att vara ett samhälle som bejakar mångfald och individens frihet gentemot makten. Mitt i rådande barnmorskebrist borde samtliga legitimerade barnmorskor istället välkomnas, och frågor om samvetsfrihet lösas genom schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter.

Kan övriga Europa, kan Sverige. Barnmorskornas internationella kod och Europakonventionen bör respekteras. Sverige kan inte bara välja de punkter och artiklar som för tillfället råkar sammanfalla med den politiska opinionen.

 

Klicka här för att läsa mer om samvetsfrihet.