G7 är en informell grupp som består av ledare från världens starkaste ekonomier: Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA. EU deltar också men räknas inte in bland de sju länderna. G7 bildades i mitten på 1970-talet, delvis för att hantera den dåvarande oljekrisen. På senare år har gruppen dock breddats till att även utgöra en arena för både politiskt och ekonomiskt samarbete. Gruppen fattar inga bindande beslut, men deras ställningstaganden anses rådgivande och uttrycker gemensamma mål, vilka FN, Världsbanken och andra internationella organ sedan tar i beaktande.

Inför årets möte 11 – 13 juni i London hade man tagit fram åtskilliga dokument för godkännande, bland annat ett dokument på 40 punkter där man bekräftar vikten av ett internationellt samarbete inom hälsofrågor. Utgångspunkten är pandemin och globala hälsokriser. I dokumentet (punkt 10) poängteras särskilt gruppens engagemang för ”sexuell och reproduktiv hälsa och alla personers rättigheter” (”SRHR”). Detta kan tyckas som en harmlös formulering i mängden av de andra punkterna, men är ett avsteg från tidigare år där USA under Trump-administrationen konstant stoppat uttrycket ”SRHR” eftersom det blivit synonymt med abort. Eftersom ”SRHR” dessutom är ett uttryck som inte antagits av FN:s generalförsamling har G7:s ställningstagande fått kritik av bland andra C-Fam (Center for Family & Human Rights). 

Ett annat dokument som har fokus på utbildning för flickor i u-länder under pandemin innehåller inte heller enbart främjandet av läs- och skrivkunnighet, utan även uttryckligen ”främjandet” av ”SRHR”.

Detta är emellertid något som knappt uppmärksammats alls i media, vilket också är ett avsteg från tidigare år, då vissa grupper till och med krävde att USA skulle uteslutas ur G7-gruppen på grund av dåvarande president Trumps prolife-agenda. Nu när samtliga företrädare för världens rikaste länder (varav majoriteten på G7-mötet var män) vill främja abort bland flickor och unga kvinnor i fattigare u-länder reagerar ingen. 

Läs mer om abort här.