Katy Faust är grundare och ordförande för organisationen ”Them before us” som arbetar för att barns rättigheter ska vara överordnade vuxnas önskemål. Under många år har hon fört debatt om hur surrogatmödraskap är skadligt för barn eftersom det i 100 procent av fallen berövar barnet den mamma som det lärt känna under graviditeten.

I ett surrogatarrangemang kan det vara tre kvinnor inblandade, nämligen äggdonator, surrogatmamma och den beställande mamman. Äggdonatorn bidrar med den biologiska identiteten som är viktig för oss alla. Varför är det annars angeläget för många adoptivbarn att leta efter sina biologiska föräldrar och syskon? När de hittat dem säger de så gott som alltid att en saknad pusselbit har fallit på plats. Surrogatmamman är den som sedan bär barnet under graviditeten vilket skapar ett band mellan dem. Alla kvinnor som fött barn kan relatera till detta, och alla barn som separeras från denna enda relation de känner till, utsätts för en psykologisk stress som påverkar deras utveckling. Den beställande mamman blir den som kommer att ta hand om barnet efter separationen från surrogatmamman, och för barnet är hon en ny relation att knyta an till. Faust säger att barn inte är magneter som enkelt kan knyta an till vilken ny vuxen som helst. Hon hävdar att surrogatindustrin kräver att barn offrar sig för vuxnas behov, oavsett om surrogatarrangemanget är altruistiskt eller kommersiellt, och oavsett om den beställande mamman också är äggdonator eller inte.

Det finns ytterligare en aspekt som gör att Faust motsätter sig surrogatmödraskap, och det handlar om att embryon hanteras vårdslöst. Miljontals kasseras även fast de hade kunnat vara livsdugliga. Enligt en artikel av Live Action kommer endast 7 procent av alla embryon som skapats i ett laboratorium att födas levande. I artikeln hänvisas till en rapport från 2012 som visat att 3,5 miljoner embryon sedan 1991 hade skapats medan endast 235 480 framgångsrikt hade implanterats. Närmare 6 000 embryon var enligt The Telegraph avsatta för vetenskaplig forskning. Utöver det sker fosterreduktion/tvillingaborter om surrogatmamman blivit gravid med fler barn än de beställande föräldrarna vill ha. Barn, som från början skapades för att möta vuxnas behov, dör genom abort för att samma vuxna nu anser att vissa barn är ”överlopps” som kan kasseras, säger Faust.

Brita Storlund, kommunikatör
Magister i mänskliga rättigheter och utvecklingspsykologi

Läs mer om surrogatmödraskap här.