Sean Murphy och Stephen J Genius publicerade 2013 en artikel i tidskriften Bioethical Inquiry där de skriver att samvetsfrihet i vården kan handla både om frihet till och frihet från en handling. Vid abortfrågan skulle samvetsfrihet till kunna handla om att utföra en abort mot rådande lagstiftning,  till exempel att sälja abortpiller till kvinnor i ett land där det är förbjudet, medan samvetsfrihet från handlar om rätten att avstå från att bistå vid aborter om man anser att abort är fel.  

Författarna argumenterar för att begränsningar i samvetsfrihet till en handling är mindre skadlig än att begränsa samvetsfrihet från en handling. Dvs en person som hindras att utföra en abort som samvetet säger att han eller hon borde göra, tar mindre skada än den som mot sitt samvete tvingas utföra den. De förklarar detta med att samvetsfrihet till en handling kan upplevas utvecklande och stärkande för en själv, men att hindras från det tar ingenting ifrån en. 

Samvetsfrihet från en handling bevarar och stärker den enskildes integritet, men leder inte nödvändigtvis till någon ytterligare personlig utveckling (men kan naturligtvis göra det). Att däremot mot sitt samvete tvingas utföra en handling leder till skuldkänslor, moralisk stress och en kluvenhet i den egna personen. De hävdar att begränsningar i samvetsfrihet från, därför enbart får ske som en sista utväg i de mest exceptionella situationerna och där alla andra alternativ först uttömts. Författarna hänvisar till forskning bland exempelvis våldtäktsoffer, som trots att händelsen skett under tvång kan lida av skuldkänslor lång tid efteråt. Författarna menar att detta handlar om svårigheten för oss människor att helt skilja vår identitet från våra handlingar, även i de fall de varit påtvingade.

Karolinska Institutet i Stockholm har tagit detta med personalens motstridiga känslor på allvar när det gäller coronahanteringen. Genom en enkätstudie ska nu enligt uppgift en undersökning göras angående ”moralisk stress” som vårdpersonalen kan ha hamnat i under pandemin, och hur de påverkats av situationer där de tvingats agera emot sina moraliska värderingar om hur god vård bör bedrivas.  Detta är positivt, och önskvärt vore att frågan om moralisk stress vid abort också skulle tas på större allvar. 

Konsekvensen av att tvingas till handlingar som strider mot samvetet är enligt Murphy & Genius att ondska möjliggörs. Vanliga människor riskerar att utvecklas till fogliga tjänstemän som till sist lyder till och med tyranniska makthavare. Sverige är så vitt vi vet det enda europeiska landet som varken har generell samvetsfrihet i sin grundlag, eller specifik samvetsfrihet inom vården. Det finns all anledning att ompröva denna ståndpunkt. 

Läsa mer om samvetsfrihet här.