Svt publicerade 8.8.2021 en intervju med en polsk kvinna som i graviditetsvecka 27 befinner sig på ett hospice för nyfödda. Hon förbereder sig för att föda en dotter som hon vet inte kommer att överleva. Kvinnans önskan är att hon åtminstone ska få se på sin dotter en stund och också hinna döpa henne.

Abort vid fosterskador förbjöds 2020 i Polen, eftersom abort på grund av barnets hälsotillstånd strider mot polsk grundlag. Förbudet har backats upp av satsningar på läkar- och psykologhjälp till föräldrar för att om möjligt underlätta sorgeprocessen. Barnet får dö i famnen på föräldrarna och de får hjälp med begravningen.

Att få besked om att ens väntade barn bär på en fosterskada, som med säkerhet kommer att leda till döden, är en traumatisk upplevelse för blivande föräldrar, även om det är individuellt hur var och en hanterar en sådan situation. I en studie som publicerats 2015 har man undersökt vilken psykologisk inverkan det har på både kvinnor och män. 158 kvinnor och 109 män från USA, Kanada, Storbritannien och Australien deltog i studien, varav vissa valt att låta barnet födas medan andra valt att göra abort (mellan åren 1994 och 2013). Resultatet visade att kvinnor som gjort abort i signifikant högre grad led av förtvivlan, undvikande och depression jämfört med kvinnor som låtit barnet födas. Vissa hade symtom inom det patologiska intervallet ännu 10 år efter aborten.

Författarna menar att det är förknippat med psykologiska fördelar för kvinnor att låta barnet födas. De förklarar detta med att dessa kvinnor får längre tid på sig att vänja sig vid tanken och eventuellt också hinna acceptera situationen, medan de som väljer abort får ingreppet utfört inom några timmar eller dagar och således får avsevärt kortare tid på sig att förbereda sig för förlusten. De som låter barnet födas får också möjlighet att skapa minnen, som exempelvis att hinna hålla barnet, ta bilder osv, medan de som väljer abort oftare plågas av skuldkänslor. 

Bland de kvinnor som valde abort fann studien inga skillnader i det psykiska måendet mellan tidiga och sena aborter. För män upplevdes dock en sen abort svårare än en tidig. Författarna förklarar detta med att kvinnor knyter an till sitt barn tidigare i graviditeten än vad män gör. 

Bland dem som lät barnet födas fanns inga skillnader i det psykiska måendet om barnet var dött redan vid födseln eller om det dog strax efteråt. Ej heller fann studien några skillnader mellan dem som fick ett överlevande tvillingsyskon och dem som inte fick det. 

I studien konstateras också att abort ”favoriseras” av vården vid rådgivning när det handlar om dödliga fosterskador. Endast i undantagsfall lyfts alternativet att låta barnet födas. För att föräldrarna ska ha möjlighet att göra ett informerat val borde detta alternativ också presenteras lika tydligt. 

Det är populärt i västvärlden att skälla på Polens abortlagstiftning, men i den kören saknas ofta perspektivet att abort kan vara en traumatisk händelse med negativa konsekvenser för det psykiska måendet.

Brita Storlund
Kommunikatör

 

Läs mer om abort här.