Inför riksdagsvalet 2018 sade sig alla riksdagspartier, förutom Sverigedemokraterna (SD), stå bakom den svenska abortlagen, d.v.s fri abort fram till graviditetsvecka 18 utan att något skäl behöver anges, och sena aborter med Socialstyrelsens tillåtelse. Då ville SD sänka abortgränsen till graviditetsvecka 12, för att vara i linje med grannländernas abortgräns. Dock säger även SD numera att man står bakom svensk abortlagstiftning. Endast små detaljer skiljer de åtta riksdagspartierna åt.

Socialdemokraterna (S) anser att dagens abortlagstiftning fungerar väl och att inga förändringar i dagsläget behövs. Moderaterna (M) däremot ser ett behov att modernisera abortlagstiftningen så att kvinnor efter läkarkonsultation ska kunna utföra hela sin medicinska abort i hemmet. Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD), Centern (C) och Liberalerna (L) uttrycker samtliga att det förebyggande arbetet är viktigt för att minska antalet oönskade graviditeter och därmed aborter. Exempel på förebyggande insatser är subventionerade preventivmedel, satsningar på elevhälsa, sex- och samlevnadsundervisning samt stödsamtal för dem som överväger abort. Vänsterpartiet (V) motsätter sig varje inskränkning i ”aborträtten” och vill att Sverige ska arbeta för fri abort även i övriga världen. Miljöpartiet (MP) vill ha subventionerad abort för utländska kvinnor i Sverige.

Kristna Värdepartiet (KV) tar tydligt ställning mot abort. KV vill på sikt arbeta för ett abortförbud förutom i de fall när kvinnans liv är i fara om graviditeten inte avbryts. Dessa situationer kallar KV dock inte för abort, eftersom syftet inte är att det ofödda barnet ska dö, utan att åtminstone ett av två liv ska räddas. Man menar dock att allt bör göras för att försöka rädda även barnets liv. Fosterdiagnostik ska vara tillåtet enbart när det kan vara till medicinsk hjälp för barnet, och inte för utsortering av ofödda barn med funktionsnedsättningar.

KV vill ha en utredning om psykologiska tvångsaborter, d.v.s. är abort verkligen kvinnans val, eller blir hon genom olika omständigheter pressad till abort? Man vill också arbeta förebyggande genom exempelvis undervisning om fosterutvecklingen i grundskolan, och se större ekonomiska satsningar för nyblivna föräldrar.

Medborgerlig Samling (MED) ställer sig bakom svensk abortlagstiftning. Man erkänner det etiska dilemmat med abort, men anser att det inte är en fråga för staten utan för den enskilda kvinnan i samråd med sin läkare.

Feministiskt initiativ (Fi) vill arbeta för fri och laglig abort i hela världen, och att ”livmoderbärare” i länder där abort är olagligt ska få abort i Sverige på samma villkor som ”livmoderbärare” i Sverige. Man vill att barnmorskor och inte enbart läkare ska få handlägga medicinska aborter.

Alternativ för Sverige (AfS) arbetar för närvarande på en officiell linje i abortfrågan. Preliminärt anser man att abort är ett konfliktfyllt ämne med ytterlighetsuppfattningar. Enligt AfS borde fler nyanser finnas i debatten, till exempel vilken abortgräns som är rimlig, och om abort ska vara ”kostnadsfri”. Man anser också att de orimligt höga aborttalen borde diskuteras och på vilket sätt man bäst kunde arbeta för sänka dem.

Partiet Nyans (PN) ställer sig bakom den svenska abortlagen, och understryker att det är medlemsstaterna själva och inte EU som ska fatta beslut i denna fråga.

Denna text är tidigare publicerad i vår tidning Människovärde nr 1/2022.

Läs mer om abort här.