Europaparlamentet kallas också EU-parlamentet, och fungerar som den lagstiftande institutionen inom EU. Ursprungstanken med EU är fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Hälso- och sjukvård är ett område som uttryckligen tillhör de enskilda medlemsländerna och inte till EU, bland annat enligt fördraget om EU:s funktionsrätt, artikel 168 § 7.

Den 25 mars 2021 har dock ett utkast till en ny resolution om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för EU lämnats in av en Europaparlamentariker från Kroatien. I det utkastet görs ett försök att erkänna abort som en mänsklig rättighet och därför även få rätten till samvetsfrihet avskaffad. Om abort är en mänsklig rättighet borde samvetsfrihet betraktas som vårdvägran enligt utkastet.

Enligt juristorganisationen ECLJ (European Center for Law and Justice) strider detta mot internationell lag. I ett pressmeddelande från den 4 maj 2021 presenterar de ett flertal olika internationella dokument och fördrag där det fastslagits att abort inte är en mänsklig rättighet, och att abort inte heller ingår i uttrycket ”sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”. Abort ska inte fungera som ett medel för familjeplanering, och medlemsstater uppmanas också att vidta åtgärder för att minska aborttalen. I rättsfallet ”Oliver Brüstle mot Greenpeace från 2011 erkänner EU-domstolen att det mänskliga embryot innehar mänsklig värdighet. 

Det är allmänt känt att samvetsfrihet är en mänsklig rättighet enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, enligt Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) artikel 18, samt enligt Europakonventionen (EKMR) artikel 9. Samvetsfrihet är emellertid också en mänsklig rättighet enligt EU:s stadga om grundläggande rättigheter, artikel 10, vilket inte är lika omtalat. Samvetsfriheten är inte heller begränsad till enbart militärtjänst, utan gäller även specifikt vid abortingrepp, enligt exempelvis Resolution 1763/2010, 1928/2013 samt 2036/2015. Dessa resolutioner har genom omröstning antagits av Europarådets parlamentariska församling. 

Förespråkarna för utkastet till den nya resolutionen vet att de har internationella konventioner emot sig. Därför har de på förhand också riktat en attack mot europeiska prolife-organisationer för att misskreditera dem och den opposition som resolutionen kommer att möta. Samma dag som utkastet lämnades in (25 mars 2021) anordnades också ett möte i Europaparlamentet där prolife-organisationer utmålades som motståndare mot europeiska värderingar, och där man ifrågasatte bland andra juristorganisationen ECLJ och dess finansiering. 

Någon representant från ECLJ var dock inte inbjuden till mötet för att besvara eventuella frågor. Hade de varit det hade de kunnat ställa motfrågor om abortaktivistiska organisationers finansiering, där världens mest kända miljardärer ingår, bland andra George Soros Open Society Foundation, samt Bill Gates Foundation. 

Läs mer om abort och samvetsfrihet här.