Medan förtroendet för både regeringen och Folkhälsomyndigheten i dessa kristider ökar, finns det också en annan mera kritisk sida som lyft på locket. Allt fler anhöriga och vårdpersonal slår larm om äldre som nekats vård och avlidit.

Jon Tallinger är specialist i allmänmedicin och även känd som ”Dr Whistleblower”. Han är starkt kritisk till vissa direktiv som getts till äldreomsorgen om att inte skicka äldre som drabbats av coronaviruset till sjukhus. Även om de har andnöd ska de inte till sjukhus för att få syrgas. Istället ska de ges morfin som visserligen lindrar plågan av andnöd, men som kommer att påskynda döendet. Tallinger är medveten om dilemmat att ta coronasmittade till sjukhus där de i sin tur riskerar att smitta andra. Dock menar han att det inte är något alternativ att låta dem kvävas till döds i en för tidig död. Det optimala vore enligt Tallinger att syrgas kunde ges på äldreboenden.  

Anledningen till att vissa är kritiska till syrgas på äldreboenden är att det kan vara brandfarligt och att syrgas måste ges på rätt sätt och i rätt dos. Tallinger anser dock att det är fullt möjligt att lära ut den kompetensen till personal på äldreboenden. Brandfaran löser man genom att inte tillåta rökning eller tända ljus på boendet. 

Tallinger samlar in vittnesbörd från anhöriga och vårdpersonal. Han anser att det handlar om brott mot mänskliga rättigheter och har för avsikt att driva ett ärende till Europadomstolen. Bland annat har han intervjuat en sjuksköterska som blivit uppsagd efter att hon slagit larm om att omkring tio personer dött av andningsrelaterade besvär. Dessa har nekats syrgas eftersom direktiven från regionen är att inte skicka patienter på äldreboenden med symtom på covid-19 till sjukhus.

Tallinger hävdar också att vårdpersonal kan komma att traumatiseras av att mot sin vilja och mot all vårdetik tvingas göra insatser som leder till att patienter dör. Patienter som kunnat överleva om de bara fått komma till sjukhus för att få syrgas.

Alf Svensson, tidigare partiledare för KD, skrev den 23 april en krönika i Dagen om människovärdesprincipen, som ska tillämpas inom vården. Enligt den principen är det ”en form av diskriminering och oförenligt med de etiska principerna att generellt låta behoven stå tillbaka på grund av ålder, födelsevikt, livsstil eller ekonomiska och sociala förhållanden. Ålder bör exempelvis inte vara en prioriteringsgrund i sig, liksom självförvållade skador inte bör leda till negativ särbehandling” (Regeringens proposition 1996/97:60). Enligt denna princip borde det alltså inte vara acceptabelt att de äldre och svagare offras.

Det finns även solskenshistorier om äldre som glädjande nog tillfrisknat från covid-19. Det finns alltså ingen anledning att på förhand döma ut människor som hopplösa fall bara för att de passerat en viss ålder. 

Människovärdes arbete vilar den kristna värdegrunden att allt mänskligt liv är lika mycket värt från befruktning till en naturlig död och på människovärdesprincipen. Denna princip är en av de grundläggande etiska principerna och innebär att varje människa har ett unikt och okränkbart människovärde oberoende av ålder, personliga egenskaper eller funktioner i samhället.

Enligt Statens medicin-etiska råd (SMER) betyder människovärdesprincipen följande: ”Människovärdet innebär att alla människor har vissa fundamentala rättigheter som ska respekteras och i dessa avseenden är ingen förmer än någon annan. Det är nämligen med avseende på människovärdet som alla människor är lika. Människovärdet är alltså inte bundet till våra egenskaper utan är knutet till varje enskild människa oberoende av prestationer.”